Решение № 885 от 21.12.2017 година

За кандидатстване на СО - район "Овча купел" за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за изпълнение на проект за водопроводна и канализационна мрежи в кв. "Овча купел - стара част" - подетап I "А" - Канализационни клонове: Кл. 4, Кл. 17, Кл. 1, Кл. 5, Кл. 6, Кл. 7, Кл. 10; Водопроводни клонове: k-14b, k-15 от т. 3 до т. 86, к-5, к-2, Главен клон I от т. 2 до т. 3, k-14, k-16, к-14а; от идеен и работен проект за ВиК мрежи за кв. "Овча купел - стара част".


Решение № 884 от 21.12.2017 година

За определяне на представители на Столичен общински съвет в Местният обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН.


Решение № 883 от 21.12.2017 година

За даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Първа МБАЛ - София" ЕАД, чрез непарична вноска.


Решение № 882 от 21.12.2017 година

За даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XVII - София” ЕООД, чрез непарична вноска.


Решение № 881 от 21.12.2017 година

За даване на съгласие „Водоснабдяване и канализация" ЕАД да сключи споразумение за заплащане на дължима сума по изп. дело № 20177790400121.

Приложение А


Решение № 880 от 21.12.2017 година

За даване на разрешение за провеждане на конкурс за дългосрочно отдаване под наем, със задължение за инвестиция, на имот - собственост на „Спортна София - 2000" ЕАД.

Приложение


Решение № 879 от 21.12.2017 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 68134.1943.2746 по КККР на район ,Витоша" за обособяване на нови УПИ XLIII-2746 „за ЖС", кв. 45а и УПИ XVIII-2746 „за ЖС", кв. 50, м. „кв. Бояна", свързаното с това изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ XXVIII-885, кв. 45а, м. „кв. Бояна" и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 527б до о.т. 527в и на задънена улица при о.т. 531 и о.т. 532, за създаване на задънена улица от о.т. 527в до о.т. 528 (нова), алейна връзка - граница между кв. 50 от м. „кв. Бояна" и кв. 13 от м. „в.з. Бояна" и алея между кв. 45а от м. „кв. Бояна" и кв. 13 от м. „в.з. Бояна", район „Витоша".


Решение № 878 от 21.12.2017 година

За разсрочване на публични общински вземания за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци по смисъла на Закона за местните данъци и такси - административно производство по чл. 183 и сл. от ДОПК.

Приложение


Решение № 877 от 21.12.2017 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” проф. Божидар Манов - кинокритик.


Решение № 876 от 21.12.2017 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” Филип Трифонов - актьор.


Решение № 875 от 21.12.2017 година

За поставяне на паметник в памет на инж. Богдан Личев.


Решение № 874 от 21.12.2017 година

За промяна на бюджета на Район „Банкя” - Столична община за IV-то тримесечие на 2017 година.


Решение № 873 от 21.12.2017 година

За прогласяване на погасено по давност право на строеж върху: УПИ XI - ГНС, кв. 30, кв. Михайлово, гр. Банкя, означен с идентификатор 02659.2192.116; 1/2 от УПИ IX-845, 846, кв. 39, в.з. Банкя, гр. Банкя, означен с идентификатор 02659.2194.845 и 1/2 идеални части от УПИ III-342, кв. 9, кв. Вердикал, гр. Банкя, означен с идентификатор 02659.2196.268.


Решение № 872 от 21.12.2017 година

За процедура по чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за одобряване на план за регулация на ж.к. „Люлин 8 м.р.”, за създаване на нов УПИ I-142, 266, кв. 35б, в съответствие с Решение № 408 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС.


Решение № 871 от 21.12.2017 година

За определяне характера и категоризация на спортен терен, съгласно Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения на територията на Столична община.


Решение № 870 от 21.12.2017 година

За продажба на имот - частна общинска собственост, УПИ I-141, кв. 14 по плана на м. „Овча купел - актуализация", нанесен в КККР с идентификатор 68134.4334.141 на собственика на законно построена върху него сграда.


Решение № 869 от 21.12.2017 година

За разкриване на втора сграда към ДГ № 112 „Детски свят" в преустроената музейна сграда на Национален музей „Боянска църква" (Старо Боянско училище).


Решение № 868 от 21.12.2017 година

За даване на съгласие за кандидатстване на СО - район „Студентски" и съфинансиране от Столична община - район „Студентски" по Проект „Красива България" 2018 г., мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места".


Решение № 867 от 21.12.2017 година

За даване на съгласие за кандидатстване на СО - район „Студентски" и съфинансиране от Столична община - район „Студентски" по Проект „Красива България" 2018 г., мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”.

Приложение


Решение № 866 от 21.12.2017 година

За промяна на бюджета на Столична община - район „Искър" за 2017 година.