Решение № 361 от 11.06.2015 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 година по проекти „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на автобуси” и „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на трамвайни мотриси”, Приоритетна ос 1: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството на атмосферния въздух", Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/13/1.50/01/35 "Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градски транспорт".


Решение № 362 от 11.06.2015 година

За изграждане на два броя спортни игрища за петанк в УПИ I - за подземни гаражи, спорт и озеленяване, кв.20, м. „Лагера”, по плана на гр.София (между съществуващо спортно игрище, детска площадка и бл.1, бл.2, бл.4 в ж.к. „Лагера”).


Решение № 363 от 11.06.2015 година

За учредяване на безвъзмездно право на строеж върху недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.София, Район „Студентски” на Храм „Св.мчк Георги Софийски Нови”.


Решение № 364 от 25.06.2015 година

За приемане на Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.

Приложение № 1
Приложение № I и II


Решение № 365 от 25.06.2015 година

За изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община (Решение № 155 по Протокол № 102/08.03.07 г.).

Приложение № 1


Решение № 366 от 25.06.2015 година

За даване на съгласие за подписване на Споразумение за побратимяване между Община Шанхай на Китайската народна република и Столична община на Република България.

Приложение № 1


Решение № 367 от 25.06.2015 година

За отпускане на средства за довършване изграждането или поддръжка на църковни храмове и манастири в гр. София.


Решение № 368 от 25.06.2015 година

За закриване на социалната услуга Социален учебно-професионален център „Княз Борис I”, находящ се в ж.к. „Хаджи Димитър”, ул. Баба Вида” № 1 в гр.София и разкриване на нови социални услуги като делегирана от държавата дейност - Дневен център за деца и младежи с увреждания „Княз Борис I” и Наблюдавано жилище „Панайот Волов”.


Решение № 369 от 25.06.2015 година

За даване на съгласие на 24-те районни администрации на Столична община за кандидатстване с проектни предложения по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 ”НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.


Решение № 370 от 25.06.2015 година

За авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем съгласно т.24, б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 24- 10М2-36/30.04.2015 г., сключен между Столична община и Министерство на културата по проект „Дигитализация на културното наследство - достъпен портал към историческата памет”, финансиран по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”.


Решение № 371 от 25.06.2015 година

За авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем съгласно т.24, б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 24- 10М1-42/30.04.2015г., сключен между Столична община и Министерство на културата по проект „Античната история на София, културно - историческо наследство достъпно за всички”, финансиран по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”.


Решение № 372 от 25.06.2015 година

За приемане годишните финансови отчети на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества за 2014 година и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите.

Приложение № 1


Решение № 373 от 25.06.2015 година

За приемане годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността на общинските дружества в ликвидация за 2014 г.


Решение № 374 от 25.06.2015 година

За определяне на регистрирани одитори за извършване одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2015 година на търговските дружества със 100% участие на Столична община в капитала.

Приложение № А


Решение № 375 от 25.06.2015 година

За разпределение на балансовата печалба по годишните финансови отчети за 2014 г. на едноличните търговски дружества с общинско участие и отчисляване на дивидент за Столична община.


Решение № 376 от 25.06.2015 година

За избор на одитни комитети на общински търговски дружества.


Решение № 377 от 25.06.2015 година

За даване на мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 10.07.2015 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите.


Решение № 378 от 25.06.2015 година

За образуване на общинско лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ.

Приложение № 1


Решение № 379 от 25.06.2015 година

За даване на съгласие ”Диагностично-консултативен център XXIV- София” ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - 1 (един) брой CR /СИАР/ система за дигитализиране на два рентгенови апарата.


Решение № 380 от 25.06.2015 година

За сключване на Договор между Столична община и „Център за градска мобилност” ЕАД за изпълнение на дейности по организация, управление и контрол на обществения превоз на пътници на територията на Столична община.

Приложение


Решение № 381 от 25.06.2015 година

За утвърждаване на договор за банков кредит, страна, по който е „Център за градска мобилност” ЕАД, в изпълнение на т.3 от Решение № 720 от 19.12.2013 година на СОС.

Приложение


Решение № 382 от 25.06.2015 година

За изменение и допълнение на Договор за обществен превоз на пътници № СО-РД-56-1008/05.12.2013 година, сключен между Столична община, „Столичен автотранспорт” ЕАД и „Център за градска мобилност” ЕАД.


Решение № 383 от 25.06.2015 година

За икономическата рамка на обществения градски транспорт в Столична община за 2015 година.

Приложение


Решение № 384 от 25.06.2015 година

За сключване на Проектно споразумение за безвъзмездна финансова помощ по проект „Модернизирани трамваи за град София”, съфинансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, за доставка на трамваи за нуждите на „Столичен електротранспорт” ЕАД.

Приложение


Решение № 385 от 25.06.2015 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти (терени) - публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, по схеми одобрени от Главния архитект на Столична община.


Решение № 386 от 25.06.2015 година

За предложение за включване в „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2015 г.”, приета с Решение № 49, по Протокол № 76 от 12.02.2015 г. на общински имот, находящ се на територията на Район „Витоша”, представляващ УПИ VII-290, кв.24, местност „кв. Киноцентър-I част” (по кадастрална карта ПИ с идентификатор 68134.1975.2674).


Решение № 387 от 25.06.2015 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от имоти - публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми търговски обекти на територията на СО - Район „Витоша”, съгласно одобрени локални схеми от Главния архитект на Столична община.


Решение № 388 от 25.06.2015 година

За прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот ХII-39, за офиси и търговия, кв.226, местност „Западно направление” с адм. адрес: бул. „Тодор Александров” № № 149-151, АОС (чос) № 1377/ 24.11.2014 г. чрез изкупуване на общинската част от съсобственика.


Решение № 389 от 25.06.2015 година

За учредяване на допълнително право на строеж с площ от 69.53 кв.м. върху общински УПИ II- „за бензиностанция”, кв.306а, м. „Левски”, бул. „Ботевградско шосе - рамка”.


Решение № 390 от 25.06.2015 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Ръгби клуб Сердика 59” върху общински недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. София, Район „Сердика”, ул. „Опълченска” № 92, бл. 44, ет. 1.