ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Столичния общински съвет, което ще се проведе на
22 юни 2017 г. /четвъртък/ от 10:00 часа


1. Доклад вх. №СОА17-ВК66-4088/15.06.2017 г. относно изпълнение на допълнителни инвестиции, съгласно чл. 6.1 от Договор за спогодба между Столична община и „Софийска вода“ от 16.01.2009 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №  341 по т. 1, обявено на


2. Доклад вх. № СОА17-ДИ05-117(3)/18.04.2017 г. относно стратегия за личностно развитие на децата и учениците 2017 – 2019 г. и План за дейности за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици за 2017 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение №  342 по т. 2, обявено на

3. Доклад вх. № СОА17-ВК66-2174/28/08.06.2017 г. относно изпълнение на Решение № 150/06.04.2017 г. на СОС – Годишен план на Програма за ремонт на спортна инфраструктура – промяна, относно включени обекти.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 343 по т. 3, обявено на

4. Доклад вх. № СОА17-ВК66-4072/15.06.2017 г. относно приемане на нов Статут за Наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата и отмяна на действащия в момента, приет с Решение № 593 по Протокол № 112/28.06.2007 г., изменен с Решение № 500 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., изменен с Решение № 210 по Протокол № 80 от 23.04.2015 г., изменен с Решение № 326 по Протокол № 82/28.05.2015 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 344 по т. 4, обявено на

5. Доклад вх. № СОА17-ВК66-4094/15.06.2017 г. относно приемане на годишните финансови отчети за 2016 година на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 345 по т. 5, обявено на 27.06.2017 г.
Приложение №1 и №2
 

6. Доклад вх. № СОА17-ВК66-4095/15.06.2017 г. относно приемане на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността на общинските дружества в ликвидация за 2016 г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 346 по т. 6, обявено на 27.06.2017 г.

7. Доклад вх. № СОА17-ТД26-6690(1)/15.06.2017 г. относно утвърждаване на актуализиран устав на „Столичен електротранспорт” ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 347 по т. 7, обявено на

8. Доклад вх. № СОА16-ТД26-2921(10)/20.04.2017 г. относно даване на разрешение на „Топлофикация София” ЕАД да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот, собственост на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 348 по т. 8, обявено на

9.
Доклад вх.№СОА17-ВК66-4154/19.06.2017 г. относно предоставяне на еднократна безвъзмездна помощ от бюджета, разчетен за  2017 г., на общински служител.
Докл. Албена Атанасова, д-р Веселин Милев, Живка Новкова
Решение № 349 по т. 9, обявено на 22.06.2017 г.

10. Доклад вх. № СОА17-ВК66-3644/31.05.2017 г.  относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 68134.1970.4346 по КККР, кв. 5, м. „Ботаническа градина“, район „Витоша“ – СО – за урегулирането му в нов УПИ III-4346 „за ЖС“ и план за улична регулация /ПУР/ от о.т. 9 –о.т. 140 – до о.т. 133, кв. 5, м. „Ботаническа градина“, район „Витоша“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 350 по т. 10, обявено на

11. Доклад вх. № СОА17-ВК66-3719/02.06.2017 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ за м. „Витоша ВЕЦ - Симеоново“, кв. 42, план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ XVI-1054, изменение на плана за регулация /ИПР/ за УПИ VII-550, 551, 1149, 1150 и изменение на улична регулация за обособяване на задънена улица по о.т.280г-280д, район „Лозенец“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 351 по т. 11, обявено на

12. Доклад вх. № СОА17-ВК66-3788/06.06.2017 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 624 по Протокол № 48, т. 13 от 01.10.2009 г. на СОС, с което е одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на кв. 126 и кв. 127, м. „Драгалевци – разширение - север", район „Витоша", СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 352 по т. 12, обявено на

