ДНЕВЕН РЕД

на 4-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 19 декември 2019 г. (четвъртък) от 10:00 ч.

 

 1. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9857/05.12.2019 г. относно промяна на бюджета на Столична община за III-то тримесечие на 2019 година.
  Докл. Дончо Барбалов

 2. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9980/09.12.2019 г. относно одобряване на общата численост и структурата на Столична общинска администрация, район „Нови Искър“, район „Красно село“, район „Слатина“.
  Докл. Йорданка Фандъкова

 3. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9528/25.11.2019 г. относно заемообразно финансиране на изпълнението на два проекта по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за децата“.
  Докл. Албена Атанасова

 4. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9923/06.12.2019 г. относно изменение на Решение № 39 от 27.01.2011 г., допълнено с Решение № 89 от 20.02.2014 г. на Столичен общински съвет.
  Докл. Албена Атанасова

 5. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9934/09.12.2019 г. относно кандидатстване на Столична община по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-София“, част от Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планова за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ с проектно предложение „Основен ремонт (реконструкция) на Център за временно настаняване „Св. София“.
  Докл. Албена Атанасова, Иван Божилов

 6. Доклад вх.№ СОА16-ПП00-7/187/25.11.2019 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № Д-34-39 от 08.11.2016 г. между Столична община и Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
  Докл. Ирина Савина

 7. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8740/5/25.11.2019 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24, б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект „Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух“ (AIRTHINGS), финансиран по Програма „Балкани – Средиземно море“ (2014-2020) на ЕС.
  Докл. Йоана Христова

 8. Доклад вх.№ СОА19-ДИ04-1091/5/22.11.2019 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24, б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект „CITIES4CSR -  Широкообхватни общински стратегии за насърчаване и стимулиране на корпоративната отговорност в градските райони“, финансирани по програма УРБАКТ III на ЕС.
  Докл. Йоана Христова

 9. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-877/12/22.11.2019 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24, б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект „Хранителна вълна – овластяване на гражданската младеж за климата“.
  Докл. Йоана Христова

 10. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9784/04.12.2019 г. относно одобряване на сертифицирани оценители, които да предлагат начална тръжна цена за търговете за продажба на движими вещи – отпадъци, съгласно Наредбата за условията и реда за провеждане  на търгове и конкурси.
  Докл. Йоана Христова

 11. Доклад вх.№ СОА19-УЗ21-1881/1/29.11.2019 г. относно промяна на наименованието на 31. СУЧЕМ „Иван Вазов“, район „Слатина“.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

 12. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9688/29.11.2019 г. относно даване на съгласие Столична община да кандидатства по Оперативно програма „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, процедура „Развитие на туристическите атракции“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

 13. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9425/21.11.2019 г. относно допускане на паралелки от I до XII клас под минималния брой ученици за учебната 2019/2020 г. в общинските училища на територията на Столична община.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

 14. Доклад вх.№ СОА19-УЗ21-1281/3/11.12.2019 г. относно учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост в полза на Организация на евреите в България „Шалом“ за изграждане на училищен комплекс, находящ се гр. София, район „Възраждане“, УПИ I за училище, кв. 165б, м. „Градска част Зона Б-18“, представляващ ПИ с идентификатор 68134.303.341, съгласно КК КР на район „Възраждане“, с площ от 8 238.00 кв.м.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Савина Савова

 15. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-6705/1/02.12.2019 г. относно участие на Столична община в проект  PolicyCLOUD – „Управление на политиките през целия жизнен цикъл на данните чрез технологии в облачни среди“, одобрен за финансиране по Програма „Хоризонт“ 2020 на ЕС.
  Докл. Светозар Ерменков

 16. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9455/22.11.2019 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на гр. София за канален колектор с трасе в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68134.8442.121, кв. Челопечене, район „Кремиковци” – Столична община.
  Докл. арх. Здравко Здравков

 17. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9597/27.11.2019 г. относно одобряване на задание и разрешаване на изработването на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ), съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 с прилагане на чл. 16 от ЗУТ за територията на местност "Бобош-север", район "Банкя".
  Докл. арх. Здравко Здравков

 18. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9700/29.11.2019 г. относно одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация (ИПУР) при о.т. 271с. Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ XІІ-1947,общ., за образуване на нов УПИ XІІ-275 „за жс“, УПИ XXXVII-275 „за жс“ и УПИ XXXVIII-275 „за жс“, кв. 8мб, м. „в.з. Манастира” и продължаване на задънена улица от о.т. 271т до о. т. 371т нова, район „Панчарево” и изменение на план за застрояване (ИПЗ) на УПИ XІІ-1947,общ., с предвиждане на ново застрояване в нов УПИ XІІ-275 „за жс“, УПИ XXXVII-275 „за жс“ и УПИ XXXVIII-275 „за жс“, кв. 8мб, м. „в.з. Манастира”.
  Докл. арх. Здравко Здравков

 19. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9781/04.12.2019 г. относно одобряване на проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на подземна кабелна линия – средно напрежение, разположено в ПИ с идентификатор 68134.8592.173 за обезпечаване на нов КТП за обект, находящ се в ПИ с идентификатор 68134.8592.181, м. „Могилите”, кв. „Враждебна”, район „Кремиковци” – Столична община.
  Докл. арх. Здравко Здравков

