Обратно Заседание № 8 от 06.02.2020 година

ЗАСЕДАНИЕ № 8 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

6 февруари 2020 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33
 

ДНЕВЕН РЕД 
 

 1. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-883/30.01.2020 г. относно предложения за промени в приходната и разходната част на проекта за сборен бюджет на Столична община за 2020 г.
  Докл. група общински съветници от „БСП за България“
  Решение № 37 по т. 1, обявено на 13.02.2020 г.

 2. Доклад вх.№ СОА20-ГР94-469/29.01.2020 г. относно предложения за промени в приходната и разходната част на проекта за сборен бюджет на Столична община за 2020 г.
  Докл. Владислав Панев, Симеон Ставрев, Веселин Калановски

  Решение № 38 по т. 2, обявено на 13.02.2020 г.

 3. Доклад вх.№ СОА19-ГР94-6139/19.12.2019 г. относно финансиране на двугодишна ремонтна програма за ускоряване на тролейбусния транспорт чрез модернизация на въздушната контактна мрежа (ВКМ) на територията на Столична община 2020-2021 г.
  Докл. Симеон Ставрев

  Решение № 39 по т. 3, обявено на 13.02.2020 г.

 4. Доклад вх.№ СОА19-ГР94-6138/19.12.2019 г. относно финансиране на четиригодишна ремонтна програма на трамваен релсов път и контактна мрежа на територията на Столична община 2020-2023 г.
  Докл. Симеон Ставрев
  Решение № 40 по т. 4, обявено на 13.02.2020 г.

 5. Доклад вх.№ СОА19-ГР94-6140/19.12.2019 г. относно финансиране на дългосрочна програма за възстановяване на исторически подвижен състав за атракционни цели, собственост на общинските транспортни оператори – „Столичен Електротранспорт“ ЕАД и „Столичен Автотранспорт“ ЕАД.
  Докл. Симеон Ставрев
  Решение № 41 по т. 5, обявено на 13.02.2020 г.

 6. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-678/23.01.2020 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2020 г.
  Докл. Йорданка Фандъкова
  Решение № 42 по т. 6, обявено на 13.02.2020 г.
  Приложение № 1
  Приложение № 2
  Приложение № 2.1
  Приложение № 3
  Приложение № 4
  Приложение № 5
  Приложение № 6
  Приложение № 7
  Приложение № 8
  Приложение № 9
  Приложение № 1а на Приложение № 9
  Приложение № 4 на Приложение № 9
  Приложение № 6г на Приложение № 9

 7. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-892/30.01.2020 г. относно календар на културните събития на Столична община за 2020 година.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 43 по т. 7, обявено на 13.02.2020 г.
  Приложение № 1

 8. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-893/30.01.2020 г. относно решения, приети от творческия съвет на Столична програма „Култура“ за финансиране на проектни предложения и утвърждаване на технически разходи по Програмата през 2020 година.
  Докл. Малина Едрева, Борислав Бориславов, доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 44 по т. 8, обявено на 13.02.2020 г.
  Приложение № 1

 9. Доклад вх.№ СОА19-ТД26-9716/5/30.01.2020 г. относно даване на съгласие за учредяване от страна на „Топлофикация София“ ЕАД на гаранционни обезпечения в полза на трети лица, във връзка с прилагане на нормативната уредба за участие на пазара на електрическа енергия и на организирания борсов пазар на природен газ, както и банкова гаранция в полза на Столична община.
  Докл.  Георги Георгиев,   Дончо Барбалов
  Решение № 45 по т. 9, обявено на 13.02.2020 г.

 10. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-832/29.01.2020 г. относно утвърждаване на състава на Програмния съвет на Програма „Европа“ на Столична община.
  Докл. Екатерина Йорданова, доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 46 по т. 10, обявено на 13.02.2020 г.

