Обратно Заседание № 12 от 30.04.2020 година

ЗАСЕДАНИЕ № 12 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

30 април 2020 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
 

ДНЕВЕН РЕД

 1. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3190/23.04.2020 г. относно актуализация на бюджета на Столична община.
  Докл. Йорданка Фандъкова
  Решение № 149 по т. 1, обявено на 05.05.2020 г.

 2. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2694/31.03.2020 г. относно одобрение на Годишен отчет за 2019 г. за изпълнението на „Програма за управлението качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015-2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10“ и „Програма за допълнение на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015-2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10, по показатели ФПЧ2,5 и ПАВ“.
  Докл. Йорданка Фандъкова
  Решение № 150 по т. 2, обявено на 05.05.2020 г.
  Приложение № 1

 3. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1844/28.02.2020 г. относно допълване състав на Одитния комитет на Столична община.
  Докл. Йорданка Фандъкова
  Решение № 151 по т. 3, обявено на 05.05.2020 г.

 1. Доклад вх.№ СОА19-ДИ02-36/6/24.02.2020 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
  Докл. Дончо Барбалов
  Решение № 152 по т. 5, обявено на 05.05.2020 г.

 2. Доклад вх.№ СОА19-ДИ02-19/5/24.02.2020 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
  Докл. Дончо Барбалов
  Решение № 153 по т. 6, обявено на 05.05.2020 г.

 3. Доклад вх.№ СОА17-ДИ02-68/10/24.02.2020 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
  Докл. Дончо Барбалов
  Решение № 154 по т. 7, обявено на 05.05.2020 г.

 4. Доклад вх.№ СОА19-ДИ04-3222/2/10.03.2020 г. относно безвъзмездно придобиване от Столична община на имот – публична държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор 68134.405.11.1 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрена със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 16.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 155 по т. 8, обявено на 05.05.2020 г.

 5. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1945/02.03.2020 г. относно изменение на Правилата за работа на Столична програма „Култура“, във връзка с увеличаване броя на членовете на Творческия съвет – ръководен орган на Програма „Култура“.
  Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 156 по т. 9, обявено на 05.05.2020 г.

 6. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-10366/19.12.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – План-извадка - Изменение на план за улична регулация при о.т.310а/съществуваща/ и между о.т.289/съществуваща/ и о.т.59/съществуваща/ и свързаната с това промяна на границите контактни УПИ VI-130, УПИ VII-130 и УПИ VIII-143, кв. 17 и между о.т.59/съществуваща/ и о.т.67а/съществуваща/. Изменение на план за регулация на УПИ VI-161 за образуване на нов УПИ VI-40 „за жс“ и свързаната с това промяна на границите контактни УПИ V-130, УПИ VII-90, УПИ I-150, кв. 19 и УПИ „за озеленяване“ за създаване на нов УПИ XVII „за озеленяване“, кв. 17, м. „в.з. Кокалянски ханчета“. План за улична регулация за създаване на задънена улица от о.т.98/нова/ - до о.т.624/нова/ и задънена улица от о.т.314/нова/ - о.т.104/нова/- до о.т.103/нова/. План за застрояване на нов УПИ VI-40 „за жс“, кв. 19, м. „в.з. Кокалянски ханчета“, район „Панчарево”.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 157 по т. 10, обявено на 05.05.2020 г.

 7. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2324/12.03.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ VII-535,2284, кв. 192, м. „Надежда част 2б“, район „Надежда”, представляващ неразделна част от ПУП - План за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс на м. „Надежда 2а и 2б“, район „Надежда”, одобрен с Решение № 409 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС и ИПР на контактен УПИ VI-533, кв. 192, м. „Надежда част 2б“.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 158 по т. 11, обявено на 05.05.2020 г.

 8. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2194/10.03.2020 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение план за регулация и застрояване на м. НПЗ „Изток - м. „Къро“, район „Младост”- СО, съгласно посоченият обхват: Нов квартал 12, нови УПИ II-414 „за жилищно строителство“, УПИ III-414 „за обществено обслужване“, УПИ IX-9668 „за жилищно строителство“; нов квартал 12а, нови УПИ I-1647 „за жилища и офиси“, УПИ II-414 „за общ. обсл.“, УПИ IV-„за тп“; нова улица между о.т.300 - о.т.311, задънена улица от о.т.304 до о.т.304а, заличаване на задънена улица между о.т.21ж - о.т.21г., като по отношение на ИПРЗ на нов УПИ ІІ-414 „за жилищно строителство“, кв. 12 (нов), нов УПИ ІІ-414 „за общ. обсл.“ и нов УПИ III-414 „за общ. обсл.“, кв. 12а (нов) и улица от о.т.304 - о.т.305 - о.т.306 - о.т.307 - о.т.308 - о.т.309 - о.т.310 - о.т.311, производството продължава да бъде висящо.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 159 по т. 12, обявено на 05.05.2020 г.

 9. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2363/16.03.2020 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2025 г. въз основа на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 68134.8725.113 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на район „Кремиковци“, местност „Могилата“, район „Кремиковци“, попадащ в територия, определена с ОУП на СО за далекоперспективно развитие.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 160 по т. 13, обявено на 05.05.2020 г.

 10. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2413/18.03.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ VІ-159, кв. 28, ПИ с идентификатори 68134.2043.4081 и 68134.2043.4082, създаване на нови УПИ VI-4081 „за жс” и УПИ XXVIII-4082 „за жс”, кв.28 и изменение на плана за улична регулация между о.т. 320 и о.т. 321 за създаване на нова задънена улица от о.т. 320а до о.т. 320б, м. „в.з. Симеоново - север”, район „Витоша“, Столична община.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 161 по т. 14, обявено на 05.05.2020 г.

 11. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3183/23.04.2020 г. относно осигуряване на средства за комуникационна платформа на Столична община и Столичен общински съвет, създадена с решение № 549/26.07.2018 г. на СОС.
  Докл. Малина Едрева, Карлос Контрера, Калоян Паргов
  Решение № 162 по т. 15, обявено на 05.05.2020 г.

 12. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2078/05.03.2020 г., допълнен с вх. № СОА20-ВК66-2078/5/23.04.2020 г. относно промени в съставите на Надзорния съвет на Столичната агенция за приватизация и инвестиции, Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (СУСОПФ), СУ на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП).
  Докл. Малина Едрева, Силвия Христова, Ботьо Ботев
  Решение № 163 по т. 16, обявено на 05.05.2020 г.*
  * Решението е обжалвано пред Административен съд София-град.
    Образувани са адм. дело № 4050/2020 г., 24 св. по описа на АССГ и адм. дело № 4031/2020 г., XIV касационен състав по описа на АССГ. 
    Съдебните производства са прекратени с влезли в сила определения. Решението на СОС е в сила.

 13. Доклад вх.№СОА20-ВК66-3218/24.04.2020 г. относно програма на Столична община за скринингово изследване с “Бърз тест” за COVID-19 на служители на Столична община с повишен риск от заразяване поради естеството на работа и контакти на лицата с положителен резултат.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
  Решение № 164 по т. 17, обявено на 05.05.2020 г.
  Приложение № 1

 14. Доклад вх.№СОА20-МЦ29-176/2/28.04.2020 г. относно даване на съгласие „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение  - София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
  Решение № 165 по т. 18, обявено на 05.05.2020 г.

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)