Решение № 135 от 24.06.2004 година

За продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи от “Медико-техническа лаборатория ХVІІІ – София” ЕООД (в ликвидация).


Решение № 136 от 24.06.2004 година

За продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи от “Стоматологичен център ХХІ – София” ЕООД (в ликвидация).


Решение № 137 от 24.06.2004 година

За продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи от “Медико-техническа лаборатория ІІІ – София” ЕООД (в ликвидация).


Решение № 138 от 24.06.2004 година

За продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи от “Медико-техническа лаборатория V – София” ЕООД (в ликвидация).


Решение № 139 от 24.06.2004 година

За продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи от “Стоматологичен център ХVІІІ – София” ЕООД (в ликвидация).


Решение № 140 от 24.06.2004 година

За допълнение на приложение № 2 от Годишния общински план за работа по приватизация за 2004 г. - Решение № 12 от 15.03.2004 г. на СОС.

Спряно изпълнението от Областния управител в частта му, касаеща обекти - магазини №№1, 2 и 3, ж.к. "Зона Б-19", кв. 233а, бл.19.8 и магазини №№1 и 2, ж.к. "Зона Б-19", кв. 233а, бл.19.9 - точки I.1 и I.2 от решението.


Решение № 141 от 24.06.2004 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти.

Спряно изпълнението от Областния управител в частта му, касаеща обекти - помещение трафопост ж.к. "Дружба 2", до бл. 262; помещение в трафопост ж.к. "Дружба 2", до бл. 509; помещение трафопост ж.к. "Дружба 2", до бл. 512. 
Промяна в Приложение 1 от Решението с Решение № 193, Протокол № 23 от 15.07.2004 г.


Решение № 142 от 24.06.2004 година

За ликвидиране на съсобственост между Столичната община, Димитър Петров Стойчев и Марица Александрова Стойчева в поземлен имот № 878, и процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ІV-878 и УПИ І, кв. 6, м . “Люлин-7”, гр. София.


Решение № 143 от 24.06.2004 година

За проект за спасяване на Кътинските пирамиди.


Решение № 144 от 24.06.2004 година

За искане за устройствена процедура за обект – Търговски комплекс с бензиностанция, газостанция в урегулиран поземлен имот ІІ, кв. 28а, м. “Суха река - Ботевградско шосе-север”, гр. София.


Решение № 145 от 24.06.2004 година

За опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/1980 г.


Решение № 146 от 24.06.2004 година

За определяне на експерт-счетоводители за извършване на одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2004 г. на търговските дружества с общинско имущество.

Промяна в Приложение № 1 с Решение № 193, Протокол № 23 от 15.07.2004 г.


Решение № 147 от 24.06.2004 година

За замяна право на строеж върху урегулиран поземлен имот (парцел) за ОЖС, подземни гаражи, надземни гаражи и магазини от кв. 285в, м. “Красно село – Плавателен канал”, срещу готови жилища на ЖСК “Борово – надземни гаражи”.


Решение № 148 от 24.06.2004 година

За изменение и допълнение на Решение № 58 по Протокол № 60 от 13.10.2003 г. на Столичния общински съвет.

Спряно изпълнението от Областния управител в частта му по т. 4.


Решение № 149 от 24.06.2004 година

За приемане на “Основни принципи за изграждане на нова система за таксуване и тарифиране на пътниците в масовия градски транспорт в София”.


Решение № 150 от 24.06.2004 година

За определяне на представители в Общите събрания на смесените дружества, в които Столична община има акционерно участие.


Решение № 151 от 24.06.2004 година

За вземане на решение за осъществяване контрол върху изпълнението на приетите от Столичния общински съвет решения.


Решение № 152 от 24.06.2004 година

За промяна в Решение № 128 по Протокол №20/16.06.2004 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 153 от 08.07.2004 година

За промяна на т. 2 в Приложение № 16 от Решение № 2 по Протокол № 12/15.03.2004 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 154 от 08.07.2004 година

За вземане на решение относно приемането на нов Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столичната община и обявяването на процедура за избирането на обществен посредник.