ДНЕВЕН РЕД
на 42-ро заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на на 26 октомври 2017 г. /четвъртък/ от 10:00 часа:


 

1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7120/18.10.2017 г. относно определяне на общинските училища, детски градини, детски ясли и комплекси за детско хранене като третостепенни разпределители с бюджета на Столична община
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6805/06.10.2017 г. относно откриване на нова социална услуга в общността – Център за социална рехабилитация и интеграция, с приоритетно настаняване на лица с психични разстройства, като държавно делегирана дейност, при провеждане на конкурс за избор на доставчик, който притежава управленски капацитет и осигурява необходимата материална база за предоставяне на услугата.
Докл. Албена Атанасова

3. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6862/10.10.2017 г. относно подаване на проектно предложение по втори етап от кандидатстване по процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация“, по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Докл. Албена Атанасова

4. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6881/10.10.2017 г. относно изменение на Решение № 370 от 26.06.2008 г. на Столичния общински съвет относно Дневен център за деца с увреждания – гр. София, ж.к. Надежда, ул. „Сава Филаретов“ № 23.
Докл. Албена Атанасова

5. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6928/11.10.2017 г. относно отмяна на Решение № 69/17.12.2015 г. на Столичния общински съвет за разкриване на Дневен център за деца с увреждания „Ян Бибиян“ и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания от 0 до 7 години „ Малечко Палечко“.
Докл. Албена Атанасова

6. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7103/17.10.2017 г. относно промяна на бюджета на Столична община за III-то тримесечие на 2017 година.
Докл. Дончо Барбалов

7. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-11021/3/18.10.2017 г. относно даване на съгласие на „Пазари Запад“ ЕАД за разходване на собствени средства.
Докл. Дончо Барбалов

8. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-10487/3/18.10.2017 г. относно даване на разрешение „Софийски имоти“ ЕАД да разходва собствени средства за извършване на строително-монтажни работи, довършителни работи и други ремонтни дейности, в недвижим имот, собственост на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов

9. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-11008/1/18.10.2017 г. относно увеличаване на капитала на „Столичен автотранспорт“ чрез непарична вноска.
Докл. Дончо Барбалов

10. Доклад вх.№ СОА17-ПП00-10/22/18.10.2017 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект „ Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион“ (New Generation Skills) по Програма „Дунав“ (2014-2020 г.) на ЕС.
Докл. Дончо Барбалов

11. Доклад вх.№ СОА17-ДИ02-55/9/18.10.2017 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

12. Доклад вх.№ СОА16-ГР94-636/8/18.10.2017 г. относно недвижим имот, възстановен по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
Докл. Дончо Барбалов

13. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-11914/1/02.10.2017 г. относно прехвърляне на средства от § 1016 – „Вода, горива и енергия“ към § 0101 – „Възнаграждения за персонал по трудови правоотношения“ в бюджета на ОП „Зоологическа градина - София“
Докл. Йоана Христова

14. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-10017/1/13.10.2017 г. относно промяна на структурата и разширяване предмета на дейност на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“.
Докл. Йоана Христова

15. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6336/19.09.2017 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ I -473,475,334,305,204-„за обществено обслужване”, кв. 16, м. „ж.к. Люлин – 5 м.р.”, район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Люлин – 5 м р.”, в граници: бул. ”Райко Даскалов”, бул. ”Добринова скала” и бул. ”Панчо Владигеров”, одобрен с Решение № 411 по Протокол № 21/19.07.2012 г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков

16. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6747/05.10.2017 г. относно Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в диспозитива на Решение № 254 по Протокол № 17, т. 16 от 31.05.2012 г. на Столичния общински съвет, с което е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. НПЗ „Хладилника – Витоша“, части север и юг, район „Лозенец“, заедно с план-схеми на инженерната инфраструктура в обхвата на проекта.
Докл. арх. Здравко Здравков

17. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6895/10.10.2017 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на плана за улична регулация на улици от о.т. 306 до о.т. 306 б, от о.т. 306 до о.т. 313 (между квартали 3, 4, 5, 8 и 9), от о.т. 312 до о.т.111 б, от о.т. 109 до о.т. 111 б, от о.т.111 б до о.т.111 а; създаване на улици: кръгово кръстовище от о.т. 312 а-312 б-312 в-310 ж-310 е-310 д-312 а, улица от о.т. 170 през о.т. 171 б, о.т. 171 в, о.т. 171 г, о.т. 171 д, о.т. 171 е, о.т. 171 ж до о.т. 111 е, кръгово кръстовище от о.т. 111 е-111 в-111 г-111 д-111 е; отпадане на улици от о.т. 321 до о.т. 328 и от о.т. 310 до о.т. 320 (между квартали 3 и 4) и изменение на плана за регулация на УПИ I -1424, 1510 „за паркинг“ и УПИ II „за озеленяване“ от кв. 3 и УПИ I -1510,1444 „за търговски комплекс, офис сгради и тп“, УПИ II - 1510 „за търговски комплекс, хотел, офис сгради и тп“ и УПИ III -2800 „за обществено обслужване, жилищни сгради и тп“ от кв. 4 за създаване на нов УПИ I -1866,1919,2799,2800,2801,2802,2815,2816,2818,2850 „за административно и обществено обслужване, офис сгради, жилищни сгради, хотел, училище, ТП и възлова станция“ от кв. 4 (нов), м. „в.з. Малинова долина - Бункера - I етап“, район “Витоша”, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков

18. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6892/10.10.2017 г. относно привеждане работните заплати на ОП „София-проект“ в съответствие с приетия минимален осигурителен праг за 2017 г. по длъжности и икономически дейности, съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., Разпоредбите на ПМС № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Разпоредбите на ПМС № 129 от 26.06.2012 г., Правилата за работна заплата на Столична община и ОП „София – проект“.
Докл. арх. Здравко Здравков

19. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-13654/13.10.2017 г. относно даване на съгласие за прехвърляне на средства от Функция 1 „Общи държавни служби“ във Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“.
Докл. арх. Здравко Здравков

20. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6989/13.10.2017 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ за имотите , попадащи в обхвата на кв. 46 по т. 4 от Решение № 644/21.11.2013 г. на СОС, с което е одобрен план за регулация и застрояване на м. „Толстой“ с граници: бул. „ген. Никола Жеков“, бул. „Рожен“, ул. „Хан Кубрат“, ул. „Екзарх Стефан“ и ул. „Република“ , район „Надежда“.
Докл. арх. Здравко Здравков

21. Доклад вх.№ СОА17-ДИ05-2849/12.10.2017 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев

22. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-17/14/13.10.2017 г. относно увеличаване на капитала на „Първа специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение – Света София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Иветка Петрова, Дончо Барбалов

23. Доклад вх.№ СОА17 –МЦ29-273/1/19.10.2017 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Пета МБАЛ – София“ ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Симеон Славчев, Дончо Барбалов

24. Доклад вх.№ СОА17-ДИ04-1315/3/04.10.2017 г. относно предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) по реда на § 27 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ на територията на район „Банкя“.
Докл. Рангел Марков
 
25. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-8051/22.06.2017 г. относно именуване на безименна улица находяща се в с.  Войняговци, СО-Район „Нови Искър“ с името „Прелозите“.
Докл. Даниела Райчева 

26. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-12737/23.08.2016 г. относно именуване на улици в район „Красна поляна“ с имената: „Баня“, „Лютика“ и „Производствена“.
Докл. Иван Чакъров

27. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-12527/4/19.10.2017 г. относно одобряване на заемообразно финансиране от бюджета на Столична община във връзка с разплащане на разходи за изпълнение на договор № 215-1-FR01-KA219-015257_4 по Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз от ДГ № 79 „Слънце“, район „Студентски“.
Докл. Димитър Дилчев

28. Питане вх.№ СОА17-ГР94-6251/06.10.2017 г. от г-н Борис Цветков и г-н Иван Таков – общински съветници, относно компенсаторното залесяване в София.

29. Питане вх.№ СОА17-ГР94-6407/12.10.2017 г. от г-жа Марта Георгиева – общински съветник, относно използване на животни от Зоопарк София за филмови и/или рекламни снимки и инциденти с летален завършек.

30. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-11625/1/09.10.2017 г. относно присъждане на „Почетен знак на Столична община“ на Национална спортна академия „Васил Левски“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Елен Герджиков, Светозар Ерменков, Малина Едрева


 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/