Решение № 195 от 15.07.2004 година

За процедура по § 6, ал. 5, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 196 от 15.07.2004 година

За процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 197 от 15.07.2004 година

За процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план (по преписка № 94-Н-165/2001 г.).


Решение № 198 от 15.07.2004 година

За сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията.


Решение № 199 от 15.07.2004 година

За процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план и прекратяване на съсобственост в общински недвижим имот, находящ се в град София, Столична община - район "Подуяне", съставляващ урегулиран поземлен имот VІІІ-301, 302, кв. 21 нов, м. “Левски – В”.

Договор за прекратяване на съсобственост


Решение № 200 от 15.07.2004 година

За изменение на Решение № 44 по Протокол № 14 от 24.07.2000 г. на Столичния общински съвет относно делба на недвижими имоти, находящи се в м. “Красно село - Плавателен канал”, бул. "Тодор Каблешков", Столична община - район “Триадица”.


Решение № 201 от 15.07.2004 година

За делба на недвижим имот между Столичната община и Маргарита Недева-Каймаканска и Красимир Недев.


Решение № 202 от 15.07.2004 година

За отказ от предложение за замяна (по преписка № 7000-342/2003 г.) на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. София, СО - район "Надежда", представляващ самостоятелен обект в едноетажна сграда, бивш "Битов комбинат", ползван като поща, заедно със съответната идеална част от УПИ I-327 с площ 617 кв. м., кв. 11, по плана на София, м. "Илиянци", утвърден със заповед № РД-50-324/03.05.1995 г.


Решение № 203 от 15.07.2004 година

За предоставяне под наем за срок от 3 години общински недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, Столична община - район “Изгрев”, ул. “Юрий Гагарин” № 14, на Частна професионална гимназия “Хелиос – 2000”.


Решение № 204 от 15.07.2004 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 205 от 15.07.2004 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 206 от 15.07.2004 година

За предприемане на действия за търсене на имуществена отговорност от бивш наемател на общински нежилищен имот за нанесените от него щети в имота.


Решение № 207 от 15.07.2004 година

За откриване на производство по отчуждаване на поземлени имоти № 34 за кв. 6а и № 14 за кв. 39в, м. "ГГЦ - Зона В-17", частна собственост, засягащи се от разширението на ул. "Опълченска" в участъка от бул. "Сливница" до бул. "Княгиня Мария Луиза".


Решение № 208 от 15.07.2004 година

За За откриване на производство по отчуждаване на части от поземлени имоти № 1106 и 229 от кв. 8, м. "Драгалевска спирка", частна собственост, засягащи се от трасето на ул. "Козяк" в участъка от ул. "Сребърна" до ул. "Околовръстна" между о.к. 19 - о.к.  47 - о.к. 46 - о.к. 45.


Решение № 209 от 15.07.2004 година

За резултата от проведени преговори със собствениците на ПИ 969, кв. 7 по регулационния план на София, м. "Гробищен парк - Малашевци", за който СОС с Решение № 105 по Протокол № 60/13.10.2003 г. разрешава на кмета на Столичната община да извърши покупко-продажба по пазарни цени на имота за мероприятие - Гробищен парк “Малашевци”.


Решение № 210 от 15.07.2004 година

За провеждане на конкурс на основание чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост - за учредяване право на строеж за жилищен бл. 173 в ЖК “Надежда” - върху общински имот УПИ I (първи) от квартал 75-А, местност бул. "Ломско шосе" и жилищен блок 209 Б в  ЖК “Суха река” - върху общински имот УПИ IV (четвърти) от квартал 12, местност “Суха река - запад” – за изграждането на жилищните блокове при условията на съвместно финансиране.


Решение № 211 от 15.07.2004 година

За проведените преговори за избор на инвеститор за изграждане на Завод за оползотворяване и обезвреждане на твърди битови отпадъци на територията на “Кремиковци” АД.


Решение № 212 от 15.07.2004 година

За отдаване под наем на общински недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се в ЖК "Дружба I".

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 213 от 15.07.2004 година

За откриване на производство по отчуждаване на поземлени имоти - частна собственост - №№ 1940, 1755, 1944, 1063, 1828, 1845, 1826, 907, 958, 1942, 972, 1877, 1725, 1000 и 1851, кв. 2, м. "Гробищен парк “Бакърена фабрика – разширение”, попадащи в обект "Гробищен парк “Бакърена фабрика – разширение”.


Решение № 214 от 15.07.2004 година

За прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на Столичната община, представляващ ½ идеална част от незастроен урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел ХІ-170Б, целият с площ 460 кв. м. от квартал № 31, местност квартал “Бояна” по плана на град София, по преписка вх. № 08-17-120/2004 г. на Столичната община.