Решение № 12 от 25.01.2018 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 772 по Протокол № 54 от 17.12.2009 г., изменена с Решение № 371 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. изм. и доп. с Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г.

Решение № 11 от 25.01.2018 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община, приета с Решение № 520 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., изм. и доп. с Решение № 617 по Протокол № 52 от 21.11.2013 г., изм. и доп. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г.

Решение № 10 от 25.01.2018 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинската собственост приета с Решение № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. и доп. с Решение № 168 по Протокол № 14 от 5.04.2012 г., изм. с Решение № 606 по Протокол № 31 от 6.12.2012 г., изм. и доп. с Решение № 746 по Протокол № 72 от 4.12.2014 г., изм. и доп. с Решение № 422 по Протокол № 85 от 9.07.2015 г., Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.

Решение № 9 от 25.01.2018 година

За приемане на „Икономическата рамка на обществения градски транспорт в Столична община за 2018 година”.

Приложение № 1

Решение № 8 от 25.01.2018 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община.

Решение № 7 от 25.01.2018 година

За даване на съгласие Столична община да дари на СДВР за нуждите на отдел „Пътна полиция” 7 броя газоанализатори.

Решение № 6 от 25.01.2018 година

За приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2018 година.

Приложение № 1

Решение № 5 от 25.01.2018 година

За приемане на частична промяна на общата численост на Столична общинска администрация.

Приложение № 1

Решение № 4 от 25.01.2018 година

За съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2018 година.

Приложение № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1а-9, 4-9, 6г-9

Решение № 3 от 25.01.2018 година

За предложения за изменения в приходната и разходната част на Сборен бюджет на Столична община за 2018 година.

Решение № 2 от 25.01.2018 година

За предложения за включване в „Поименен списък на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи през 2018 година”.

Решение № 1 от 25.01.2018 година

За предложения за промени в приходната и разходната част на проекта за Сборен бюджет на Столична община за 2018 година.