Обратно Доклад и проект за решение от кмета на Столичната община, относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2011 год.

ДО
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

от Йорданка Фандъкова - кмет на Столична Община
 

Относно: Съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2011 год.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2011 година, чл. 12 от Закона за общинските бюджети и чл. 52 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) е разработен проект на сборен бюджет за 2011 г. на Столична община с баланс на приходната и разходната част.

Бюджетът на Столична община в частта за делегираните от държавата дейности е в размер на 251 014 078 лв., от които обща субсидия 236 014 078 лв. и прогнозен преходен остатък 15 000 000 лв. В частта за общинските дейности към местните приходи е добавен трансфер за обща изравнителна субсидия в размер на 10 676 700 лв., за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища -205 700 лв., целева субсидия за капиталови разходи - 2 418 200 лв., от която за основен ремонт на общинските пътища - 431 500 лв., (чл.10 ал. от ЗДБРБ за 2011 год.)

Към разчета са добавени средствата от Европейски оперативни програми, които ще бъдат усвоени през 2011 г. в размер на 324 691 846 лв., както и средствата на Столичен общински приватизационен фонд от 38 000 000 лв., които са с инвестиционен характер.

С допълнителен доклад след приключване на бюджетната 20Юг. ще бъде уточнен настоящия разчет, съобразно действително реализирания преходен остатък в делегираните от държавата дейности и в местните дейности, както и уточнени преминалите средства от 20 Юг. на Общински гаранционен фонд и Столичен общински приватизационен фонд.

Във връзка с гореизложеното, предоставям на Вашето внимание:

-  проект на сборен бюджет на Столична община за 2011 г.;

-  план-сметка на извънбюджетните средства за 2011 г. на Столична община по Приложение № 10 към § 33 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2011 г.;

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.9 ал.2, чл.11 ал.7 и чл.12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2011г., предлагам Столичен общински съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

I. Приема приходи и разходи на Столична община за 2011 г.в размер на 1 302 678 203 лв., от които бюджетни - 939 986 357 лв. в т.ч.

-  делегирани от държавата дейности                                                                                                                                                                                         251 014 078 лв.

-  дофинансиране с общински приходи                                                                                                                                                                                           7 923 132 лв.

-  местни дейности                                                                                                                                                                                                                           681 049 147 лв.

Средства по Европейски оперативни програми                                                                                                                                                                    324 691 846 лв.

Средства на Столичен общински приватизационен фонд                                                                                                                                                   38 000 000 лв.

В това число от прогнозен преходен остатък

1.  За делегираните от държавата дейности

- наличност в края на отчетния период                                                                                                                                                                                         15 000 000 лв.

2.  За местните дейности

-  наличност в края на отчетния период                                                                                                                                                                                        16 062 720 лв.

-  остатък по срочни депозити (ОГФ)                                                                                                                                                                                              13 492 958 лв.

Размерът на общинския дълг за усвояване през 2011 год. е 131 155 100 лв.

Средствата за обслужване на общинския дълг за 2011 г. са под ограниченията, заложени чл.12 на Закона за общинския дълг.

II. Утвърждава поименен списък за финансиране на капиталови разходи /ДМА, НДА и основен ремонт за 2011 г./ в т.ч.:

1. Целевата субсидия в размер на 2 418 200 лв. е изцяло в местните дейности и е разпределена по обекти, както следва:

Функция 3 "Образование"

Дейност 311 "ЦДГ и ОДЗ"

§ 52-00 "Придобиване на ДМА"

- Изграждане ОДЗ в кв. 5 - Младост 3                                                                                                                                                                                                  750 000 лв.

Дейност 322 "Общообразователни училища"

§ 52-00 "Придобиване на ДМА"

- Изграждане училище в кв. 62 ЖК "Стрелбище"                                                                                                                                                                           1 000 000 лв.

Функция 6 "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация"

§ 52-00 "Придобиване на ДМА"

- Изграждане корекция на критични участъци на р. Владайска в участъка от ул. "Дамяница" до пл. "Средсело"                                                             236 700 лв.

