Решение № 181 от 26.03.2015 година

За Решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за финансиране на проектни предложения - 2015 година.

Приложение № 1


Решение № 182 от 26.03.2015 година

За одобряване на класиране и финансиране на проекти по Програма Европа на Столична община за 2015 година.

Приложение № 1


Решение № 183 от 26.03.2015 година

За предоставяне на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на юридически лица с нестопанска цел - сдружения „Съюз на репресираните в България”, „Съюз на репресираните от комунистическия терор в Р. България” и „Съюз на свещениците в България” на нежилищно помещение-частна общинска собственост, находящо се на бул.”Сливница” № 212, вх.”А”, Район „Оборище”.


Решение № 184 от 26.03.2015 година

За сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ VII, кв.11, в съответствие с Решение № 549 от 29.07.2009 г. на СОС за одобряване на подробен устройствен план за преструктуриране на жилищен комплекс „Младост-2”.


Решение № 185 от 26.03.2015 година

За откриване на конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти - терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми съоръжения по одобрени локални схеми от Главния архитект на София, за извършване на търговска дейност на територията на Район „Витоша”.


Решение № 186 от 26.03.2015 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор № А12-22-19/13.05.2014 година по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).


Решение № 187 от 26.03.2015 година

За изменение на точка II, т.т. 3, 4 и 7 от Решение № 451 от 10.07.2014 г. по Протокол № 65, т.35 от дневния ред на Столичния общински съвет и провеждане на процедура по придобиване на имоти от Столична община, чрез принудително отчуждаване.


Решение № 188 от 26.03.2015 година

За безвъзмездно придобиване от Столична община на право на собственост върху имот - частна държавна собственост - част от терена на околовръстната железопътна линия на град София след решение на Министерски съвет.


Решение № 189 от 26.03.2015 година

За даване на разрешение на ”Водоснабдяване и канализация” ЕАД да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи - 6 (шест) броя моторни превозни средства, собственост на дружеството.

Приложения № 1 и № 2


Решение № 190 от 26.03.2015 година

За даване на съгласие ”Топлофикация София” ЕАД да сключи с „Общинска банка” АД договор за банкова гаранция в полза на СО.


Решение № 191 от 26.03.2015 година

За заплащане на ДДС, поради промяна на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), изменен с ДВ, бр.101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., върху частта финансирана от бюджета на Столична община (СО) по проект „Енергийна ефективност в обществени сгради в София”, съфинансиран от Международен фонд за извеждане от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй” (МФК).


Решение № 192 от 26.03.2015 година

За даване на съгласие „Първа МБАЛ-София” ЕАД да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот, включен в капитала на дружеството.

Приложения № 1 - № 3
Приложение № 4


Решение № 193 от 26.03.2015 година

За определяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) за отдаване под наем на територията на Район „Панчарево”.

Приложение № 1


Решение № 194 от 26.03.2015 година

За приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015 година.

Приложение № 1


Решение № 195 от 26.03.2015 година

За определяне на статутите на Общински културен институт Дом на културата „Красно село”, Общински културен институт „Надежда” и Общински културен институт Дом на културата „Искър” и Общински културен институт „Средец”, като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, и разпределение на собствените приходи на Общински културен институт „Музей за история на София”, Общински културен институт „Софийска градска художествена галерия”, Общински културен институт Галерия - музей „Дечко Узунов”, Общински културен институт Дом на културата „Красно село”, Общински културен институт „Надежда”, Общински културен институт Дом на културата „Искър” и Общински културен институт „Средец”.


Решение № 196 от 26.03.2015 година

За избор на членове на съвета на директорите на „Егида - София” ЕАД.


Решение № 197 от 26.03.2015 година

За промяна в състава на Съвета на директорите на „Втора МБАЛ- София” ЕАД и избор на изпълнителен директор на дружеството.


Решение № 198 от 26.03.2015 година

За проект за промяна на маршрута и за възлагане на обществен превоз на пътници по допълнителна градска автобусна линия № 20.


Решение № 199 от 26.03.2015 година

За преобразуване, чрез сливане на ЦДГ № 187 „Божур” и ЦДГ № 140 „Тинтява”, Район „Красна поляна”.


Решение № 200 от 26.03.2015 година

За даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на Столичен общински съвет.


Решение № 201 от 23.04.2015 година

За приемане на частична промяна на структурата и общата численост на Столична общинска администрация и организационно - щатната структура на Район „Илинден” при Столична община.

Приложения № 1 - № 3


Решение № 202 от 23.04.2015 година

За изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (Реш. № 894 по Прот. № 93/23.11.06 г.).


Решение № 203 от 23.04.2015 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 204 от 23.04.2015 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 205 от 23.04.2015 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 206 от 23.04.2015 година

За приключване ликвидацията на ”Дентален център I - София” ЕООД - в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството в Агенция по вписванията.

Приложения № 1 и № 2
Приложение № 4


Решение № 207 от 23.04.2015 година

За провеждане на търг за отдаване под наем на части от имот – изключителна държавна собственост, актуван с АДС № 42/18.03.1997 година на Министерство на финансите, представляващ Резерват на градинско-парковото изкуство „Княз Борисова градина”, предоставен за стопанисване на Столична община с договор за управление на имот – изключителна държавна собственост № РД-56-831/15.09.2011 година.

Приложение


Решение № 208 от 23.04.2015 година

За присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на средното образование.


Решение № 209 от 23.04.2015 година

За преместване на 33 Езикова гимназия „Света София” в сградата на закритото 110 ОУ, Район „Илинден” и промяна на административния адрес на училището - от ул. ”Пловдив” № 20 в кв. ”Захарна фабрика”, Район ”Илинден” на ул. ”Билянини извори” № 4, Район ”Илинден”, гр.София.


Решение № 210 от 23.04.2015 година

За изменение на Статут на Специалната награда на София и на наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата, приет с Решение № 593 по Протокол № 112 от 28.06.2007 г. на Столичен общински съвет.