13. Доклад вх. № СОА17-ВК66-3993/13.06.2017 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ за имотите, попадащи в обхвата на т. 3 от Решение № 172 по Протокол № 14/05.04.2012 г. на СОС: т. 3.1. м. „Центъра – зона Г“ – кв. 301; кв. 305 УПИ IX-2; кв. 347, УПИ X-4 и XV-3; кв. 349, УПИ V; кв. 359, УПИ IV и т. 3.2. м. „Буката“, кв. 382, УПИ IX и X, които с тази точка „не се одобряват“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 353 по т. 13, обявено на

14. Доклад вх. № СОА17-ВК66-4082/15.06.2017 г. относно проект за ПУП – Изменение на плана за регулация и застрояване (графично оформен като ПРЗ с оглед разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗНА и чл. 5, ал. 1 от АПК) и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на с. Кривина, район „Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 354 по т. 14, обявено на

15. Доклад вх. № СОА17-ДИ05-1843/06.06.2017 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 355 по т. 15, обявено на

16. Доклад вх. № СОА17-ГР94-2981/1/15.06.2017 г. относно освобождаване на член на съвета на директорите на „Пазари Изток“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 356 по т. 16, обявено на

17. Доклад вх. № СОА17-ВК66-4098/15.06.2017 г. относно обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на общински търговски дружества – еднолични акционерни дружества.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев
Решение № 357 по т. 17, обявено на

18. Доклад вх. № СОА17-ВК66-4096/15.06.2017 г. относно прекратяване дейността на „Диагностично-консултативен център „Свети Лука – Диабетен център“ ЕООД без ликвидация, чрез вливане в „Диагностично- консултативен център XVII – София“ ЕООД – търговски дружества с едноличен собственик на капитала Столична община.
Докл. д-р Веселин Милев, д-р Антон Койчев, Симеон Славчев, Дончо Барбалов
Решение № 358 по т. 18, обявено на 27.06.2017
Приложение №1, №2, №3, №4

19. Доклад вх. № СОА17-ВК66-4097/15.06.2017 г относно даване съгласие „Втора САГБАЛ – Шейново“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи – 2 /два/ броя перални машини.
Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Тодор Цанев, Дончо Барбалов
Решение № 359 по т. 19, обявено на

20. Доклад вх. № СОА16-ВК66-8136/5/14.06.2017 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за финансиране на проектни предложения от втора сесия на СП „Култура“ – 2017 г.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов, Венцислав Мицов, Виолета Тодорова
Решение № 360 по т. 20, обявено на

21. Доклад вх. № СОА17-ВК66-4067/14.06.2017 г. относно удължаване на договор № РД-56-3928/03.11.2008 г. за основни автобусни линии от общинската транспортна схема на територията на Столична община, включени в Пакет 2 от проведена конкурсна процедура и заповед № РД-09-3877/07.10.2008 г.
Докл. Ваня Тагарева, Симеон Славчев
Решение № 361 по т. 21, обявено на

22. Доклад вх. № СОА17-ТД26-6251/2/15.06.2017 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в общото събрание на акционерите на „София крематориум“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 29 юни 2017 г. редовно годишно общо събрание на акционерите.
Докл. Мита Георгиева
Решение № 362 по т. 22, обявено на 27.06.2017 г.

23. Доклад вх. № СОА16-ДИ11-4080/19/13.06.2017 г. относно приемане предложението на Общото събрание на съдиите от Апелативния специализиран наказателен съд за избор на съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд.
Докл. Искра Ангелова, Орлин Иванов, Силвия Христова, Ботьо Ботев, Марта Георгиева, Миглена Горанова, Владимир Данев, Станчо Станков, Венцислав Митев
Решение № 363 по т. 23, обявено на

24. Доклад вх. № СОА17-ВК08-4072/2/01.06.2017 г. относно изменение на Решение № 538/28.07.2011 г. по Протокол № 95 на СОС и предоставяне безвъзмездно за управление на Общински културен институт Дом на културата  „Красно село“ на част от имот – публична общинска собственост, помещения в сграда, намираща се на бул. „Цар Борис III“ № 41, УПИ I-за културен дом и парк, кв. 15, м. „Хиподрума“, за нуждите на административното ръководство.
Докл. Христо Апостолов
Решение № 364 по т. 24, обявено на

