ЗАСЕДАНИЕ № 29 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
25 февруари 2021 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
 
 
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
1.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1398/10.02.2021 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2021год.
Докл. Йорданка Фандъкова
 
2.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1729/18.02.2021 г. относно приемане на Програма за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2021 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
 
3.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1711/18.02.2021 г. относно общинска строителна Програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост за 2021 г.
Докл. Ангел Джоргов
 
4.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1213/05.02.2021 г. относно промяна на бюджета на Столична община за IV-то тримесечие на 2020г.
Докл. Дончо Барбалов
 
5.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-324/5/09.02.2021 г. относно участие на Столична община в одобрен проект „Български форум за енергийна ефективност – иновативно финансиране за сградния сектор“ (с акроним на английски език  „BeSMART“) по програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия.
Докл. Десислава Билева
 
6.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1455/12.02.2021 г. относно предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти за индивидуално ползване по реда и при условията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Докл. Десислава Билева
 
7.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-288/2/08.02.2021 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2021 г. по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
 
8.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1501/12.02.2021 г. относно разсрочване на публични общински вземания за местен Данък върху недвижимите имоти в размер над 100 000 лв. за срок над една година и за местна Такса за битови отпадъци над 30 000 лв. за срок по-голям от една година на „Диагностично консултативен център XII-София“ ЕООД, ЕИК 000689524, на основание чл. 4, ал.7 и чл.9а, ал.5 от ЗМДТ.
Докл. Дончо Барбалов
 
9.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1578/15.02.2021 г. относно избор на членове на съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев, Стефан Марков, Георги Георгиев, Иван Таков, Милка Христова, Карлос Контрера
 
10.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1728/18.02.2021 г. относно избор на членове на съвета на директорите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев, Стефан Марков, Георги Георгиев, Иван Таков, Милка Христова, Карлос Контрера
 
11.Доклад вх.№СОА21-ВК66-1727/18.02.2021 г. относно избор на членове на съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев, Стефан Марков, Георги Георгиев, Иван Таков, Милка Христова, Карлос Контрера
 
12.Доклад вх.№СОА21-ТД26-1858/1/18.02.2021 г. относно даване на съгласие „Пазари Запад“ ЕАД да разходва собствени средства за поставяне на преместваеми обекти тип библиотека-щанд.
Докл. Георги Георгиев, Николай Стойнев
 
13.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1154/04.02.2021 г. относно приемане на мерки за безопасност на движението на децата на територията на Столична община за 2021 г.
Докл. Карлос Контрера, Борислав Иванов, д-р Ваня Тагарева
   
14.Доклад вх.№ СОА21-НЦ62-33/9/12.02.2021 г. относно отсрочване и разсрочване на публични общински вземания за местен Данък върху недвижимите имоти в размер над 100 000 лв. за срок над една година и за местна Такса за битови отпадъци над 30 000 лв. за срок по-голям от една година на Съюз на българските филмови дейци, ЕИК 000703504, на основание чл. 4, ал. 7 и чл. 9а, ал. 5 от ЗМДТ.
Докл. Малина Едрева, Дончо Барбалов
 
15.Доклад вх.№ СОА16-НЦ62-1422/5/12.02.2021 г. относно поставяне на паметна плоча на проф. д-р Георги Лозанов на сградата, където е живял в гр. София, ул. „Оборище“ № 66.
Докл. Димитър Вучев, Симеон Колев
 
16.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16385/17.12.2021 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждане на детска градина в УПИ IV-за детска градина, кв. 522, м. „ГГЦ Зона Г-14“ по плана на гр. София.
Докл. Николай Александров
 
17.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-11177/4/04.02.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурси за отдаване под наем на два обекта – публична общинска собственост, единият, от които представлява помещение в административната сграда на Район „Сердика“, а другият – поземлен имот с идентификатор 68134.508.1673.
Докл. Тодор Кръстев
 
18.Доклад вх.№ СОА19-ВК08-16208/1/28.09.2020 г. относно промяна в характера на общинската собственост от публична в частна на поземлен имот с идентификатор 87401.7501.1198 по кадастрална карта и кадастралните регистри, находящ се в с. Яна, ул. „Стефан Стамболов“ № 33.
Докл. Лилия Донкова
 
19.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-15460/1/03.02.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от имоти в улична регулация -тротоари, представляващи публична общинска собственост и находящи се на територията на Район „Люлин“, върху които части е предвидено  разполагането на преместваеми обекти (модулни павилиони) за търговска дейност по типови проекти и одобрени схеми от главния архитект на общината.
Докл. Милко Младенов
 
20.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-13635/3/03.02.2021 г. относно изкупуване от страна на Столична община на недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 00357.5359.2260, с площ 1947 кв. м., собственост на физически лица, попадащ по действащия подробен устройствен план на гр. Нови Искър, кв. Ал. Войков (Кумарица и Славовци) в УПИ I – за „техническа инфраструктура, КСП, трафопост и озеленяване“, кв. 182, за изграждане на канализационна помпена станция 7, във връзка с реконструкция, доизграждане и рехабилитация на канализационната мрежа на град Нови Искър.
Докл. Даниела Райчева
 
21.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-14207/05.11.2020 г. относно преименува улична отсечка от бул. „Рожен“, започваща от осова точка 15 до ОТ 16А по плана за регулация на местност „Илиянци“, район „Надежда“ – Столична община с името „Перелик“.
Докл. Димитър Димов
 
22.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16266/16.12.2020 г. относно именуване на безименни улици в кв. „Димитър Миленков“, район „Искър“.
Докл. Ивайло Цеков
 
23.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-7305/3/10.11.2020 г. относно преименуване на улица, находяща се в м. „с. Владая“ и в. з. „Владая“, СО-Район „Витоша“, гр. София, с името „Офелиите“.
Докл. Теодор Петков
 
24.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-648/3/21.10.2020 г. относно преименуване на улица на територията на район „Банкя“, с името „Михайловски ручей“.
Докл. Рангел Марков
 
25.Питане вх.№ СОА21-ВК66-1565/15.02.2021 г. от Стефан Марков и Георги Георгиев  – общински съветници относно  разходване на бюджетни средства за облагородяване на вътрешнокварталната инфраструктура.
 
26.Питане вх.№ СОА21-ВК66-1297/08.02.2021 г. от Николай Николов – общински съветник относно общото състоянието на пешеходните подлези на територията на Столична община.
Отговор по т. 26
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

 

1.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1758/19.02.2021 г. относно предложения за промени в приходната и разходната част на проекта за сборен бюджет на Столична община за 2021 година.
Докл. ПГ „БСП за България“

 
2.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1757/19.02.2021 г. относно създаване на комисия за извършване на проверка на всички преместваеми обекти, намиращи се на територията на Столична община.
Докл. ПГ „БСП за България“
 
3.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1838/23.02.2021 г. относно създаване на работна група във връзка с актуализация на нормативната уредба на Столична община по отношение на преместваемите обекти.
Докл. Николай Стойнев, Малина Едрева, Георги Георгиев

 

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/