Решение № 737 от 24.11.2016 година

За приемане на Статут за присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на предучилищното и училищното образование.

Приложение № 1

Решение № 736 от 24.11.2016 година

За отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ на служител на Столична община.

Решение № 735 от 24.11.2016 година

За промяна на наименованията на Столичен център за работа с деца в Център за подкрепа за личностно развитие - Център за изкуства, култура и образование "София" и Столична ученическа спортна школа в Център за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа „София”.

Приложения № 1 и № 2

Решение № 734 от 24.11.2016 година

За увеличаване на възнагражденията, изплащани на работниците и служителите, работещи по трудови правоотношения в ОП "Гробищни паркове" с 10% процента.

Решение № 733 от 24.11.2016 година

За финансиране на проекти, във връзка с обявена сесия през месец септември по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община.

Приложения № 1 и № 2

Решение № 732 от 24.11.2016 година

За допускане на паралелки от I до XII клас под минималния брой ученици за учебната 2016/2017 година в общинските училища на територията на Столична община.

Решение № 731 от 24.11.2016 година

За даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД в Общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД за гласуване по точките от дневния ред на насроченото за 13 декември 2016 г. извънредно Общо събрание на акционерите.

Решение № 730 от 24.11.2016 година

За определяне на регистрирани одитори за извършване одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2016 г. на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД и „Диагностично-консултативен център V - София” ЕООД.

Решение № 729 от 24.11.2016 година

За промяна на бюджета на Столична община за III-то тримесечие на 2016 година.

Решение № 728 от 24.11.2016 година

За даване на разрешение на ”Водоснабдяване и канализация” ЕАД да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи - 5 (пет) броя моторни превозни средства, собственост на дружеството.

Приложения А и Б

Решение № 727 от 24.11.2016 година

За даване на съгласие ”Географска информационна система - София” ЕООД да закупи дълготраен материален актив - 1 (един) брой нов лек автомобил със собствени средства.

Решение № 726 от 24.11.2016 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 725 от 24.11.2016 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 724 от 24.11.2016 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 723 от 24.11.2016 година

За продажба на вещи-отпадъци чрез търгове с явно наддаване по реда на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.

Приложения № 1 и № 2

Решение № 722 от 24.11.2016 година

За подаване на проектно предложение за Техническа помощ по Програма „LIFE” 2014 -2020 г. на Европейския съюз от Столична община като координиращ бенефициент.

Решение № 721 от 24.11.2016 година

За минимални условия за сключване на договор за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм, приети с Решение № 464 от 19.07.2013 г. на СОС.

Решение № 720 от 24.11.2016 година

За даване на съгласие за прехвърляне на средства от функция V ”Социално осигуряване, подпомагане и грижи” във функция IV „Здравеопазване” за 2016 година.

Решение № 719 от 24.11.2016 година

За определяне дата на откриване и административен адрес на нова социална услуга - делегирана от държавата дейност - Център за социална рехабилитация и интеграция -гр.София, Район „Младост”, кв. „Горубляне”, ул. „Витоша” № 2.

Решение № 718 от 24.11.2016 година

За предложение до Министерския съвет за отпускане на шест персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.