Решение № 92 от 22.02.2018 година

За участие на Столична община в проекти „Повишаване на туристическата атрактивност на София и Ниш” (Increasing the touristic attractivness of Sofia and Nis) по програма за ТГС Интеррег - ИПП България - Сърбия, приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм”.

Решение № 91 от 22.02.2018 година

За продължаване участието на Столична община във II-ра фаза на проект „Нови мерки в подкрепа на творческите индустрии в градовете” (Creative Spirits), финансиран по Програма УРБАКТ III на Европейския съюз.

Решение № 90 от 22.02.2018 година

За приемане на Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община за 2018 година.

Приложение

Решение № 89 от 22.02.2018 година

За даване на съгласие за участие на Столична община в проект „Управление на миризмите при процесите, свързани с третиране на отпадъците” („D_NOSES - Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability”), финансиран no Програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз.

Решение № 88 от 22.02.2018 година

За предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо или индивидуално ползване.

Приложение № 1, 2A, 2Б, 2В, 2Г, 2Е, 2Ж, 2З, 2И, 2Й, 2К, 3

Решение № 87 от 22.02.2018 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване върху вещи - частна общинска собственост, на „Чистота - Искър” ЕООД.

Решение № 86 от 22.02.2018 година

За изменение на Приложения № 1 на Решение № 505 по Протокол № 86, т. 12 от 23.07.2015 г., Приложения № 2 и № 3 към Решение № 97 по Протокол № 77, т. 8 от 26.02.2015 г. на Столичния общински съвет, във връзка с актуализиране на имотите от Общинския поземлен фонд, определени за обезщетяване на имащите право собственици по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) на територията на Столична община.

Приложение

Решение № 85 от 22.02.2018 година

За уреждане на правните последици от Решение № 15592 от 19.12.2017 година на Върховен административен съд (ВАС), с което се оставя в сила Решение №1596 от 13.03.2017 г. на Административен съд София - град, постановяващо отмяна на чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”.

Решение № 84 от 22.02.2018 година

За даване на съгласие за продължаване дейността на проект „Социална кухня”, със средства от бюджета на Общинско предприятие „Социален патронаж” за 2018 година.

Решение № 83 от 22.02.2018 година

За приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Приложение № 1, 2, 3

Решение № 82 от 22.02.2018 година

За приемане на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

Приложение № 1

Решение № 81 от 22.02.2018 година

За приемане на План за противодействие на тероризма на територията на Столична община.

Приложение

Решение № 80 от 08.02.2018 година

За изпълнение на Решение № 150/06.04.2017 г. на СОС, Решение № 200/06.04.2017 г. на СОС, Решение № 343/22.06.2017 г. на СОС, Решение № 694/26.10.2017 г. на СОС - отчет на Годишен план за ремонт на спортна инфраструктура 2017 година.

Приложение

Решение № 79 от 08.02.2018 година

За предоставяне безвъзмездно и безсрочно за управление на подземна сграда (част от бившия мавзолей на Георги Димитров) с идентификатор 68134.100.57.5 със застроена площ от 1461,00 кв.м., находящ се в УПИ I, кв. 478, м. „Центъра”, поземлен имот с идентификатор 68134.100.57, пл. „Княз Александър I”, Район „Средец” и мястото върху нея на Общински културен институт „Софийска градска художествена галерия”, интегрирането й към пространството на площад „Княз Александър I" за нуждите на Общински културен институт „Софийска градска художествена галерия” и отпускане на средства за строително-монтажни работи.

Решение № 78 от 08.02.2018 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по прокет CircE - „Ориентиране на Европейските региони към кръговата икономика”, съфинансиран по Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG Europe на Европейския съюз (ЕС).

Решение № 77 от 08.02.2018 година

За именуване на безименна улица на територията на Район „Банкя” от о.т. 65, о.т. 73, о.т. 63, о.т. 67, о.т. 72 между кв. 10 и кв. 16, кв. 17 м. в.з. „Бели брег”, гр. Банкя с името „Христо Траянов”.

Решение № 76 от 08.02.2018 година

За именуване на улица, продължение на булевард „Андрей Ляпчев”.

Решение № 75 от 08.02.2018 година

За поставяне на паметна плоча на д-р Тота Венкова - първата жена лекар в България.

Решение № 74 от 08.02.2018 година

За поправка на очевидна фактическа грешка в основанието и диспозитива на Решение № 855 по Протокол 45/21.12.2017 г. на Столичен общински съвет.

Решение № 73 от 08.02.2018 година

За именуване на улица на територията на СО - Район „Овча купел”, между кв. 219 и кв. 221 по плана на м. „стар кв. 12а и част от кв. 23”.