СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

 

София, 1000,
пл. “Славейков“ 6, ет. 1
e-mail: contact@investsofia.com
тел.: 02 980 04 67

 

Депозитът за участие се внася по банковата сметка на СОАПИ:

  • № BG 49 SOMB 9130 33 26474601 
  • ВІС: SOMBBGSF
  • “Общинска банка” АД – клон “Врабча”,
    гр. София, ул. ”Врабча” № 6

 

Краен срок за внасяне на депозита: 

  • Не по-късно от работния ден, предхождащ търга

 

Срок за подаване на предложение за участие в търга:

  • Не по-късно от работния ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, стая №  2, от 14 до 16 часа.

 

Оглед на обекта:

  • Всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжната документация

 

 

 

Решение № 68 oт 21 септември 2020 г.

за провеждане на 28.10.2020 г. от 14 часа на публичен търг с явно наддаване за продажба на обект: поземлен имот с идентификатор 07598.305.1048, заедно със сгради с идентификатори: 07598.305.1048.1, 07598.305.1048.2, 07598.305.1048.3, 07598.305.1048.4, 07598.305.1048.5 и 07598.305.1048.6 (представляващ УПИ VI-1633, кв. 55), гр. Бяла, област Варна, ул. "Цар Самуил" № 10 , обособена част от имуществото на „Софийски имоти“ ЕАД

Решение № 67 oт 21 септември 2020 г.

за провеждане на 28.10.2020 г. от 11 часа на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.1201.137 в УПИ I, кв. 49а, м. „Банишора – Зона В-17“, София, ул. „Пловдив“, в участъка между ул. „Габрово“ и ул. „Зайчар“, общински нежилищен район, стопанисван от район „Илинден“

Решение № 66 oт 21 септември 2020 г.

за провеждане на 27.10.2020 г. от 14 часа на публичен търг с явно наддаване за продажба на почивна база „Ашиклар“, състояща се от ПИ с ид. 03928.183.9 и ПИ с ид. 03928.183.10, гр. Берковица, общински нежилищен имот, предоставен за стопанисване и управление на „Софийски имоти“ ЕАД, като правоприемник на „Галатея 2002“ ЕАД

Решение № 65 oт 21 септември 2020 г.

за провеждане на 27.10.2020 г. от 11 часа на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.604.158, представляващ УПИ IV-158, кв. 150в, м. Комплекс „Ботевградско шосе“, София, ул. „549“ № 104А (бивша ул. „512“ № 103), общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“

Решение № 57 от 14 септември 2020 г.

за провеждане на 22.10.2020 г. от 14 часа на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.610.859, представляващ УПИ VII – 859, кв. 12д, м. „Суха река – запад“, София, ул. „Христаки Павлович“ № 11, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“

Решение № 56 от 14 септември 2020 г.

за провеждане на 21.10.2020 г. от 11 часа на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.300.284 (ПИ с пл. № 4), в УПИ III-3, 4, кв. 141б, м. „Зона Б-2“, София, ул. „Иларион Макариополски“ № 11, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“

Решение № 55 от 14 септември 2020 г.

за провеждане на 15.10.2020 г. от 11 часа на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.104 (ателие № 4), София, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Градинарска“ № 5-А, ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж

Решение № 54 от 14 септември 2020 г.

за провеждане на 22.10.2020 г. от 11 часа на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.103 (ателие № 3), София, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Градинарска“ № 5-А, ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж