Решение № 21 от 06.12.2007 година

За преобразуване на целодневна детска градина № 121 в обединено детско заведение № 96 в Столична община - район „Искър”.


Решение № 22 от 06.12.2007 година

За наименуване на безименна улица в район "Връбница" с името "Лазарица".


Решение № 23 от 20.12.2007 година

За приемане на Наредба за символиката и отличията на Столична община.


Решение № 24 от 20.12.2007 година

За приемане на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.


Решение № 25 от 20.12.2007 година

За внасяне на предложения за отпускане на персонални пенсии на три деца без право на наследствена пенсия и на една персонална пенсия на жена, родила и отгледала пет и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст.


Решение № 26 от 20.12.2007 година

За определяне на средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала и средствата за заплати в заведенията от дейностите на функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" в съответствие с Постановление № 175 / 24.07.2007 г. на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности и Постановление № 237 / 27.09.2007 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за 2007 г.


Решение № 27 от 20.12.2007 година

За удължаване срока на ликвидацията на „Отдих и туризъм – Банкя” ЕАД и „Оборище” ЕООД и определяне на възнагражденията на ликвидаторите.


Решение № 28 от 20.12.2007 година

За приключване ликвидацията на „Буката” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството във фирмения регистър на Софийски градски съд.


Решение № 29 от 20.12.2007 година

За наименуване на улици с имената: "Пъстър свят", "Майска китка" и "Двата бука".


Решение № 30 от 20.12.2007 година

За определяне на представител на Столичния общински съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.


Решение № 31 от 20.12.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 32 от 20.12.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 33 от 20.12.2007 година

За освобождаване на общински съветници и кмет на район от съветите на директорите на търговски дружества с общинско участие.


Решение № 34 от 20.12.2007 година

За включване на нови булеварди и улици в зоната на краткотрайно платено паркиране „Синя зона”.


Решение № 35 от 20.12.2007 година

За откриване на процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обекти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Панчарево”.


Решение № 36 от 20.12.2007 година

За откриване на процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещения - части от публична общинска собственост, предназначени за лекарски и зъболекарски кабинети, намиращи се в с. Кривина.


Решение № 37 от 20.12.2007 година

За освобождаване на членове на съветите на директорите на "ТРАМКАР" ЕАД и "Столичен електранспорт" ЕАД.


Решение № 38 от 20.12.2007 година

За промяна в характера на общинската собственост - от частна в публична, за имот, находящ се в кв. "Суходол", ул. "Овчо поле", представляващ прилежаща триетажна сграда към спортна зала на 72-ро ОУ "Христо Ботев".


Решение № 39 от 20.12.2007 година

За определяне на средни брутни заплати за функция "Образование", считано от 01.11.2007 г.


Решение № 40 от 20.12.2007 година

За разкриване на кухня за детска преходна храна в ОДЗ № 65 "Слънчево детство".


— 20 Елементи на страница
Показване на 21 - 40 от 41 резултата.