Решение № 126 от 12.03.2020 година

За приемане на дарение под формата на парични средства на стойност 162 000.00 лв. (сто шестдесет и две хиляди лева) и осигуряване на консултант за осигуряване на качеството на изпълнението на маршрут за достъпна среда в централната част на гр. София, а именно: от ул. “Московска“ по ул. „Княз Александър I“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Патриарх Евтимий“ до входа на площада пред НДК. 


Решение № 125 от 12.03.2020 година

За именуване на безименна улица на територията на Столична община - район „Банкя” от о.т. 285, о.т. 287, о.т. 288, о.т. 289, о.т. 291, о.т. 292, о.т. 293, о.т. 294, о.т. 295, о.т. 296 по плана на кв. 52, кв. „Михайлово” с името „Язовира”.


Решение № 124 от 12.03.2020 година

За именуване на безименна улица находяща се в с.Войнеговци, СО - Район „Нови Искър” с името „Горска тинтява“.


Решение № 123 от 12.03.2020 година

За именуване на безименна улица, находяща се в с. Войнеговци, СО - Район „Нови Искър” с името „Горски здравец“.


Решение № 122 от 12.03.2020 година

За именуване на безименна улица в кв. Горубляне, район „Младост”.


Решение № 121 от 12.03.2020 година

За учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж на 92,3 кв.м. на Йордан Евтимов Любенов върху общински недвижим имот, находящ се в Столична община, район „Банкя, кв. Вердикал,УПИ II-45, кв. 32, по КККР - ПИ с идентификатор: 02659.2196.4, с площ 649 кв.м., съгласно скица с номер 15-295405 от 03.04.2019 г. на АГКК, за който е съставен АОС № 1649 от 09.01.2019 г., вписан в СВ за изграждане надстройка на съществуваща двуетажна жилищна сграда със застроена площ 82,8 кв.м. (апартамент № 3), съгласно съгласуван инвестиционен проект.


Решение № 120 от 12.03.2020 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет и манипулационна, находящи се в сграда - публична общинска собственост, находяща се на територията на район „Нови Искър”.


Решение № 119 от 12.03.2020 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Нови Искър, кв. Курило, район „Нови Искър“, Столична община.


Решение № 118 от 12.03.2020 година

За процедура по придобиване от Столична община на поземлен имот с временен проектен идентификатор 49206.2666.9998 с площ от 1290 кв.м., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 49206.2666.30, собственост на физически лица, засегнат от изграждането обект: „Временна връзка свързваща ул. „Васил Левски“ (път за с. Мрамор) със Северна скоростна тангента", район „Връбница" Столична община.

Приложение


Решение № 117 от 12.03.2020 година

За процедура за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план за УПИ I-356, кв. 11, м. „с. Мрамор" по реда на § 8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, Район „Връбница“ - Столична община.


Решение № 116 от 12.03.2020 година

За предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” - „Красно село”, филиал „Овча купел“ на част от имот - публична общинска собственост.


Решение № 115 от 12.03.2020 година

За поправка на несъответствие в Решение № 490 по Протокол № 79 от 11.07.2019 г., точка 80 от дневния ред.


Решение № 114 от 12.03.2020 година

За продажба на имот - частна общинска собственост, УПИ III-809, кв. 48 по плана на местност „в.з. Горна баня - разширение на кв. Горна баня“, нанесен в КККР с идентификатор 68134.4329.9501 на собственика на законно построена върху него сграда.


Решение № 113 от 12.03.2020 година

За продължаване на процедура по изменение на ПУП за местност „ж.к. Овча купел 2“, в частта за УПИ IV-213, кв. 17 по регулационен план на местност „ж.к. Овча купел-2“, одобрен с Решение № 237 по Протокол № 38/16.04.2009 г. на СОС, чрез сключване на предварителен договор.


Решение № 112 от 12.03.2020 година

За предоставяне безвъзмездно за управление на имот публична общинска собственост на Агенцията за социално подпомагане.


Решение № 111 от 12.03.2020 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, представляващ сграда на бившата Професионална гимназия по битова и електро-транспортна техника, находяща се на ул.„Никола Мушанов” № 147, в УПИ II, кв. 2, м. НПЗ „Средец”, район „Красна поляна”.


Решение № 110 от 12.03.2020 година

За придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.905.2, собственост на физически лица, попадащ изцяло в улична регулация, в участъка от о.т. 441 - о.т. 440, обслужващ кв. 83 и кв. 86, в обхвата на ул. „Проф. Васил Арнаудов“, по действащия план на местност „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“, район „Лозенец“.


Решение № 109 от 12.03.2020 година

За предоставяне под наем за срок от 3 (три) години на нежилищно помещение - частна общинска собственост, находящо се на бул. „Ген. Данаил Николаев“ № 26, първи етаж, на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност „Здраве за всички“.


Решение № 108 от 12.03.2020 година

За участие на район „Красно село“ - Столична община в проект „Механизми за социална и икономическа интеграция на жените мигранти“ (Eco-Systems for the social and economic Integration of Migrant Women) по покана № AMIF-2019-AG-CALL-03 на Европейската Комисия.


Решение № 107 от 12.03.2020 година

За удължаване на гратисния период по договори за отпускане на паричен заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД.

Приложение № 1
Приложение № 2