Решение № 95 от 27.05.2004 година

За искане за устройствена процедура за обект – Търговски комплекс с бензиностанция и газколонка в поземлени имоти №№ 499, 718, к. л. 702, 703, м. “Околовръстен път – в. з. Симеоново–север”.


Решение № 96 от 27.05.2004 година

За прекратяване на договора за съвместна експлоатация на паркинга пред сградата на ЦУМ между “Паркинги и гаражи” ЕАД и "ЦУМ" АД.


Решение № 97 от 27.05.2004 година

За договор за наем на 92 паркоместа от паркинга пред хотел “Шератон” – публична общинска собственост.


Решение № 98 от 27.05.2004 година

За предложение за решение за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на следните обекти:
1. Магазин № 1, находящ се в гр. София, СО - район "Подуяне", ж.к. "Левски-1", бл. 8, вх. А - общински нежилищен имот, стопанисван от Столична община - район "Подуяне";
2. Помещение към трафопост (магазин), находящ се в гр. София, СО - район "Възраждане", ж.к. "Зона-Б-5-2Б", до бл. 18 - общински нежилищен имот, стопанисван от Столична община - район "Възраждане";
3. Магазин (радио и телевизионен сервиз), находящ се в гр. София, СО - район "Оборище", ул. "Цар Симеон" № 76 - общински нежилищен имот, стопанисван от Столична община - район "Оборище";
4. Помещение към трафопост, находящ се в гр. София, ж.к. "Дружба 1", до бл. 171, обособена част от "Софийски имоти" ЕАД;
5. Супермаркет (незавършено строителство), находящ се в гр. София, ж.к. "Дружба 2", кв. 22, обособена част от "Софийски имоти" ЕАД.

Спряно изпълнението от Областния управител.


Решение № 99 от 27.05.2004 година

За изменения в устава на “Пътища и съоръжения” ЕАД.


Решение № 100 от 27.05.2004 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, Столична община - район "Кремиковци", кв. "Враждебна", представляващ урегулиран поземлен имот, съставляващ п-л ІV-899, за търг, от кв. 86А, по плана на кв. Враждебна, целият с площ от 495 кв. м., срещу равностойни жилищни имоти.


Решение № 101 от 27.05.2004 година

За замяна на общински недвижим имот, находящ се в гр. София, Столична община - район "Кремиковци", кв. "Враждебна" - за жилища, собственост на “Мартитранс” ЕООД.


Решение № 102 от 27.05.2004 година

За забрана продажбата на открито на аудио-, видео- и софтуерни продукти.


Решение № 103 от 27.05.2004 година

За предложение за решение за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на следните обекти:
1. Помещение към трафопост, находящо се в гр. София, Столична община - район "Подуяне", ж.к. "Левски-В", южно от бл. 5, общински нежилищен имот, стопанисван от район "Подуяне";
2. Магазин № 1, находящ се в гр. София, Столична община - район "Люлин", ж.к. "Люлин", бл. 341, вх. А, общински нежилищен имот, стопанисван от район "Люлин".

Спряно изпълнението от Областния управител в частта му, касаеща обект - магазин № 1.


Решение № 104 от 27.05.2004 година

За преструктуриране на общинските пазари.


Решение № 105 от 27.05.2004 година

За приемане на Декларация на общинските съветници на гр. София в подкрепа на осъдените български медици в Либия.


Решение № 106 от 10.06.2004 година

За промяна на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.


Решение № 107 от 10.06.2004 година

За отписване от списъка на ДМА на “Софийски имоти” ЕАД на недвижим имот - търговско помещение, находящо се в гр. София, бул. "Янко Сакъзов" № 74..


Решение № 108 от 10.06.2004 година

За отписване от списъка на ДМА на “Софийски имоти” ЕАД на недвижим имот.


Решение № 109 от 10.06.2004 година

За отписване от капитала на “Софийски имоти” ЕАД на следния недвижим имот - търговско помещение в трафопост до вх. 1 на бл. 354, ж.к. "Младост 3", гр. София, Столична община - район "Младост", с площ от 83.14 кв. м. (АОС № 652/06.01.2000 г. на СО -район "Младост") и учредяването на безвъзмездно право на ползване върху гореописания имот в полза на Народно читалище “Джон Атанасов”.


Решение № 110 от 10.06.2004 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на следните обекти:
1. Помещение в трафопост, находящо се в гр. София, ж.к. "Дружба 1", до бл. 92 - общински нежилищен имот, стопанисван от Столична община - район "Искър";
2. Помещение в трафопост, находящо се в гр. София, ж.к. "Дружба 1", до бл. 190 - общински нежилищен имот, стопанисван от Столична община - район "Искър";
3. Помещение в трафопост, находящо се в гр. София, ж.к. "Дружба 1", до бл. 202 - общински нежилищен имот, стопанисван от Столична община - район "Искър".

Спряно изпълнението от Областния управител в частта му, оносно помещение в трафопост - ж.к. "Дружба 2" до бл. 202.


Решение № 111 от 10.06.2004 година

За приемане на заключителния доклад на Временната комисия за анализ и проверка на договора за концесия на Софийската водоснабдителна и канализационна система.


Решение № 112 от 10.06.2004 година

За доклад на Временната комисия за анализ на дейността на общинските търговски дружества, общинските предприятия и СОАП.


Решение № 113 от 10.06.2004 година

За процедура по § 6, ал. 5 и § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.


Решение № 114 от 10.06.2004 година

За искане за устройствена процедура за обект – търговски комплекс с бензиностанция, газостанция и автомивка в УПИ V-626, ХІІІ-626, кв. 37, м. “Цар Борис ІІІ”, гр. София.