Решение № 852 от 06.12.2018 година

За изменение на Решение № 748 по Протокол № 63 от 25.10.2018 г. на СОС за финансиране на обекти на Район „Панчарево” със средства от СОПФ.

Решение № 851 от 06.12.2018 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен за реновиране на съществуващи детски площадки в ДГ № 132, филиал с. „Подгумер” и закупуване на моторна тракторна косачка, Район „Нови Искър” - Столична община.

Решение № 850 от 06.12.2018 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за доизграждане на системата за видеонаблюдение на СО в ж.к. „Красна поляна”, р. „Красна поляна”, кв. „Орландовци” - р. „Сердика” и кв. „Димитър Миленков” и кв. „Абдовица” - р. „Искър”.

Решение № 849 от 06.12.2018 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнение на СМР, доставка на оборудване и обзавеждане, осъществяване на строителен и авторски надзор за обект: „Пристройка, реконструкция, частично надстрояване и преустройство на бивша топлоцентрала на НДК в Център за изкуства и култура, УПИ I - за спорт и атракции, кв. 1, м. „Южен парк - II част”, Район „Триадица” - Столична община, гр. София”.

Решение № 848 от 06.12.2018 година

За именуване на безименни улици в с. Казичене, с. Плана и с. Панчарево - Район „Панчарево” - Столична община.

Решение № 847 от 06.12.2018 година

За именуване на безименна улица, започваща от ОТ 29, през ОТ 478, ОТ 29а, ОТ 45, до ОТ 46 по плана на м. „кв. Овча купел - актуализация”.

Решение № 846 от 06.12.2018 година

За именуване на безименна улица в кв. „Полигона”, Район „Младост”.

Решение № 845 от 06.12.2018 година

За наименуване на безименна улица на територията на Район „Слатина”.

Решение № 844 от 06.12.2018 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията и изменение на подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и план за застрояване.

Решение № 843 от 06.12.2018 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 21.60 кв.м., представляващо самостоятелен обект с идентификатор 44063.6228.2555.3.2, находящо се на първи етаж в сградата на кметство с. Лозен, Район „Панчарево” със специфично конкурсно условие „за образователен център”. 

Решение № 842 от 06.12.2018 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5, във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 3 от Закона за устройство на територията и чл. 80, ал. 2, във връзка с чл. 78, ал. 2 от Наредба за общинската собственост и изменение на подробен устройствен план за промяна на граници между поземлени имоти и образуване на нови урегулирани поземлени имоти.

Решение № 841 от 06.12.2018 година

За отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 4500,00лв. (четири хиляди и петстотин лева) от бюджета на Столична община за 2018 г., параграф 4214 „Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет”.

Решение № 840 от 06.12.2018 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5, във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 3 от Закона за устройство на територията и чл. 78 от Наредбата за общинската собственост за довършване на процедура по изменение на действащ ПУП - ИПРЗ (изменение на план за регулация и застрояване).

Решение № 839 от 06.12.2018 година

За отдаване под наем на едноетажна сграда - публична общинска собственост, находяща се на територията на Район „Надежда”.

Решение № 838 от 06.12.2018 година

За учредяване възмездно и безсрочно право на пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 68134.1385.2367, съставляващ УПИ IX-за ТП и ОО, кв. 36, м. „ж.к. Надежда 3”, Район „Надежда”, за изграждане на едноетажна пристройка към съществуващ обект.

Решение № 837 от 06.12.2018 година

За продажба на имот - частна общинска собственост, на собственика на законно построената върху имота сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1387.2311.

Решение № 836 от 06.12.2018 година

За откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим, нежилищен имот находящ се на територията на Район „Илинден”.

Решение № 835 от 06.12.2018 година

За провеждане на процедура по реда на чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ. 

Решение № 834 от 06.12.2018 година

За изкупуване от страна на Столична община на поземлен имот идентификатор 68134.1005.270 между кв. 7 и кв. 151 на м. „Жилищна група Мотописта - II-ра част”, с площ от 1032 кв.м., собственост на физически лица, който имот попада в изграден участък от улица с О.Т. 515 - О.Т. 625а, Район „Триадица”.

Решение № 833 от 06.12.2018 година

За доброволно прилагане на действащ Подробен устройствен план по § 8 от ДР на Закона за устройство на територията, чрез сключване на договор за определяне на квоти на съсобственост в УПИ II-140, кв. 303, м. „Левски”, бул. ”Ботевградско шосе - рамка”, между Столична община и Калин Врачански.