Решение № 759 от 25.11.2021 година

За даване на съгласие за изпълнение на художествено оформление чрез техника сграфито на арковидни ниши на реконструирана ограда от страната на имота, разположен на ул. „Париж“ № 1, Район „Оборище“, гр. София.

Решение № 758 от 25.11.2021 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) на с. Мърчаево, район „Витоша“ в обхват: Първокласен път Е-79, неурегулиран терен, ул. „Цар Симеон І“ (шосе с. Владая - с. Мърчаево), ул. „Трендафил”, Природен парк „Витоша”, ул. „Бистра река”, Природен парк „Витоша”, ул. „Церова поляна”, Природен парк „Витоша”, ул. „Черешова градина”, Природен парк „Витоша”, граница със с. Рударци, неурегулиран терен, ул. „Цар Симеон І”, неурегулиран терен, Първокласен път Е-79, с план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура - части „ВиК“, „Електроснабдяване“, ПКТП и вертикална планировка в посочения обхват, район „Витоша”.

Решение № 757 от 25.11.2021 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване на м. „в. з. Люлин”, кв. 6а, УПИ І-534, 536, поземлен имот с идентификатор 68134.4188.46 по КККР за образуване на нови УПИ I-46 „за ЖС“, УПИ III-46 „за ЖС“, УПИ IV-46 „за ЖС“, УПИ V-46 „за ЖС“, УПИ VI-46 „за ЖС“ и УПИ VII-46 „за ЖС“; изменение на плана за улична регулация - промяна профила на улица между о.т. 95 и о.т. 96 и създаване на нова задънена улица от о.т. 96а (нова) до о.т. 96б (нова), район „Овча купел“.

Решение № 756 от 25.11.2021 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ ХІІІ-1664, 1964, 2010, кв. 4м; плана за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04234.6937.2221 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР); изменение на план за улична регулация (ИПУР) и план за улична регулация (ПУР), м. „с. Бистрица, в.з. Манастира“ и план-схеми по част „Водоснабдяване“ и „Електроснабдяване“, район „Панчарево“.

Решение № 755 от 25.11.2021 година

За одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ II-4898 „за жилищно строителство“ и УПИ III-4899 „за жилищно строителство“, кв. 154А; план за регулация (ПР) за нов УПИ V-3033 „за жилищно строителство“ в кв. 154А, изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за нов УПИ V-3033 „за жилищно строителство“, кв. 154А, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) между о.т. 14е до о.т. 14ж и нова задънена улица от о.т. 14ж до о.т. 14к (нова), м. „с. Лозен“, Район ,,Панчарево”.

Решение № 754 от 25.11.2021 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ ХII - „за открита търговия и озеленяване“, ПИ с идентификатори 68134.1370.743 и 68134.1370.2008 по КККР, за създаване на нов УПИ ХIII-743, 2008 „за ЖС и ОО“, кв. 25, м. „кв. Илиянци“, район „Надежда”, представляващ неразделна част от подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. „кв. Илиянци“, район „Надежда”, одобрен с Решение № 542 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., т. 49 на СОС.

Решение № 753 от 25.11.2021 година

За одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ II-140 - „за безвредно производство и ОО“, кв. 4, м. „Долни Богров - север“, Район „Кремиковци”, представляващ неразделна част от ПУП - план за регулация и застрояване на м. „Долни Богров - север“, одобрен с Решение № 537 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г. на СОС.

Решение № 752 от 25.11.2021 година

За закупуване на медицинско оборудване - „Апарат за високопоточна неинвазивна вентилация“ за нуждите на Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение - София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД, чрез целева субсидия.

Решение № 751 от 25.11.2021 година

За актуализация на бюджета на Столична община за 2021 година.

Решение № 750 от 25.11.2021 година

За промяна на бюджета на Столична община за ІII-то тримесечие на 2021 година.

Решение № 749 от 25.11.2021 година

За приемане на План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 - 2027 г. (Програма за София).

Решение № 748 от 28.10.2021 година

За утвърждаване на второ издание на подкрепящ финансов инструмент „Акселератор Стартъп София” за улесняване достъпа до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община.

Приложение №1

Решение № 747 от 28.10.2021 година

За упълномощаване на представител на Столична община в Организация за управление на Софийски туристически район.

Решение № 746 от 28.10.2021 година

За продажба на общински недвижими имоти, находящи се в Столична община, Район „Банкя”, гр. Банкя, Иваняне, м. „Страната”, представляващи ПИ с идентификатор 32216.2337.1 с площ 480 кв.м., съгласно скица с № 15-1084545-19.11.2020 г. на СГКК - гр. София, актуван с АОС № 1667/20.12.2019 г. на Столична община - Район „Банкя” (вписан в Агенцията по вписванията); ПИ с идентификатор 32216.2337.2 с площ 203 кв.м., съгласно скица с № 15-1084548-19.11.2020 г. на СГКК - гр. София, актуван с АОС № 1668/20.12.2019 г. на Столична община - Район „Банкя” (вписан в Агенцията по вписванията) и ПИ с идентификатор 32216.2337.84 с площ 398 кв.м., съгласно скица с № 15-1084551-19.11.2020 г. на СГКК - гр. София, актуван с АОС № 1668/20.12.2019 г. на Столична община - Район „Банкя” (вписан в Агенцията по вписванията) чрез провеждане на публичен търг.

Решение № 745 от 28.10.2021 година

За продажба на общински недвижим имот, находящ се в Столична община, Район „Банкя”, гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски”, представляващ ПИ с идентификатор 02659.2193.3598 с площ 546 кв.м., съгласно скица с № 15-665952-24.07.2020 г. на СГКК - гр. София, актуван с АОС № 1737/21.09.2020 г. на Столична община - Район „Банкя” (вписан в Агенцията по вписванията) чрез провеждане на публичен търг.

Решението е обжалвано пред Административен съд София-град. Образувано е адм. дело №11981/2021г.,  по описа на АССГ. Приключило с Определение№738 от 28.01.2022г. по същото дело  с отттегляне на жалбата.

Решение № 744 от 28.10.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот или част от него - частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Кремиковци”.

Решение № 743 от 28.10.2021 година

За отмяна в частта касаеща точка II, подточка 1.12 на Решение № 376, по Протокол № 18, т. 58 от 23.07.2020 г. на Столичен общински съвет, изменение на Решение № 108 по Протокол № 29/25.02.2021 г., като в Раздел X „Сделки по придобиване от страна на Столична община на недвижими имоти собственост на граждани или юридически лица“ отпада т. 77, а именно поземлен имот с проектен идентификатор 40436.5420.124, попадащ в участъка от пътен възел „Северна скоростна тангента“ - бул. „Илиенци“ до съществуващия път между с. Кубратово и кв. “Бенковски“, който е част от поземлен имот с идентификатор 40436.5420.79 и същият да бъде включен Раздел XI. „Отчуждаване“, към обекти на транспортната инфраструктура.

Решение № 742 от 28.10.2021 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване от „Медицински център ХХХI“ ЕООД върху части от имот, в полза на СО - Район „Нови Искър“, за срок от 3 (три) години.

Решение № 741 от 28.10.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 740 от 28.10.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост на територията на СО - Район „Връбница“.