Решение № 335 от 14.10.2004 година

За молби вх. №№ 1194-Т-17/26.07.2004 г. и 30.07.2004 г. от Татяна Михайлова Стоименова за преобезщетяване при условията на § 9, ал. 1 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 103, ал. 5 от ЗТСУ с двустайния оборотен апартамент, в който е настанена.


Решение № 336 от 14.10.2004 година

За проект на план за регулация  и застрояване за в.з. “Малинова долина - Герена”, кв. 13а, 13б, 13в, 13г, 13д, 13е, 13ж и 13з.


Решение № 337 от 14.10.2004 година

За искане за устройствена процедура за обект – бензиностанция, газостанция, автомивка, сервизен и търговски комплекс с мотел, в поземлен имот № 304, 305, 306, 307, к.л. № 303, м. “Нова Враждебна”.


Решение № 338 от 14.10.2004 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план – парцелиран план/специална план-схема - за газопроводно отклонение от ГРС София 2 до завод “Лакпром” – с. Световрачане, с трасе от ГРС София 2 по полски път между масиви 40 и 50; 50 и 51; през река Какач, по полски път на масиви 49 и 48 от землището на гр Нови Искър; по полски път на масив 37; през река Искър; по полски път на масиви 79р 83р 93р 183р 283р 82 от землището на гр Нови Искър; през река Подгумерска; по полски път на масив 45 от землището на с. Гниляне, до завод "Лакпром", съгласно приложения проект.


Решение № 339 от 14.10.2004 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 340 от 14.10.2004 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 341 от 14.10.2004 година

За увеличаване на капитала на “СКГТ- ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ” ЕАД с непарична вноска – поземлен имот (терен) с площ 31 605 кв. м., находящ се на ул. “Джерман” № 7.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 342 от 14.10.2004 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 343 от 14.10.2004 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 344 от 14.10.2004 година

За поправяне на очевидна фактическа грешка в Решение № 46 по Протокол № 16 от 03.05.2004 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 345 от 14.10.2004 година

За поправка на Решение № 193 по Протокол № 57 от 07.08.2003 г. на Столичния общински съвет относно замяна на общински недвижими имоти, находящи се в гр. София, Район "Подуяне", представляващи имоти в кв. 8 и кв. 9, м. "Суха река - запад", срещу равностойни имоти, собственост на "БИЛЛА НЕДВИЖИМОСТТИ" ЕООД, по преписка № 26-00-15/2002 г..

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 346 от 14.10.2004 година

За изменение и допълнение на Решение № 11 по Протокол № 35 от 18.03.2002 г. на Столичния общински съвет.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 347 от 14.10.2004 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) на основание чл.15, ал. 5 и § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за урегулиран поземлен имот ХІІ-63а, целият с площ 1 400 кв. м., находящ се в квартал 117 б, кв. Горна баня, район "Овча купел".


Решение № 348 от 14.10.2004 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) на основание чл.15, ал. 5 и § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за урегулиран поземлен имот ІІ-1303, целият с площ 720 кв. м., находящ се в квартал 32, м. "Бул. Александър Малинов”, Район "Младост".


Решение № 349 от 14.10.2004 година

За процедура по § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ХVІІ-1272 и УПИ І-1273, кв. 33, м. “Овча купел”, след ликвидиране на съсобственост в ПИ 1272 и ПИ 1273..


Решение № 350 от 14.10.2004 година

За процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване на УПИ ХІІІ-1030, 184, кв. 9, местност ЖК “Дружба -2” по плана на гр. София - Район "Искър", по преписка с вх. № 94-М-204/2002 г.


Решение № 351 от 14.10.2004 година

За процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ V-1349, кв. 4, м. “НПЗ - Хладилника - Витоша”.


Решение № 352 от 14.10.2004 година

За процедура по § 6, ал. 5, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 353 от 14.10.2004 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територият за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот ХХVІІ-357, с площ 880 кв. м. от квартал 08, местност "Бул. “Цар Борис ІІІ” по плана на град София, находящ се в град София, Район "Витоша", собственост на Славка Томова Никова и НДФ "13 века България", представляван от изпълнителния директор Кин Стоянов, по преписка № 08-17-228/03 г./2004 г. на Столичната община.


Решение № 354 от 14.10.2004 година

За процедура по § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ХІ-1154, кв. 17, м. “Драгалевци - разширение - юг”.