Решение № 331 от 11.06.2015 година

За изготвяне на оценка на непарична вноска (право на собственост върху недвижими имоти) за увеличаване капитала на „Пазари Възраждане” ЕАД.

Приложение № 1


Решение № 332 от 11.06.2015 година

За участие на Столична община в проекта „Солидарити грид” („Solidarity Grid”) на град Крайстчърч - Нова Зеландия.


Решение № 333 от 11.06.2015 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, дирекция „Социални дейности” за разплащане на разходи по Проект „Изграждане на комплекс за социално - здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства „Св.Параскева” в Столична община, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Шанс за щастливо бъдеще”, номер на договора BG051РО001-5.2.15-0008-СО001, сключен между Столична община и Агенция за социално подпомагане.


Решение № 334 от 11.06.2015 година

За поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 475/ 24.07.2014 г., изм. с Решение № 604/11.09.2014 г. на Столичния общински съвет, относно предоставяне за стопанисване и управление на съответните районни администрации на 23 Клуба на инвалида и пенсионера.


Решение № 335 от 11.06.2015 година

За одобряване на „Актуализиране на План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация София”.

Приложение - 1 част
Приложение - 2 част
Приложение - 3 част


Решение № 336 от 11.06.2015 година

За предоставяне на имот от Общинския поземлен фонд (ОПФ) по реда на §27 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).


Решение № 337 от 11.06.2015 година

За предварително съгласие за преминаване през имоти и промяна на предназначението на земи, общинска собственост за изграждане на обект „Път II-18 „Софийски околовръстен път” от км 0+780 до км 6+310, от км 59+400 до км 61+629.18 и от 0+000 до км 0+780”.


Решение № 338 от 11.06.2015 година

За откриване на процедура за пряко отдаване под наем на спортен обект - плувен басейн, находящ се в сградата на 88-мо СОУ „Димитър Попниколов”, Район „Овча купел”, ул. ”Д.Попниколов” № 7, АОС № 3395/ 06.06.2013 година.


Решение № 339 от 11.06.2015 година

За финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от подготвителни групи и ученици от 1-ви до 8-ми клас.


Решение № 340 от 11.06.2015 година

За именуване на 4 ОУ, Район „Искър” с името „Професор Джон Атанасов”.


Решение № 341 от 11.06.2015 година

За допълнение на Решение № 798 по Протокол № 72 от 04.12.2014 год. на Столичен общински съвет.


Решение № 342 от 11.06.2015 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за преструктуриране на жилищен комплекс м.„Надежда 4” и планове - схеми за „Водоснабдяване”, „Канализация”, „Топлоснабдяване”, „Електрозахранване” в граници: северните граници на квартали 54, 43, 47 и 87, ул. „Ген. Никола Жеков” (от о.т.8 до о.т.156), улица от о.т.156 до о.т.159, ул. „Христо Силянов” (от о.т.159 до о.т.82) и осовата линия на бул. „Ломско шосе” (от о.т.82 до о.т.2), Район „Надежда”, Столична община.


Решение № 343 от 11.06.2015 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за преструктуриране на жилищен комплекс м.„Надежда 3” и планове-схеми за „Водоснабдяване”, „Канализация”, „Топлоснабдяване”, „Електрозахранване” в граници: северните граници на квартали 11, 10а, 36 и 67, осовата линия на бул. „Ломско шосе” (от о.т.9 до о.т.126), ул. „Христо Силянов” (от о.т.126 до о.т.78) и ул. „Хан Кубрат” (от о.т.79 до о.т.3), Район „Надежда”, Столична община.


Решение № 344 от 11.06.2015 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - План за регулация на УПИ ХIV-6166- „за обществено обслужване”, кв.35, м. „Младост 1”, Район „Младост”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м.„Младост 1”, одобрен с Решение № 551 по Протокол № 45/ 29.07.2009 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 345 от 11.06.2015 година

За предоставяне заемообразно средства по извънбюджетна сметка, обслужваща договор BG161РО001/5-02/2012-002 за безвъзмездна финансова помощ.


Решение № 346 от 11.06.2015 година

За поставяне на бюст - паметник на Апостола на свободата и патрон на военното училище Васил Левски на територията на ВА „Г.С.Раковски” в град София.


Решение № 347 от 11.06.2015 година

За наименуване на безименна улица в м. „Малинова долина-изток”, Район „Студентски” с името „Марко Цепенков”.


Решение № 348 от 11.06.2015 година

За именуване на безименна улица в Район „Лозенец”, м. „Витоша- ВЕЦ Симеоново” с името „Акад. Христо Я. Христов”.


Решение № 349 от 11.06.2015 година

За учредяване на право на пристрояване към съществуващ частен нежилищен имот-едноетажно помещение към трафопост, върху общински УПИ VI - „за КОО” от кв.24 на м. ж.к. „ЛЕВСКИ - ЗОНА В” по плана на гр.София, Район „Подуяне”.


Решение № 350 от 11.06.2015 година

За отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Надежда”.


Решение № 351 от 11.06.2015 година

За процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията и ИПРЗ и промяна на граници на УПИ III-1527, кв.1а, м.”Младост - 3” и образуване на нов УПИ III-32, 644, 645, 646, 648, кв.1а, м.„Младост - 3”, Район „Младост”.


Решение № 352 от 11.06.2015 година

За отдаване под наем за срок от три години на части от помещения в нежилищни имоти - публична общинска собственост, находящи се в гр.София, Район „Студентски”, за разполагане на автомати за топли напитки и диспенсъри за топла и студена вода.


Решение № 353 от 11.06.2015 година

За предоставяне безвъзмездно за управление, имот публична общинска собственост - сграда на един етаж, състояща се от четири помещения, коридор и сервизно помещение, с обща застроена площ от 260 кв.м., разположена в УПИ I-за училище, кв.29, находящ се в Район „Връбница”, бул. „Ломско шосе” № 186 с идентификатор 68134.2815.831.1 по КККР на гр.София, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК по силата на АОС № 1864/10.09.2004 година.


Решение № 354 от 11.06.2015 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.


Решение № 355 от 11.06.2015 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Кремиковци”.


Решение № 356 от 11.06.2015 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на терен с площ 12 кв.м. - публична общинска собственост, находящ се в с.Железница, представляващ позиция 5 от локална схема, кв.40а за поставяне на преместваем обект (павилион) по индивидуален архитектурен проект за продажба на дребни пакетирани стоки.


Решение № 357 от 11.06.2015 година

За именуване на безименни и „цифрови” улици на името Генерал Борис Ганев - създател на българската гражданска авиация и Капитан Симеон Петров - Първият авиатор в световната история, който приземява самолет със спрял двигател.


Решение № 358 от 11.06.2015 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PО002-3.3.02- 00027-C0001 от 12.07.2011 г. между Столична община и Министерски съвет.


Решение № 359 от 11.06.2015 година

За отпускане на еднократна финансова помощ на служител на Столична община с онкологично заболяване за скъпоструващи изследвания и съпътстващо лечение.


Решение № 360 от 11.06.2015 година

За допълнение на Решение № 201 по Протокол № 80 от 23.04.2015 година на СОС.