Решение № 1 от 19.11.2007 година

За потвърждаване действието на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столична община, приет с Решение № 1 по Протокол № 7 от 19.01.2004 г.  на Столичен общински съвет.


Решение № 2 от 19.11.2007 година

За избор на състав на комисия за провеждане на тайни гласувания на Столичния общински съвет за мандат 2007 - 2011 г.


Решение № 3 от 19.11.2007 година

За избор на председател на Столичния общински съвет за мандат 2007 - 2011 г.


Решение № 4 от 19.11.2007 година

За избор на заместник-председатели на Столичния общински съвет за мандат 2007 - 2011 година.


Решение № 5 от 22.11.2007 година

За избор на ръководства и попълване на поименния състав на постоянните комисии към Столичния общински съвет.


Решение № 6 от 22.11.2007 година

За избор на временна комисия за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столична община.


Решение № 7 от 22.11.2007 година

За връщане за ново обсъждане на основание чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА, от кмета на Столичната община, на Решение № 898 по Протокол № 119 / 28.09.2007 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 8 от 06.12.2007 година

За връщане за ново обсъждане, на основание чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА, от кмета на Столичната община на Решение № 898 по Протокол № 119 от 28.09.2007 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 9 от 06.12.2007 година

За промяна в структурата на Столичната общинска администрация и приемане на индикативна структура на район на Столична община.


Решение № 10 от 06.12.2007 година

За актуализиране бюджета на Столична община за 2007 г.


Решение № 11 от 06.12.2007 година

За промяна на бюджета на Столична община за 2007 г.


Решение № 12 от 06.12.2007 година

За осигуряване на средства в размер до 1 722 960 лв. от преизпълнението на бюджета на Столична община за 2007 г. за закупуване на инсталация за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци.


Решение № 13 от 06.12.2007 година

За изменение на Решение № 410 и Решение № 411 по Протокол № 109 / 15.05.2007г. на Столичния общински съвет.


Решение № 14 от 06.12.2007 година

За промяна персоналния състав на Постоянната комисия по финанси и бюджет на Столичния общински съвет и увеличаване персоналния състав на Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма.


Решение № 15 от 06.12.2007 година

За изменение на Решение № 764 по Протокол № 116 / 26.07.2007 г. на Столичния общински съвет за определяне на метода за приватизация на акционерното участие на Столична община, „Софийски имоти” ЕАД и „Паркинги и гаражи” ЕАД в капитала на „Общинска застрахователна компания” АД, в частта му за размера на продаваните акции.


Решение № 16 от 06.12.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 17 от 06.12.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 18 от 06.12.2007 година

За разрешаване на проблемите, възникнали с реституирането на имоти в двора на 7-мо СОУ „Св. Седмочисленици”, ул. „Цар Иван Шишман” № 28.


Решение № 19 от 06.12.2007 година

За именуване на целодневна детска градина № 9 в район „Овча купел” с името "ПЛАМЪЧЕ".


Решение № 20 от 06.12.2007 година

За наименуване на улици в район "Витоша", в.з. "Пиплат" с имена на цветя - "Калдъръмче", "Лантана", "Чехълче", "Перуника", "Божур", "Зеленика", "Здравец", "Кърпи-кожух" и "Кукуряк".


— 20 Елементи на страница
Показване на 1 - 20 от 41 резултата.