25. Доклад вх. № СОА17-ВК08-5878/1/31.05.2017 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на 138-мо СУ „Проф. Васил Златарски“, за срок от 10 години, имот – публична общинска собственост, представляващ „Спортна скуош зала“, попадаща в УПИ III-„за училище“, кв. 140, м. „Гео Милев“, в двора на 138-мо СУ „Проф. Васил Златарски“.
Докл. Наталия Стоянова
Решение № 365 по т. 25, обявено на

26. Доклад вх. № СОА16-ВК08-11319/1/20.07.2016 г. допълнен с писмо № СОА16-ВК08-11319/6/31.05.2017 г. относно  допълнение на решение № 237/27.04.2017 г.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 366 по т. 26, обявено на

27. Доклад вх. № СОА17-ВК08-2009/2/30.05.2017 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост, състоящо се от занималня, гардеробно, коридор и сервизни помещения, със застроена площ от около 60,00 кв. м., находящо се на ул. „Нишава“, бл. 116, за срок от 5 (пет) години.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 367 по т. 27, обявено на

28. Доклад вх. № СОА16-ВК08-15107/4/31.05.2017 г. относно отдаване под наем на части от недвижим имот, публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, за срок от десет години.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 368 по т. 28, обявено на

29. Доклад вх. № СОА16-ВК08-16206/10/09.06.2017 г. относно отмяна на Решение № 40 по Протокол № 27/26.01.2017 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 369 по т. 29, обявено на

30. Доклад вх. № СОА17-ВК08-1299/6/01.06.2017 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот, публична общинска собственост, представляваща помещение, с площ 16.80 кв. м., находящо се в сградата на 3-то СОУ „Марин Дринов“, ул. „Хайдут Сидер“ № 12, район „Илинден“ – за ученически зъболекарски кабинет, за срок от десет години.
Докл. Иван Божилов
Решение № 370 по т. 30, обявено на

31. Доклад вх. № СОА17-ВК08-4412/1/12.06.2017 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, представляващ „Северен парк“, находящ се на територията на Район „Надежда “, улица „Ген. Никола Жеков“, върху които части е предвидено разполагането на преместваеми обекти по одобрена план-схема от главния архитект на СО.
Докл. Димитър Димов
Решение № 371 по т. 31, обявено на

32. Доклад вх. № СОА17-ВК08-5284/3/31.05.2017 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост, находящи се в сградата на 8 СУ „Васил Левски“, СО-район „Студентски“.
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 372 по т. 32, обявено на

33. Доклад вх. № СОА17-ВК08-3552/3/30.05.2017 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящи се в гр. София, кв. „Княжево“, ул. „Войводина могила“ № 136, за срок от 5 (пет) години, за частно училище.
Докл. Теодор Петков
Решение № 373 по т. 33, обявено на

34. Доклад вх. № СОА16-ВК08-11737/8/06.06.2017 г. относно процедура за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чрез проект ИПР за УПИ X-1306,1308, IV-1307,1309, VI-1310,1313, V-1298,1311,1314, кв. 23, м. „в. з. Киноцентър-II част“, район „Витоша“.
Докл. Теодор Петков
Решение № 374 по т. 34, обявено на

35. Доклад вх. № СОА17-ВК08-4536/2/07.06.2017 г. относно определяне на оценка за поземлен имот с идентификатор 68134.2051.3 по ККР, местност „Босилковица“, землище Симеоново, район „Витоша“, с предоставено право на ползване по смисъла на § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
Докл. Теодор Петков
Решение № 375 по т. 35, обявено на

36. Доклад вх. № СОА17-ВК08-5689/3/08.06.2017 г. относно запис на заповед за авансово плащане по проект „Осигуряване на топъл обяд в Столична община – район „Витоша“ – 2016 –  2019.
Докл. Теодор Петков
Решение № 376 по т. 36, обявено на

37. Доклад вх. № СОА16-ГР94-1089/10/01.06.2017 г. относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване от Столична община на 9.762% идеални части от седем апартамента, находящи се в гр. София, ж. к. „Овча купел“, бл. 405, собственост на Юлка Лазарова Костадинова, София Лазарова Соколова, Иван Мирчев Колев, Митко Колев Митев и Ваня Миткова Митева.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 377 по т. 37, обявено на

