Решение № 121 от 26.02.2015 година

За процедура по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на Закона за устройство територията.


Решение № 122 от 26.02.2015 година

За учредяване на безвъзмездно право на ползване на части от сграда с идентификатор 68134.2816.2384.2, ж.к. „Обеля-2”, Район „Връбница”, находяща се в УПИ II-за обществен център, ожс и коо, нанесен в кадастралната карта и регистри с идентификатор 68134.2816.2384, в полза на „Диагностично-консултативен център ХХХ-София” ЕООД.


Решение № 123 от 26.02.2015 година

За именуване на улица в СО, Район „Връбница”.


Решение № 124 от 26.02.2015 година

За именуване на безименна улица находяща се в с.Локорско, Район „Нови Искър” с името булевард „Божин Ласков”.


Решение № 125 от 26.02.2015 година

За присъждане на Значка на София на Димитър Йосифов.


Решение № 126 от 26.02.2015 година

За допълнение на Решение № 200 по Протокол № 64 от 29.04.2010 г. на Столичен общински съвет за приключване ликвидацията на „Дентален център V-София” ЕООД - в ликвидация.


Решение № 127 от 26.02.2015 година

За отмяна на Решение № 416 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г. на Столичен общински съвет, относно увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център III-София” ЕООД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.


Решение № 128 от 26.02.2015 година

За предоставяне на мери и пасища от общинския поземлен фонд за общо или индивидуално ползване.

Приложения № 1, № 2 И № 4


Решение № 129 от 26.02.2015 година

За промяна на Решение № 179 от 08.03.2007 г. на СОС за учредяване на ежегодна награда „София - творчески град на киното”.

Приложение № 1


Решение № 130 от 12.03.2015 година

За приемане на Отчет за изпълнение на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2014 година и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2015 година.

Приложение № 1
Приложение № 2


Решение № 131 от 12.03.2015 година

За избор на заместник на обществения посредник на територията на Столична община.


Решение № 132 от 12.03.2015 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци.


Решение № 133 от 12.03.2015 година

За управление, стопанисване, възпроизводство и ползване на горските територии, общинска собственост 2016 година.

Приложения № 1 - № 3


Решение № 134 от 12.03.2015 година

За даване на съгласие за замяна на реална част от УПИ XV - „За пътнически терминал, администрация, търговия, обслужване и трасе на метрополитена и метростанция” в кв.2 от действащия ЧЗРП, за кв.2 на местността „Летищен комплекс” - София, Район „Слатина”, одобрен със Заповед РД-09-50-646/04.11.1999 г. на Главния архитект на София, с площ на частта 5841 кв.м. за реална част от УПИ XV - „За пътнически терминал, администрация, търговия, обслужване и трасе на метрополитена и метростанция” в кв.2 от действащия ЧЗРП, за кв.2 на местността „Летищен комплекс”-София, Район „Слатина”, одобрен със Заповед РД-09-50-646/ 04.11.1999 г. Главния архитект на София, с площ на частта 4920 кв.м.; на реална част от УПИ XVI - „За администрация, търговия, обслужване и трасе на метрополитена” в кв.2 от действащия ЧЗРП, за кв.2 на местността „Летищен комплекс” - София, Район „Слатина”, одобрен със Заповед РД- 09-50-646/04.11.1999 г. на Главния архитект на София, с площ на частта 3224 кв.м. за реална част от УПИ XVI - „За администрация, търговия, обслужване и трасе на метрополитена” в кв.2 от действащия ЧЗРП, за кв.2 на местността „Летищен комплекс” - София, Район „Слатина”, одобрен със Заповед РД-09-50-646/04.11.1999 г. на Главния архитект на София, с площ на частта 2977 кв.м..


Решение № 135 от 12.03.2015 година

За даване на съгласие на Столична община да придобие ограничено вещно право - право на прокарване на водопровод с дължина 610 м. от връзка с водопровод Ф 150 мм. до Метростанция 23, върху имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”, учредено с Решение на Министерски съвет.


Решение № 136 от 12.03.2015 година

За одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ИПР) на м. „Орландовци-Малашевци”, кв.98, УПИ III- 169, 895, УПИ IV-1008, обособяване на нови УПИ IV-1008 и УПИ XX-1008 и задънена улица по о.т.687а-687б, за поземлен имот с идентификатор № 68134.8509.1008, Район „Сердика”.


Решение № 137 от 12.03.2015 година

За поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение № 640 по Протокол № 69/09.10.2014 г. на СОС.


Решение № 138 от 12.03.2015 година

За прекратяване дейността на "Медицински център IV - София” ЕООД чрез ликвидация.


Решение № 139 от 12.03.2015 година

За увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център VI-София” ЕООД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Приложения № 1 - № 3


Решение № 140 от 12.03.2015 година

За приемане на доклад на Комисия, назначена със Заповед № СО15-РД-09-01-69/10.02.2015 година на кмета на Столична община.

Приложение № 1


Решение № 141 от 12.03.2015 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на „Егида - София” ЕАД.

Приложение № 1


Решение № 142 от 12.03.2015 година

За утвърждаване на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на СО за 2015 г. и Програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2015 г.

Приложения № 1 и № 2


Решение № 143 от 12.03.2015 година

За утвърждаване на проекти във връзка с обявена сесия през месец февруари и Програми за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община

Приложение № 1
Приложение № 2


Решение № 144 от 12.03.2015 година

За прехвърляне безвъзмездно право на собственост на Храм „Преподобни Наум Охридски Чудотворец” на изградения храм с идентификатор 68134.1500.2360.1 в имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ II, ж.к. ”Дружба” 1 част, означен с идентификатор 68134.1500.2360.


Решение № 145 от 12.03.2015 година

За учредяване право на строеж за изграждане на стълб № 14 от BЛ 110kV „Естакада” върху ПИ с идентификатор 68134.1509.1077 и стълб №26 от ВЛ 110kV „Бусманци” върху ПИ с идентификатор 68134.1509.1072 от въздушната мрежа на „Електроенергиенсистемен оператор” ЕАД.


Решение № 146 от 12.03.2015 година

За изкупуване на реална част от поземлен имот № 1061, кв.26, по ПУП на м.”Гео Милев - Подуене - Редута” с площ от 226 кв.м., собственост на физически лица, който попада в частта отредена за улица ”Бетховен” по регулация.


Решение № 147 от 12.03.2015 година

За проект за изграждане на футболно игрище с изкуствено тревно покритие в кв.”Кремиковци”, Район ”Кремиковци”, гр.София, в поземлен имот с идентификатор 68134.8200.385 с начин на трайно ползване обществен селищен парк -градина - публична общинска собственост с АОС № 2865/09.02.2015 г. - урбанизирана територия.


Решение № 148 от 12.03.2015 година

За процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с изменение на подробен устройствен план и промяна границите на УПИ I-2 и УПИ II-818 от кв.23 по плана на с.Железница, Район „Панчарево”.


Решение № 149 от 12.03.2015 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR- 51011116-С028 от 08.08.2012 г. между Столична община и Министерство на околната среда и водите.


Решение № 150 от 12.03.2015 година

За промяна в състава на Съвета на директорите на „Метрополитен” ЕАД.