Решение № 12 от 23.01.2004 година

За опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/1980 година.


Решение № 13 от 23.01.2004 година

За именуване на улици в Район Връбница.


Решение № 14 от 23.01.2004 година

За приемане отчета на Временната комисия за анализ и проверка на сключените концесионни договори за дейностите чистота и водоснабдяване на гр. София за периода от 11.11.2003 г. до 19.01.2004 година.


Решение № 15 от 23.01.2004 година

За приемане доклада на Временната комисия за анализ на дейността на всички търговски дружества с общинско участие, общински предприятия и СОАП за периода от 11.11.2003 г. до 19.01.2004 година.


Решение № 16 от 23.01.2004 година

За изваждане на имоти от списъка на ДМА на "Софийски имоти" ЕАД.


Решение № 1 от 12.02.2004 година

За отлагане разглеждането на Докладна записка № 04-17-17/16.01.2004 относно удостояване със званието "Почетен знак на Столична община" на Иван Пенчев Иконописов.


Решение № 2 от 12.02.2004 година

За избор на членове на Надзорния съвет на Столичната общинска агенция по приватизация.


Решение № 3 от 12.02.2004 година

За промяна в състава на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд.


Решение № 4 от 12.02.2004 година

За промяна в Правилника за организацията и работата на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община и избор на Съвет за управление на Общинския гаранционен фонд.


Решение № 5 от 12.02.2004 година

За избор на ръководство и състав на Постоянната комисия по етика.


Решение № 6 от 12.02.2004 година

За отмяна на Решение № 3 по Протокол № 3 от 28.11.2003 на Столичен общински съвет.


Решение № 7 от 12.02.2004 година

За уведомяване за резултата от проведени преговори със собственика на поземлен имот 180 Ж, кв. 1 по ЧЗРП на м. "Дървеница", за който е открито производство по отчуждаване с Решение № 79 по Протокол № 62 от 15.09.1999 на Столичния общински съвет.


Решение № 8 от 12.02.2004 година

За приемане постигнатото съгласие по Протокол № 186/14.01.2004 г. със собствениците на  урегулиран поземлен имот № 2146, по плана на гр. София, м. "Модерно предградие - Разпределител север-юг" и бул. "Връх Манчо", за покупко-продажба от Столична община на частта от имота с площ 1 122 кв. м., за която част е открито производство по отчуждаване с Решение № 2 по Протокол № 53 от 26.05.2003 на СОС за мероприятие изграждане на бул. "Разпределител север-юг".


Решение № 9 от 12.02.2004 година

За промяна на предназначението от публична общинска собственост в частна общинска собственост на имот, находящ се в ж.к. "Младост 1" и за откриване процедура за приватизация и определяне метод за извършване на приватизация чрез публичен търг на имоти, находящи се в район Кремиковци.


Решение № 10 от 12.02.2004 година

За закриване на бюджетна дейност "Почивно дело" към Столична община.


Решение № 11 от 12.02.2004 година

За отстраняване на допусната фактическа грешка в Решение № 38 по Протокол № 58/15.09.2003 година.


Решение № 12 от 12.02.2004 година

За отмяна на Решение № 37, т. 38 по Протокол № 32/12.12.2001 на Столичния общински съвет, с което е одобрен проект за частичен застроителен, регулационен и кадастрален план за парцели: 1-9; П-8; Ш-10; IV-5, 6 и 10; V-16; VI-3; VII-4; VIII-7; IX-за КОО и Х-2 от кв. 199, м. "Западно направление" и частичен квартално застроителен и силуетен план за парцели: III, V, VIII, IX и Х от кв. 199, м. "Западно направление".


Решение № 13 от 12.02.2004 година

За поправка на явна фактическа грешка, допусната в Решение № 49 по Протокол № 56 от 06.08.2003 на Столичен общински съвет, изречение трето.


Решение № 14 от 12.02.2004 година

За именуване на улица в кв. "Драгалевци".