Функция 8 "Икономически дейности и услуги"

Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата"

§ 51-00 "Основен ремонт на ДМА"

- Основен ремонт на р. Червена на пътя гр. Нови Искър - с.Доброславци                                                                                                                                   31 500 лв.

- Основен ремонт на мост над детелината по общински път ЗОР 1070 (СОП - кв. Филиповци - Иваняне - Банкя)                                                           400 000 лв.

2. Обектите, финансирани от § 40-00 "Постъпления от продажба на нефинансови активи " в размер на 25 500 000 лв. са упоменати поименно в Приложение № 3/а/.

III. Приема разчет за приходите и разходите по годишната програма на СОПФ за 2011 г., съгласно Приложение № 10 от § 33 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 год. в размер на 38 000 000 лв., и План-сметка на Съвета за управление на специализирания общински приватизационен фонд (СУСОПФ) през 2011 г. в размер на 680 000 лв.

IV. Предоставя правомощия на кмета на Столична община за бюджетната 2011 година, при възникване на неотложни и доказани потребности през годината и при спазване на общия размер на бюджета, да го променя съгласно чл.27 от Закона за общинските бюджети, както следва:

-   да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

-   да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

-   да се разпорежда с резервния бюджетен кредит;

V.  След приемането на бюджета от Столичен общински съвет, същият да бъде приведен в съответствие с Единната бюджетна класификация за 2011 год.

VI. Предоставя правомощия на кмета на Столична община и ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни средства, в рамките на утвърдените кредити по бюджета за 2011 год. да утвърдят списъци на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи, въз основа на трудовите задължения, определени с длъжностните характеристики.

VII. Приема лимити за делови срещи и представителни разходи на Столичен общински съвет и Столична община за 2011 година и лимит за квартирни пари при командировки в страната.

Приложения:

1. Сборен бюджет на Столична община за 2011 год.:
-  Обяснителна записка (Обяснителна записка І част) и (Обяснителна записка ІІ част);
-  Приложение № 1 за приходите;
-  Приложение № 2 за разходите по функции;
-  Приложение № 2.1 за бюджета на общинските предприятия;
-  Приложение № 3 Програма за финансиране на капиталови разходи;
-  Приложение № 4 разчет на СОПФ за 2011 год.;
-  Приложение № 4.1. за разходите на СУСОПФ за 2011 год.;
-  Приложение № 5 /а/ лимити за делови срещи и представителни разходи на Столичен общински съвет за 2011 год.;
-  Приложение № 5 /б/ лимити за делови срещи и представителни разходи на Столична община за 2011 год. и лимит за квартирни пари при командировки в страната.

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
(Й. Фандъкова)

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ №

на Столичния общински съвет
от_____________ 2011 година

Относно: Съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2011год.

На основание чл. 21, ал.1, т. 6, т. 8 и ал. 2, както и чл. 52 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9,ал. 2, чл. 11 ал. 7, и чл. 12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 година.

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

I. Приема приходи и разходи на Столична община за 2011 г.в размер на 1 302 678 203 лв., от които бюджетни - 939 986 357 лв. в т.ч.

-  делегирани от държавата дейности                                                                                                                                                                                         251 014 078 лв.

-  дофинансиране с общински приходи                                                                                                                                                                                           7 923 132 лв.

-  местни дейности                                                                                                                                                                                                                           681 049 147 лв.

Средства по Европейски оперативни програми                                                                                                                                                                    324 691 846 лв.

Средства на Столичен общински приватизационен фонд                                                                                                                                                   38 000 000 лв.

В това число от прогнозен преходен остатък

1.  За делегираните от държавата дейности

- наличност в края на отчетния период                                                                                                                                                                                         15 000 000 лв.

2.  За местните дейности

-  наличност в края на отчетния период                                                                                                                                                                                        16 062 720 лв.

-  остатък по срочни депозити (ОГФ)                                                                                                                                                                                              13 492 958 лв.

