Решение № 241 от 23.04.2015 година

За преименуване на улица ”Шипка” на територията на Район „Банкя”.


Решение № 242 от 23.04.2015 година

За процедура по чл.15, ал.3 и 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на плана за регулация.


Решение № 243 от 23.04.2015 година

За удостояване със званието ”Почетен гражданин на София”.


Решение № 244 от 23.04.2015 година

За отпускане на парична помощ на общински служител за диагностика във Франция.


Решение № 245 от 23.04.2015 година

За приключване ликвидацията на ”Оборище” ЕООД - в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството в Агенция по вписванията.

Приложения № 1 - № 3
Приложение № 4


Решение № 246 от 23.04.2015 година

3a даване на съгласие на Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Света София” ЕООД за кандидатстване с проектно предложение по ПРОГРАМА BG07 „ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”, финансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. 


Решение № 247 от 23.04.2015 година

3a даване на съгласие на Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД за кандидатстване с проектно предложение по ПРОГРАМА BG07 „ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”, финансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. 


Решение № 248 от 23.04.2015 година

За изменение на Решение № 168 по Протокол № 79/26.03.2015 г. на СОС за:
1. Обявяване на имоти - публична общинска собственост за частна общинска собственост съгласно чл.6 ЗОС;
2. Безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на общински имоти-частна общинска собственост, които се засягат от строителството на Северна скоростна тангента от км. 0+000 до км. 16+400 (идент. с км. 16+540).


Решение № 249 от 23.04.2015 година

За наименуване на безименна улица в м. „Витоша-ВЕЦ Симеоново”, Район „Студентски” с името „Акад. Петко Стайнов”.


Решение № 250 от 14.05.2015 година

За откриване на процедура за предоставяне (възлагане) на концесия за строителство на Градски балнеоложки комплекс-консервация, реставрация и социализация на Централна минерална баня „Банкя” и строителство на балнеоложки хотел в гр.Банкя, Столична община.

Приложение
Приложения № 1 - № 2
Приложение № 3
Приложения № 4 - № 5
Приложения № 6 - № 16
Приложения № 17 - № 21
Приложение № 22
Приложение № 24 - № 25


Решение № 251 от 14.05.2015 година

За сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 31.12.2014 година.

Приложение № 1
Приложения № 2 - № 4
Приложения № 5 - № 7
Приложение № 8


Решение № 252 от 14.05.2015 година

За промяна на бюджета на Столична община за I-то тримесечие на 2015 година.


Решение № 253 от 14.05.2015 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община по сметката за средства на Европейския съюз на Столичен инспекторат, съгласно т.20 от ДДС № 7 от 04.04.2008 г. на Министерство на финансите за разплащане на разходи по договор № M13-22-12 от 18.08.2014 г., сключен между Столичен инспекторат и Министерство на финансите по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051РО002/13/2.2-14.


Решение № 254 от 14.05.2015 година

За разкриване на нова социална услуга в общността - делегирана от държавата дейност - Наблюдавано жилище за младежи, напускащи социални институции на адрес: Столична община, Район „Панчарево”, с. Лозен, ул. „Полувраг” № 31.


Решение № 255 от 14.05.2015 година

За членство на Столична община в Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+).


Решение № 256 от 14.05.2015 година

За откриване на процедури за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост - помещения за осъществяване на дейностите, свързани с организиране на ученическото столово хранене.


Решение № 257 от 14.05.2015 година

За продължаване на Решение № 8 по Протокол № 51/30.11.1998 г. на СОС за участие на Столична община в Международна асоциация на франкофонски столици и метрополии (AIMF) и изплащане на членски внос, във връзка с членството й в същата.


Решение № 258 от 14.05.2015 година

За разглеждане на проект на Специфични правила и нормативи към проекта на изменение на план за регулация и застрояване на м. „Центъра - Зона „А-север” (част Район „Оборище”)” по плана на гр. София и внасяне на предложение в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за приемането им от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и утвърждаването им от министъра на основание чл.13, ал.3 от ЗУТ.


Решение № 259 от 14.05.2015 година

За разглеждане на проект на Специфични правила и нормативи към проекта на изменение на план за регулация и застрояване на м. „Центъра - Зона „А-юг” (част Район „Средец”)” по плана на гр.София и внасяне на предложение в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за приемането им от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и утвърждаването им от министъра на основание чл.13, ал.3 от ЗУТ.


Решение № 260 от 14.05.2015 година

За подробен устройствен план - план за улична регулация за улица от о.т.135 до о.т.188 и план за регулация и застрояване за УПИ I-2885 за „спортен клуб и атракции” УПИ II-2886, 2887 „за спортен клуб” кв.57-нов, м. „Зона за отдих - Панчарево - района на плажа”, Район „Панчарево”.


Решение № 261 от 14.05.2015 година

За подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на м. „Южен парк”, кв.187а, УПИ II-„за парк” с предвиждане на сервитут на отливен канал, Район „Триадица”.


Решение № 262 от 14.05.2015 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.


Решение № 263 от 14.05.2015 година

За провеждане на конкурси за отдаване под наем на имоти, собственост на „Софийски имоти” ЕАД.

Приложения № 1 и № 2


Решение № 264 от 14.05.2015 година

За определяне на представител на Столична община в Общото събрание на акционерите на „Интер Експо и Конгресен Център” АД и конкретизиране на задачите му във връзка с насроченото на 29.05.2015 г. редовно общо събрание на акционерите на дружеството.


Решение № 265 от 14.05.2015 година

За даване на съгласие на „Лозана” ЕАД за кандидатстване с два целеви проекта за отпускане на средства за финансиране на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания пред Агенцията за хората с увреждания.


Решение № 266 от 14.05.2015 година

За промяна в състава на Съвета на директорите на „Спортна София- 2000” ЕАД.


Решение № 267 от 14.05.2015 година

За избор на 3 (три) физически лица, които да извършват за период от 2 (две) години дейността „Обществени посредници (омбудсмани) на „Топлофикация - София” ЕАД в изпълнение на Решение № 577 по Протокол № 67 от 11.09.2014 г., Решение № 779 по Протокол № 72 от 04.12.2014 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СО15-РД-09-01- 48/30.01.2015 г. на кмета на Столична община.


Решение № 268 от 14.05.2015 година

За учредяване на Фондация „София - Европейска столица на спорта” като юридическо лице, определено за извършване на общественополезна дейност по ЗЮЛНЦ.

Приложение № 1


Решение № 269 от 14.05.2015 година

За отпускане на еднократна финансова парична помощ за закупуване на модулна протеза за тазобедрена дезартикулация.


Решение № 270 от 14.05.2015 година

За поставяне на паметна плоча на кинорежисьора Людмил Д. Кирков на ул. „Хемус” № 2, гр. София.