Решение № 632 от 13.09.2018 година

За приемане на нов Устройствен правилник в Общински културен институт „Театър София” и отмяна на действащия Устройствен правилник, приет с Решение № 51/23.05.2001 г. на Столичен общински съвет.

Приложение № 1

Решение № 631 от 13.09.2018 година

За присъждане на „Значка на София” на Н. Пр. г-н Ставрос Августидис - извънреден и пълномощен посланик на Република Кипър в Република България.

Решение № 630 от 13.09.2018 година

За присъждане на „Почетен знак на Столична община” на г-н Трифон Павлов - Председател на гражданско сдружение „Епископ Йосип Ю.Щросмайер”.

Решение № 629 от 13.09.2018 година

За присъждане на „Почетен знак на Столична община” на Хора на софийските момчета при НЧ „Цар Борис III - 1928”.

Решение № 628 от 13.09.2018 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” Марийка Николова Иванова (Мими Николова) - певица.

Решение № 627 от 13.09.2018 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” Рада Москова - писател, драматург, сценарист.

Решение № 626 от 13.09.2018 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” Владимир Пенев - актьор.

Решение № 625 от 13.09.2018 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” д.и.н. Николай Овчаров - археолог.

Решение № 624 от 13.09.2018 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” акад. Александър Балкански - цирков артист.

Решение № 623 от 13.09.2018 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” акад. Валентин Бобевски - хоров диригент и композитор.

Решение № 622 от 13.09.2018 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” Димитър Симеонов - музикант.

Решение № 621 от 13.09.2018 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” акад. Пламен Карталов - директор на Националната опера и балет.

Решение № 620 от 13.09.2018 година

За участие на „Софийска вода” АД в проект на Столична община от обществен интерес, чрез финансиране с допълнителните средства, съгласно Трето допълнително споразумение от 23.03.2018 г. към Договора за концесия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община.

Решение № 619 от 26.07.2018 година

За поставяне на паметник на Махатма Ганди.

Решение № 618 от 26.07.2018 година

За дарение на парична помощ на фондация „За Нашите Деца” за реализацията на проект „Пътят към семейство”.

Решение № 617 от 26.07.2018 година

За предоставяне на сграда и прилежащия й терен - публична общинска собственост за сграда - 2 към ДГ № 76 „Сърничка” и увеличаване на групите с 10 броя.

Решение № 616 от 26.07.2018 година

За осигуряване на заемообразно финансиране от бюджета на Столична община във връзка с изпълнението на проект № BG05M20P001-3.001-0066 „Различни заедно” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д03-234/22.08.2016 г. подписан между Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката и Столична община - Район „Подуяне”.

Решение № 615 от 26.07.2018 година

За учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с Акт за общинска собственост № 1783/17.04.2018 г., вписан в Служба по вписванията, на Сдружение „Частно начално училище Милеа”, ЕИК 176605483 за срок от 10 години за осъществяване на дейността на сдружението, свързана с образователни, просветни и социални цели за деца.

Решение № 614 от 26.07.2018 година

За отпускане на заем от Столична община на „Медицински център IX - София” ЕООД.

Приложение № 1

Решение № 613 от 26.07.2018 година

За даване на съгласие за временно финансиране на "Медицински център I - Банкя" ЕООД - в ликвидация.

Приложение № 1