Обратно Заседание № 11 от 16.04.2020 година

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ № 11 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

16 април 2020 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
 

ДНЕВЕН РЕД

 1. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2075/2/30.03.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, мотиви и проект за решение.
  Докл. Елен Герджиков, Малина Едрева, Силвия Христова, Николай Стойнев, Ботьо Ботев
  Решение № 127 по т. 1, обявено на 22.04.2020 г.
  Приложение № 1

 2. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2666/30.03.2020 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяни и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (НОАМТЦУПСО), приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.
  Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев, Дончо Барбалов
  Решение № 128 по т. 2, обявено на 22.04.2020 г.
  Приложение № А

 3. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2789/03.04.2020 г. относно предприемане на извънредни действия по отношение изпълнение на процедурата за 2020 г. на Столична програма „Социални иновации“, приета с Решение № 287/17.05.2018 г. на Столичния общински съвет.
  Докл. Албена Атанасова
  Решение № 129 по т. 3, обявено на 22.04.2020 г.

 4. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2819/06.04.2020 г. относно Решение на СОС относно функционирането на Център за кризисно настаняване на бездомни лица.
  Докл. Албена Атанасова
  Решение № 130 по т. 4, обявено на 22.04.2020 г.

 5. Доклад вх.№ СОА19-ДИ10-14/6/10.03.2020 г. относно участие на Столична община, като партньор в проект „SHEERenov – интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради“ по програма „Хоризонт 2020“.
  Докл. Йоана Христова
  Решение № 131 по т. 5, обявено на 22.04.2020 г.

 6. Доклад вх.№ СОА18-ДИ04-2010/6/10.04.2020 г. относно удължаване на срока на Запис на заповед в полза на МРРБ с издател Столична община, за проект: Възстановяване на Западен парк – представителна част, гр. София – BG16 RFOP001-1.001-0003-C03 между Столична община и МРРБ; Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.
  Докл. Йоана Христова
  Решение № 132 по т. 6, обявено на 22.04.2020 г.

 7. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2888/08.04.2020 г. относно промени в срокове, процедури, изпълнения и финансиране на проектни предложения за 2020 г. по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта и Програма за развитие на детско – юношеския спорт.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 133 по т. 7, обявено на 22.04.2020 г.
  Приложение № 1
  Приложение № 2

 8. Доклад вх.№СОА20-ВК66-2923/09.04.2020 г. относно гаранционен инструмент за подкрепа на малкия и среден бизнес в Столична община, във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19.
  Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев, Иван Таков, Владислав Панев, Борислав Иванов, Борис Бонев, Дончо Барбалов
  Решение № 134 по т. 8, обявено на 22.04.2020 г.
  Приложение № А

 9. Доклад вх.№СОА20-ВК66-2882/08.04.2020 г. относно освобождаване на категория лица от заплащане на такса по чл. 30, т.1, т.1а, т.1б, т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
  Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев, Иван Таков, Владислав Панев, Борислав Иванов, Борис Бонев, Дончо Барбалов
  Решение № 135 по т. 9, обявено на 22.04.2020 г.

 10. Доклад вх.№СОА20-ВК66-2884/08.04.2020 г. относно освобождаване – изцяло или частично – от задължението за заплащане на наем от лица, наематели на общински нежилищни имоти и/или наематели на имоти, собственост на или предоставени за управление на търговски дружества, с участие на Столична община в капитала.
  Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев, Иван Таков, Владислав Панев, Борислав Иванов, Борис Бонев, Дончо Барбалов
  Решение № 136 по т. 10, обявено на 22.04.2020 г.
  Приложение № 1
  Приложение № 2
  Приложение № 3
  Приложение № 4

 11. Доклад вх.№СОА20-ВК66-2977/10.04.2020 г. относно допълнение към раздел “Лятна програма“ на Календара на културните събития на Столична община с наименование „Солидарност в културата“ и насочване на допълнителен финансов ресурс към програмата, във връзка с обявяването на 13.03.2020 г. извънредно положение на територията на Столична община и страната.
  Докл. Малина Едрева, Силвия Христова, Ботьо Ботев, Георги Георгиев, Калоян Паргов, Карлос Контрера
  Решение № 137 по т. 11, обявено на 22.04.2020 г.
  Приложение № 1

 12. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2584/26.03.2020 г. относно разширяване обхвата и размера на икономическите мерки за подпомагане на бизнеса в София и предложение за изменение на Правилника на Столичен общински съвет за дейността на „Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции“, Правилника за организацията и дейността на „Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия“ на Столична община, Правилника за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд.
  Докл. Група общински съветници от „Демократична България
  Решение № 138 по т. 12, обявено на 22.04.2020 г.

