Решение № 779 от 25.11.2021 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост на територията на Район „Надежда“.

Решение № 778 от 25.11.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на сграда с идентификатор 68134.1203.917.10 - частна общинска собственост на територията на СО - Район „Илинден“.

Решение № 777 от 25.11.2021 година

За разкриване на една градинска група, позиционирана в Общностен център за деца и семейства в рискови групи, намиращ се на адрес: гр. София, ул. „Александър Момчев“ № 2 и осигуряване на персонал.

Решение № 776 от 25.11.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от терен в имот - частна общинска собственост на територията на СО - Район „Слатина“.

Решение № 775 от 25.11.2021 година

За обявяване на конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, находящи се на територията на Район „Подуяне” - СО, за извършване на търговска дейност.

Решение № 774 от 25.11.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обекти, представляващи част от имот - публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене - ученически стол и ученически бюфет в 38 ОУ „Васил Априлов”.

Решение № 773 от 25.11.2021 година

За определяне на член на Съвета на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина - София“ ЕАД.

Решение № 772 от 25.11.2021 година

За осигуряване на финансови средства за реализация на Програмата на Столична община за финансово подпомагане на студенти по професионално направление „Здравни грижи“, обучаващи се в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет - София, приета с Решение № 626 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г. на Столичния общински съвет за учебната 2021 - 2022 г. и определяне на състава на Програмния съвет.

Решение № 771 от 25.11.2021 година

За осигуряване на финансови средства за реализация на Програмата на Столична община за финансово подпомагане на медицински специалисти по здравни грижи, обучаващи се във Факултета по обществено здраве към Медицински университет - София, приета с Решение № 150 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., изм. с Решение № 801 от 22.11.2018 г., изм. с Решение № 574 от 25.07.2019 г. на Столичния общински съвет за учебната 2021 - 2022 г. и определяне на състава на Програмния съвет.

Решение № 770 от 25.11.2021 година

За даване на съгласие „Диагностично-консултативен център ХХII - София“ ЕООД да закупи и изгради със собствени средства фотоволтаична система в сградата на лечебното заведение - дълготраен материален актив.

Решение № 769 от 25.11.2021 година

За даване на разрешение на „Диагностично-консултативен център V - София” ЕООД да сключи договор за наем на обект, находящ се в сградата на лечебното заведение за срок от 10 (десет) години.

Приложение №1

Решение № 768 от 25.11.2021 година

За даване на разрешение на „Диагностично-консултативен център V-София“ ЕООД да сключи договор за наем на обект, находящ се в сградата на лечебното заведение за срок от 5 (пет) години.

Приложение №1

Решение № 767 от 25.11.2021 година

За даване на разрешение на „Диагностично-консултативен център V - София” ЕООД да сключи договор за наем на обект, находящ се в сградата на лечебното заведение за срок от 5 (пет) години.

Приложение №1

Решение № 766 от 25.11.2021 година

За увеличаване капитала на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение-Шейново” ЕАД чрез ненарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Приложение №1

Решение № 765 от 25.11.2021 година

За увеличаване капитала на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София” ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Приложение №1

Решение № 764 от 25.11.2021 година

За промяна в състава на Програмния съвет на Програма „Европа“ на Столична община, определен с Решение на Столичния общински съвет № 46 от 06.02.2020 г. и изменен с Решение № 659 от 17.12.2020 година.

Решение № 763 от 25.11.2021 година

За изменение на параметри за изпълнение и отчитане на Програма „Европа“ на Столична община за 2021 година.

Решение № 762 от 25.11.2021 година

За приемане на Програма „Календар на здравето“ на територията на Столична община.

Приложение №1

Решение № 761 от 25.11.2021 година

За приемане на промени в състава на Програмния съвет на Програма „Културно наследство” на Столична община.

Решение № 760 от 25.11.2021 година

За одобряване на напредъка на изпълнението на Договора за техническо консултиране от 18 юни 2021 година.