Обратно СОС обявява процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд за мандат 2020 – 2024 год.

ОБЯВА

Столичният общински съвет, на основание чл. 68, ал. 1 и ал. З, т. 1, от ЗСВ и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Обявява процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд за мандат 2020 – 2024 год.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който е на възраст от 21 до 68 години; има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства; има завършено най-малко средно образование; не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му и не страда от психически заболявания.

Кандидатите подават в срок от 02.03.2020 г. до 06.04.2020 г. в деловодството на Столична община, ул. "Московска" № 33, следните документи:

1. Заявление (по образец – Приложение № 2), което се получава в деловодството на Столична община, ул. "Московска" № 33 и съдържа писмено съгласие на кандидата;
2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
4. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
5. Данни за контакт на две лица, към които Столичен общински съвет може да се обръща за препоръки;
6. Мотивационно писмо;
7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, чл. З и чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт;
8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия (ако кандидатът е роден преди 16 юли 1973 год.).

 

ВАЖНО!!! 

С оглед обявеното извънредно положение на територията на Република България, съгласно решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и спазване на мерките за ограничаване разпространението на коронавирус, първоначално обявеният срок за прием на документи на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд за мандат 2020 – 2024 г. - от 2 март до 6 април 2020 г., ще бъде удължен със срока на извънредното положение на територията на Република България. Кандидатите, които вече са подали документите си, не е необходимо да ги подават повторно.