 13. Доклад вх.№СОА20-ВК66-2976/10.04.2020 г. относно приемане на решение по повод изпълнението на проекти одобрени по Столична програма „Култура“ и Календара на културните събития предвид обявеното извънредно положение във връзка с овладяване на разпространението на COVID-19.
  Докл. Малина Едрева, Калоян Паргов, Карлос Контрера
  Решение № 139 по т. 13, обявено на 22.04.2020 г.

 14. Доклад вх.№СОА20-ВК66-2065/3/09.04.2020 г. относно допълнение на Решение № 82 по Протокол № 10 от 12.03.2020 г. на Столичен общински съвет.
  Докл. Николай Стойнев, Карлос Контрера
  Решение № 140 по т. 14, обявено на 22.04.2020 г.

 15. Доклад вх.№СОА20-ВК66-2966/10.04.2020 г. относно определяне на представител на Столична община в Общото събрание на акционерите в "Спортно – развлекателен комплекс Корали" АД и даване на мандат на избрания представител за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 16.04.2020 г. редовно Общо събрание на акционерите.
  Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев
  Решение № 141 по т. 15, обявено на 16.04.2020 г.

 16. Доклад вх.№СОА20-ВК66-2930/9.04.2020 г. относно вземане на решение за техническо удължаване срока на плащане на дължимата за месец март 2020 г. главница по Договор за банков кредит № 866/24.07.2015 г. в общ размер на 2 250 000 лева – до 30.06.2020 г.
  Докл. Николай Стойнев, Карлос Контрера
  Решение № 142 по т. 16, обявено на 22.04.2020 г.

 17. Доклад вх.№СОА20-ВК66-2898/08.04.2020 г. относно участие на Столична община, чрез ОГФМСП, като асоцииран партньор на фондация „Промяната“ с проект „Overcoming the “ Valley of Death“: New financial instrument for early-growth social entrepreneurs in Bulgaria” по програма EaSI на Европейската комисия по процедура за кандидатстване VP/2019/015 с наименование : “Actions to boost the development of finance markets for social enterprises”.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м.
  Решение № 143 по т. 17, обявено на 21.04.2020 г.

 18. Доклад вх.№СОА20-ВК66-2983/10.04.2020 г. относно осигуряване на финансов ресурс, под формата на целеви заеми за заплащане на възнаграждения на персонала в общинските лечебни заведения за извън болнична помощ, в условията на разпространение на COVID-19.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
  Решение № 144 по т. 18, обявено на 22.04.2020 г.
  Приложение № 1

 19. Доклад вх.№СОА20-ВК66-2883/08.04.2020 г. относно Решение във връзка предприетите мерки за безопасност и защита здравето на гражданите и с цел изпълнение на целите на одобрените с решение на СОС № 66/20.02.2020 г. проекти по Програма „Европа“ 2020.
  Докл. Екатерина Йорданова, доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 145 по т. 19, обявено на 22.04.2020 г.

 20. Доклад вх.№СОА20-ВК08-4735/1/10.04.2020 г. относно даване на съгласие районните администрации да кандидатстват по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г.“
  Докл. Районни кметове
  Решение № 146 по т. 20, обявено на 22.04.2020 г.

 21. Доклад вх.№СОА20-ВК08-4735/2/10.04.2020 г. относно даване на съгласие районните администрации да кандидатстват самостоятелно и в партньорство по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
  Докл. Районни кметове
  Решение № 147 по т. 21, обявено нa 22.04.2020 г.

 22. Доклад вх.№СОА20-ВК66-3018/13.04.2020 г. относно промяна в състава на надзорния съвет на     “Топлофикация София” ЕАД.
  Докл. Николай Стойнев, Прошко Прошков, Георги Георгиев
  Решение № 148, по т. 22, обявено на 21.04.2020 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
            (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)