38. Доклад вх. № СОА16-ВК08-12308/3/01.06.2017 г относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот, публична общинска собственост, представляващ помещение, с. Подгумер, район „Нови Искър“ – за търговска дейност, за срок от пет години.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 378 по т. 38, обявено на

39. Доклад вх. № СОА17-ВК08-6749/30.05.2017 г. относно поправка на очевидна техническа грешка при изписването на идентификатор на улица „Манастирска гора“ – с. Лозен, район „Панчарево“.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 379 по т. 39, обявено на


40. Доклад вх. № СОА16-ПП00-7/47/16.06.2017 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.007-0001-С01 от 08.11.2016 г., за проект „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“, Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.
Докл. Ирина Савина
Решение № 380 по т. 40, обявено на


41. Доклад вх.№СОА17-ВК66-4195/20.06.2017 г. относно проведен конкурс за избор на изпълнителен директор на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД по Решение № 828 от 22.12.2016 г. на СОС и обявяване на нов конкурс.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев
Решение № 381 по т. 41, обявено на


42. Доклад вх. №СОА17-ВК66-3848/1/19.06.2017 г.  относно приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2016 г.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 382 по т. 42, обявено на


43. Доклад вх. № СОА17-ВК66-3015/1/19.06.2017 г. относно изменение на решение № 158 по протокол № 42 от 17.03.2005 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 383 по т. 43, обявено на


44. Доклад вх.№ СОА16-МЦ29-328/4/19.06.2017 г. относно финансиране със средства от СОПФ закупуване на нова апаратура за образна диагностика за мамографски изследвания за Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 384 по т. 44, обявено на


45. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-5993/1/19.06.2017 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд  изграждане на стрийт фитнес в парк „Лебеда”, жк. „Западен парк”, район „Красна поляна”.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 385 по т. 45, обявено на


46. Доклад вх.№ СОА16-ВК66-12445/13/19.06.2017 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на 7 училища и 8 детски градини и изместване на централен топлопровод към 1 /едно/ училище през 2017 г.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 386 по т. 46, обявено на


47. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-6398/2/19.06.2017 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд  за изпълнение на СМР -  първи етап на обект „Довършване на блок „Г” и блок „Д" - физкултурен салон към 149 СУ „Иван Хаджийски", УПИXII – за у-ще, кв. 3 ”б", м. Овча купел- 2 ”, по плана на гр. София ”.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 387 по т. 47, обявено на


48. Доклад вх.№ СОА17-УЗ21-801/5/19.06.2017 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на Етап ІІ "А" на обект „Ремонт на училищен двор на 164 ГПИЕ „Мигел Де Сервантес“ и 129 ОУ „Антим І“, район „Оборище“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 388 по т. 48, обявено на


49. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-3220/1/19.06.2017 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност в  общински учебни заведения на територията на район Витоша.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 389 по т. 49, обявено на


50. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-3192/1/19.06.2017 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за  обновяване на сценичното оборудване и извършване на неотложни ремонти в МГТ „Зад канала“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 390 по т. 50, обявено на


51. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-8470/2/19.06.2017 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнение на проект ,,Пристройка /училищен бюфет и столова/ към 171 ОУ „Стоил Попов”, кв. Кумарица, район Нови Искър".
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 391 по т. 51, обявено на


52. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-7496/1/19.06.2017 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане на дворна канализация на 2 СУ „Акад.Емилиян Станев”, ул. „Ген.Суворов” № 36, кв. Павлово, район Витоша.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 392 по т. 52, обявено на


53. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-17668/1/19.06.2017 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за извършването на конструктивно-укрепителни и ремонтно-възстановителни дейности на корпуси А, Б, Г и Д, от училищната сграда на коти минус 3,22 и минус 3,42 на 25-то ОУ "д-р Петър Берон" район "Красно село".
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 393 по т. 53, обявено на


  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
                            /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/