 11. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-835/29.01.2020 г. относно предложение за икономическа рамка на обществения транспорт в Столична община за 2020 година.
  Докл. Карлос Контрера, Зафир Зарков, Христиан Петров, Кристиан Кръстев
  Решение № 47 по т. 11, обявено на 13.02.2020 г.
  Приложение № 1

 12. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-469/15.01.2020 г. относно „Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост за 2020 г.“
  Докл. инж. Цветан Божинов
  Решение № 48 по т. 12, обявено на 13.02.2020 г.

 13. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-467/15.01.2020 г. относно откриване на нова социална услуга в общността – Дневен център за деца и/или младежи с увреждания (с приоритет аутистичен спектър) на територията на Столична община като делегиран от държавата дейност, при провеждане на конкурс за избор на лицензиран доставчик, който притежават опит, капацитет и осигурява необходимата материална база.
  Докл. Албена Атанасова
  Решение № 49 по т. 13, обявено на 13.02.2020 г.

 14. Доклад вх.№ СОА16-ПП00-13/500/17.01.2020 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на  Театър „София“, район „Оборище“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 50 по т. 14, обявено на 13.02.2020 г.

 15. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-427/15.01.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – Изменение на план за регулация в обхват: ул. ,,Републиканска” от о.т. 564 до о.т. 604; от о.т. 604 по ул. „Булаир“ до о.т. 110а, прилежаща на квартали 123, 114, 111 и 121 и наложеното от това ИПР на УПИ в същите квартали, изменение на план за регулация на улица ,,Росица” между о.т.548в и о.т.597а, м. ,,гр. Банкя”, район ,,Банкя”.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 51 по т. 15, обявено на 13.02.2020 г.

 16. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-439/15.01.2020 г. относно одобряване на проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ V-124 в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32216.2291.124 по КККР на с. Иваняне с цел образуване на нови УПИ V-124 „за ЖС” и УПИ XVII-124 „за ЖС”, кв. 20, изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т. 116а до о.т. 117 за откриване на нова задънена улица от о.т. 117а (нова) до о.т. 117б (нова), м. „с. Иваняне”, район „Банкя”.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 52 по т. 16, обявено на 13.02.2020 г.

 17. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-464/15.01.2020 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за кв. 63в, УПИ ІХ-1139-„за производствена и складова дейност” за създаване на нови УПИ ІХ-2146-„за производствена и складова дейност” и ХVІ-2146-„за производствена и складова дейност“ и свързаното с това изменение в общата граница на X-1137-„за офиси, магазини и складове“; изменение на улична регулация по о.т.239в до о.т.239г (нова) и одобряване на работен устройствен план (РУП), м. „Хаджи Димитър – част”, район „Подуяне“.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 53 по т. 17, обявено на 13.02.2020 г.

 18. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-602/20.01.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ ХLV-1036, кв. 22б, м. „в.з. Симеоново-Драгалевци-II част”, ПИ с идентификатор 68134.1973.1036, район „Витоша”, създаване на нови УПИ ХLV-1036 „за жс“, УПИ ХLVІ-1036 „за жс“, УПИ ХLVІІ-1036 „за жс“ и УПИ ХLVІІІ-1036 „за жс“, изменение на план за улична регулация (ИПУР) за създаване на нова задънена улица от о.т.301а до о.т.301в (нови), район „Витоша”.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 54 по т. 18, обявено на 13.02.2020 г.

 19. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-674/23.01.2020 г. относно приемане на годишен отчет за дейността на Фондация „София-Европейска столица на спорта“ за 2019 г., основни насоки, програма за дейността на Фондацията за 2020 г. и бюджет за 2020 г.
  Докл. Елен Герджиков, Таня Георгиева, Анна Стойкова, Екатерина Йорданова, Николай Стойнев, Карлос Контрера, Веселин Калановски, Петко Димитров, доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 55 по т. 19, обявено на 13.02.2020 г.
  Приложение № 1
  Приложение № 2

 20. Доклад вх.№ СОА19-МЦ29-301/3/20.01.2020 г. относно увеличаване на капитала на „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
  Докл. д-р Антон Койчев, д-р Веселин Милев, Милка Христова, Дончо Барбалов
  Решение № 56 по т. 20, обявено на 13.02.2020 г.
  Приложение № 1
   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
            (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)