Размерът на общинския дълг за усвояване през 2011 год. е 131 155 100 лв.

Средствата за обслужване на общинския дълг за 2011 г. са под ограниченията, заложени чл.12 на Закона за общинския дълг.

II. Утвърждава поименен списък за финансиране на капиталови разходи /ДМА, НДА и основен ремонт за 2011 г./ в т.ч.:

1. Целевата субсидия в размер на 2 418 200 лв. е изцяло в местните дейности и е разпределена по обекти, както следва:

Функция 3 "Образование"

Дейност 311 "ЦДГ и ОДЗ"

§ 52-00 "Придобиване на ДМА"

- Изграждане ОДЗ в кв. 5 - Младост 3                                                                                                                                                                                                  750 000 лв.

Дейност 322 "Общообразователни училища"

§ 52-00 "Придобиване на ДМА"

- Изграждане училище в кв. 62 ЖК "Стрелбище"                                                                                                                                                                           1 000 000 лв.

Функция 6 "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация"

§ 52-00 "Придобиване на ДМА"

- Изграждане корекция на критични участъци на р. Владайска в участъка от ул. "Дамяница" до пл. "Средсело"                                                             236 700 лв.

Функция 8 "Икономически дейности и услуги"

Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата"

§ 51-00 "Основен ремонт на ДМА"

- Основен ремонт на р. Червена на пътя гр. Нови Искър - с.Доброславци                                                                                                                                   31 500 лв.

- Основен ремонт на мост над детелината по общински път ЗОР 1070 (СОП - кв. Филиповци - Иваняне - Банкя)                                                           400 000 лв.

2. Обектите, финансирани от § 40-00 "Постъпления от продажба на нефинансови активи " в размер на 25 500 000 лв. са упоменати поименно в Приложение № 3/а/.

III. Приема разчет за приходите и разходите по годишната програма на СОПФ за 2011 г., съгласно Приложение № 10 от § 33 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 год. в размер на 38 000 000 лв., и План-сметка на Съвета за управление на специализирания общински приватизационен фонд (СУСОПФ) през 2011 г. в размер на 680 000 лв.

IV. Предоставя правомощия на кмета на Столична община за бюджетната 2011 година, при възникване на неотложни и доказани потребности през годината и при спазване на общия размер на бюджета, да го променя съгласно чл.27 от Закона за общинските бюджети, както следва:

-   да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

-   да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

-   да се разпорежда с резервния бюджетен кредит;

V.  След приемането на бюджета от Столичен общински съвет, същият да бъде приведен в съответствие с Единната бюджетна класификация за 2011 год.

VI. Предоставя правомощия на кмета на Столична община и ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни средства, в рамките на утвърдените кредити по бюджета за 2011 год. да утвърдят списъци на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи, въз основа на трудовите задължения, определени с длъжностните характеристики.

VII. Приема лимити за делови срещи и представителни разходи на Столичен общински съвет и Столична община за 2011 година и лимит за квартирни пари при командировки в страната.

Приложения:

1. Сборен бюджет на Столична община за 2011 год.:
-  Обяснителна записка (Обяснителна записка І част) и (Обяснителна записка ІІ част);
-  Приложение № 1 за приходите;
-  Приложение № 2 за разходите по функции;
-  Приложение № 2.1 за бюджета на общинските предприятия;
-  Приложение № 3 Програма за финансиране на капиталови разходи;
-  Приложение № 4 разчет на СОПФ за 2011 год.;
-  Приложение № 4.1. за разходите на СУСОПФ за 2011 год.;
-  Приложение № 5 /а/ лимити за делови срещи и представителни разходи на Столичен общински съвет за 2011 год.;
-  Приложение № 5 /б/ лимити за делови срещи и представителни разходи на Столична община за 2011 год. и лимит за квартирни пари при командировки в страната.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на ....2011 г., Протокол № ..., точка ... от дневния ред, по доклад № ...и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по финанси и бюджет на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:
                                                                   (Андрей Иванов)