Решение № 58 от 30.12.2019 година

За приемане на дарение под формата на парични средства в размер на 150 000 лева.

Приложение № 1

Решение № 57 от 30.12.2019 година

За изменение на Решение № 6 по Протокол № 2 от 19.11.2019 година на Столичния общински съвет.

Решение № 56 от 30.12.2019 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване, за срок от 10 (десет) години, на Сдружение „Аутизъм днес“, върху имот - частна общинска собственост.

Решение № 55 от 30.12.2019 година

За кандидатстване по проект „Красива България“ на:
• Национално читалище „Стефан Караджа“, Район „Подуяне“
• Детска градина № 92 „Мечта“, Район „Подуяне“. 

Решение № 54 от 30.12.2019 година

За приемане на Годишен план-график за 2020 година за дейността на Столична програма „Социални иновации“.

Приложение

Решение № 53 от 30.12.2019 година

За участие на Столична община с проектно предложение в процедурата „Изграждане на младежки центрове“ в рамките на Програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) чрез финансовата подкрепа на страните донори Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, с краен срок за кандидатстване: 30.12.2019 г. 18:00 ч.

Решение № 52 от 30.12.2019 година

За приемане и одобряване за 2020 година на:
- план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
- размер на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани.

Приложение А
Приложение Б

Решение № 51 от 30.12.2019 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет, приета с Решение № 83 по Протокол № 7/28.02.2008 г. и разгласена на 7.03.2008 г., поправка на чл. 41, ал. 1 с Решение № 113 от 6.03.2008 г.; разгласена на 7.03.2008 г., (изм. и доп. с Решение № 828 по Протокол № 28 от 18.12.2008 г., Решение № 32 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., Решение № 766 по Протокол № 54 от 17.12.2009 г., Решение № 3 по Протокол № 81 от 13.01.2011 г., Решение № 65 по Протокол № 5 от 22.12.2011 г., Решеше № 700 по Протокол № 54 от 19.12.2013 г., Решение № 132 по Протокол № 78 от 12.03.2015 г., доп. - Решение № 674 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., изм. и доп. - Решение № 859 по Протокол № 67 от 20.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.).

Приложение А

Решение № 50 от 19.12.2019 година

За освобождаване от длъжност „Главен изпълнителен директор“ на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции.

Решение № 49 от 19.12.2019 година

За отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ на служител от Столична община.

Решение № 48 от 19.12.2019 година

За въвеждане в експлоатация на автобусна линия 123.

Решение № 47 от 19.12.2019 година

За промяна статута на въведените експериментални промени за основни автобусни линии, експериментално продължение експлоатацията на нощния автобусен транспорт на територията на Столична община, както и експериментална частична промяна на маршрути на основни автобусни линии от обществения транспорт.

Решение № 46 от 19.12.2019 година

За даване на съгласие „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейново” ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - 1 (един) брой автоматичен имунологичен анализатор.

Решение № 45 от 19.12.2019 година

За увеличаване капитала на „Първа специализирана акушерогинекологична болница за активно лечение - Света София” ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Приложение № 1

Решение № 44 от 19.12.2019 година

За увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център XXIV - София” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Приложение № 1

Решение № 43 от 19.12.2019 година

За допълване на учредителния акт на „Диагностично-консултативен център XXII - София“ ЕООД.

Приложение № 1

Решение № 42 от 19.12.2019 година

За даване съгласие на Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Света София“ ЕООД да изгради със собствени средства високотехнологична зала за роботизирана рехабилитация.

Решение № 41 от 19.12.2019 година

За даване на разрешение на „Диагностично-консултативен център XIV - София“ ЕООД да сключи договор за наем на помещение, находящо се в сградата на лечебното заведение за срок от 3 (три) години с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година.

Приложение № 1

Решение № 40 от 19.12.2019 година

За определяне на представител на Столичен общински съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

Решение № 39 от 19.12.2019 година

За приемане на промени в състава на Програмния съвет на Програма „Културно наследство” на Столична община за подпомагане собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им.

— 20 Елементи на страница
Показване на 1 - 20 от 58 резултата.