 20. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9830/04.12.2019 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за: план за регулация и застрояване на м. "Дианабад" в частта му относно УПИ II-1962-"за жилищно строителство" и УПИ III-1843 - "за жилищно строителство", кв. 21а, район "Изгрев", които са изключени от обхвата на одобряване с т. 4 от Решение № 307 по Протокол № 82 от 28.05.2015 г. на СОС.
  Докл. арх. Здравко Здравков

 21. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-10116/12.12.2019 г. относно одобряване на проект за ПУП – парцеларен план (ПП) за инженерна инфраструктура извън урбанизирани територии за трасе на обект: „Нова въздушна линия 110 kV от подстанция „Курило“ до подстанция „Металургична“, район „Нови Искър“ и район „Кремиковци“, Столична община.
  Докл. арх. Здравко Здравков

 22. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9872/05.12.2019 г. относно промяна в състава на членовете на УС на фондация  „София – Европейска столица на спорта“.
  Докл. Елен Герджиков, доц. д-р Тодор Чобанов, Татяна Георгиева

 23. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9943/09.12.2019 г. относно даване на съгласие „Егида - София“ ЕАД да закупи дълготрайни материални активи – 2 (два) броя нови леки автомобили на лизинг, със собствени средства.
  Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов

 24. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-10079/11.12.2019 г. относно избор на член на съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД и на член на съвета на директорите на „Чистота Искър“ ЕАД.
  Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев

 25. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9654/28.11.2019 г. относно приемане на промени в състава на Програмния съвет на Програма „Културно наследство“ на Столична община за подпомагане собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им.
  Докл. Малина Едрева, Силвия Христова, арх. Здравко Здравков

 26. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-10016/10.12.2019 г. относно определяне на представител на Столичен общински съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
  Докл. Ботьо Ботев

 27. Доклад вх.№ СОА19-МЦ29-224/1/28.11.2019 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещение, находящо са в сградата на „ДКЦ XIV  София“ ЕООД за срок от 3 (три) години.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

 28. Доклад вх.№ СОА19-МЦ29-366/2/28.11.2019 г. относно даване съгласие на Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Света София“ ЕООД да изгради със собствени средства високотехнологична зала.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

 29. Доклад вх.№ СОА19-МЦ29-432/2/28.11.2019 г. относно допълване на учредителния акт на „ДКЦ XXII София“ ЕООД.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

 30. Доклад вх.№ СОА19-МЦ29-348/3/09.12.2019 г. относно увеличаване капитала на „ДКЦ XXIV София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

 31. Доклад вх.№ СОА19-МЦ29-341/2/09.12.2019 г. относно увеличаване капитала на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Света София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

 32. Доклад вх.№ СОА19-МЦ29-459/4/09.12.2019 г. относно даване на съгласие „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой автоматичен имунологичен анализатор.
  Докл. д-р Веселин Милев, проф. д-р Асен Николов, Дончо Барбалов

 33. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9896/06.12.2019 г. относно промяна статута на въведените експериментални промени за основни автобусни линии, експериментално продължение експлоатацията на нощния автобусен транспорт на територията на Столична община, като и експериментална частична промяна на маршрути на основни автобусни линии от обществения транспорт.
  Докл. Карлос Контрера, Зафир Зарков, Дончо Барбалов

 34. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9898/06.12.2019 г. относно въвеждане в експлоатация на автобусна линия 123.
  Докл. Карлос Контрера, Зафир Зарков, Дончо Барбалов

 35. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-13019/1/09.12.2019 г. относно определяне на оценка за поземлен имот с идентификатор 57011.5983.164 по КККР, м. „Пресвета“, землище с. Подгумер, район Нови Искър, с предоставено право на ползване по смисъла на §4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
  Докл. Даниела Райчева

 36. Питане вх.№ СОА19-ГР94-5568/19.11.2019 г. от г-н Тома Белев – общински съветник относно средна стойност на публичната услуга залесяване на едно дърво от уличното озеленяване, една пейка от спирките на МГТ, един спирконавес от МГТ и политиката на Столична община да поощри даренията от своите граждани.

 37. Питане вх.№ СОА19-ГР94-5569/19.11.2019 г. от г-н Тома Белев, г-жа Марта Георгиева, г-н Иво Божков и арх. Борислав Игнатов – общински съветници относно дърветата от уличното озеленяване в София, начина по който Столична община планира, създава, поддържа и опазва декоративните дървета, от която гражданите на София ще могат да ползват Публичния регистър на дълготрайните декоративни дървета в града.

 38. Питане вх.№СОА19-ГР94-5636/25.11.2019 г. от г-жа Грети Стефанова – общински съветник относно регулярното изплащане на финансовите постъпления от Столична община към общинските детски градини.

 39. Питане вх.№СОА19-ГР94-5640/25.11.2019 г. от г-н Владислав Панев – общински съветник относно състоянието на  „Топлофикация София“ ЕАД, управление, загуби, дългове и оздравяване на дружеството.

 40. Питане вх.№СОА19-ГР94-5730/29.11.2019 г. от г-н Иван Виделов, г-н Иван Пешев, г-н Михаил Ставрев – общински съветници относно (Не)законността на принудителното преместване на неправилно паркирани автомобили от „Център за градска мобилност“, поделение „Паркиране и мобилност“.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
            (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)