Решение № 717 от 24.11.2016 година

За разрешение за кандидатстване на Столична община с проектно предложение Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства по операция „Подкрепа за лицата с увреждания”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Решение № 716 от 24.11.2016 година

За приключване на отчуждително-обезщетително производство, проведено при условията на Закона за териториално и селищно устройство.

Решение № 715 от 24.11.2016 година

За изменение и допълнение на Решение № 451 по Протокол № 18 от 14.07.2016 година за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС - Глава Четвърта „Конкурси за организиране на ученическото столово хранене”.

Решение № 714 от 24.11.2016 година

За приемане на Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години.

Решение № 713 от 29.09.2016 година

За именуване на безименни улици в с. Бистрица и с. Панчарево - Район „Панчарево”, Столична община.

Решение № 712 от 29.09.2016 година

За именуване на безименни улици в с. Панчарево и с. Лозен - Район „Панчарево”, Столична община.

Решение № 711 от 29.09.2016 година

За наименуване на безименна улица на територията на Район „Кремиковци”.

Решение № 710 от 29.09.2016 година

За именуване на безименна улица на територията на ж.к. „Люлин 6 м.р.”, между ул. „Индира Ганди” и бул. „Петър Дертлиев” от западната страна на магазин „Кауфланд”, започваща от осова точка 140 до осова точка 143 по регулационния план на м. „Люлин 6 м.р”.

Решение № 709 от 29.09.2016 година

За именуване на улица на територията на Район ”Витоша”.

Решение № 708 от 29.09.2016 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане по договор BG05M9OP001-2.002-0222-С001 „Независим живот в Район Илинден” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Решение № 707 от 29.09.2016 година

За предоставяне на заемообразно финансиране от бюджета на Столична община във връзка с изпълнението на Проект „Достоен живот и равенство в общността” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.

Решение № 706 от 29.09.2016 година

За провеждане на процедура по придобиване на имоти от Столична община, чрез принудително отчуждаване.

Решение № 705 от 29.09.2016 година

За подготовка на проектно предложение за кандидатстване на Столичната община като бенефициент по програмата за научни изследвания и иновации на ЕС - „Хоризонт” 2020, покана „От мобилност към растеж”, част „Интелигентен, зелен и интегриран транспорт", тема „Повишаване на достъп до иновативни решения за постигане на устойчива мобилност в градските райони”.

Решение № 704 от 29.09.2016 година

За даване на съгласие Столична община да предостави целева субсидия на „Диагностично-консултативен център XVI - София” ЕООД, като лечебно заведение, намиращо се в район с повишен здравен риск.

Решение № 703 от 29.09.2016 година

За кандидатстване на Столична община по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г.

Решение № 702 от 29.09.2016 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор № BG 05М9ОР001-2.002-0216-С01 „Различни, но равни - за независимост и достоен живот на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район „Връбница”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (ОПРЧР).

Решение № 701 от 29.09.2016 година

За осигуряване на заемообразно финансиране от бюджета на Столична община, във връзка с изпълнението на Проект „Нова грижа за вас” BG05M9ОP001-2.002-0207- С001, по Процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.

Решение № 700 от 29.09.2016 година

За допълнение на Решение № 238 от 17.03.2016 година по Протокол № 10, т.37 от дневния ред на Столичния общински съвет и провеждане на процедура по придобиване на имоти от Столична община, чрез принудително отчуждаване.

Решение № 699 от 29.09.2016 година

За провеждане на процедура по придобиване от Столична община на реална част от имот, собственост на юридическо лице, чрез принудително отчуждаване, попадаща по действащ подробен устройствен план в улична регулация, във връзка с изграждане на обект „Лот 70 „Северна скоростна тангента”, доизграждане на пътен възел „Северна скоростна тангента” - бул. „Рожен”, Район „Надежда”.

Решение № 698 от 29.09.2016 година

За отпускане на безвъзмездна парична помощ на служител в Район „Лозенец”.