Решение № 777 от 24.11.2016 година

За процедура по закупуване на общински недвижим имот, съставляващ апартамент № 17, находящ се в гр. София, Район "Искър", ж.к. "Дружба 2", бл. 504, вх. А, ет. 5 по реда на ППЗУЖВГМЖСВ.

Решение № 776 от 24.11.2016 година

За процедура по закупуване на общински недвижим имот, съставляващ апартамент № 3, находящ се в гр. София, Район "Искър", ж.к. "Дружба", бл. 117, вх. А, ет. 2 по реда на ППЗУЖВГМЖСВ.

Решение № 775 от 24.11.2016 година

За процедура по закупуване на общински недвижим имот - апартамент № 223, находящ се в ж.к. "Левски Зона Г", бл. 4, вх. З, ет. 9 по реда на ППЗУЖВГМЖСВ.

Решение № 774 от 24.11.2016 година

За определяне предназначението на общинско жилище, находящо се в Район "Оборище" на ул. "Веслец" № 47, ет. 2-ри жилищен, ап. 6 за продажба на настанения в него по административен ред наемател, правоимащ по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Решение № 773 от 24.11.2016 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на енергетиката, обезпечаваща плащане по Договор № BG04-02-03-032-001/ 18.08.2015 година.

Приложение

Решение № 772 от 24.11.2016 година

За присъждане на ”Почетен знак на Столична община” на женски хор „Христина Морфова”.

Решение № 771 от 24.11.2016 година

За предоставяне на имоти от Общинския поземлен фонд (ОПФ) по реда на §27 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) на територията на Район „Нови Искър”.

Решение № 770 от 24.11.2016 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т. 20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор № BG05M9ОP001-2.002-0212-С001 сключен с Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция Европейски фондове, международни програми и проекти, по процедура за директно предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.002 ”Независим живот”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.”.

Решение № 769 от 24.11.2016 година

За отмяна на Решение № 593 по Протокол № 86, т.100 от 23.07.2015 година на Столичния общински съвет.

Решение № 768 от 24.11.2016 година

За осигуряване на заемообразно финансиране от бюджета на Столична община, във връзка с изпълнението на проекти по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.

Решение № 767 от 24.11.2016 година

За кандидатстване на СО - Район „Овча купел” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за изпълнение на проект за водопроводна и канализационна мрежа в кв. „Горна баня” - подетап I "Б" - Канализационни клонове: доизграждане на гл. кол. II, Кл.66, Кл.130, Кл.132, Кл.134, Кл.135 и Водопроводни клонове: k-39, k-40, k-23, k-36, k-28, k-29 и подетап II "В" - Канализационни клонове: доизграждане на гл. кол. I, Кл.7, Кл.14, Кл.20, Кл.21, Кл.23 и Водопроводни клонове: k-27, k-44, k-43, k-28, k-160, k-161 от идеен и работен проект за ВиК мрежи за кв. „Горна баня”.

Решение № 766 от 24.11.2016 година

За изкупуване от страна на Столична община на имот с идентификатор 68134.1932.2245, с площ 100 кв.м., който имот по действащия подробен устройствен план е включен в изградената улица от о.т.28 до о.т.83, която граничи с УПИ IV-1309, кв.4, местност „Манастирски ливади-запад”.

Решение № 765 от 24.11.2016 година

За учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, за изграждане на трансформаторен пост - тип БКТП с площ от 9,00 кв.м., в общински имот, находящ се на територията на Район „Витоша”, представляващ УПИ XX-за КТП, кв.44, местност в.з. „Киноцентъра-I част - разширение”, по плана на гр.София, по кадастрална карта: ПИ с идентификатор 68134.1970.746. 

Решение № 764 от 24.11.2016 година

За осигуряване на заемообразно финансиране от бюджета на Столична община, във връзка с изпълнението на Проект „Съпричасност за независим живот” BG05M9OP001-2.002-0189-С001, по Процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Решение № 763 от 24.11.2016 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане по договор № BG05M90P001-2.002-0237-С01 и в съответствие с дейностите предвидени в проект „Независим живот в Район ”Надежда” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Решение № 762 от 24.11.2016 година

За издаване на запис на заповед в полза на Агенция за социално подпомагане - Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица” с издател Столична община - Район „Илинден”, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ /референтен № на заявлението BG05FMOP001-3.002-0180 /по Операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016” и за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгл. т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на дейности по Договор за безвъзмездна финансова помощ /референтен № на заявлението BG05FMOP001-3.002-0180 /по Операция тип 3 BG05FMOP001-03.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016”.

Приложение

Решение № 761 от 24.11.2016 година

За промяна в наименованието на 147 Общинско основно училище „Йордан Радичков” като същото бъде променено на 147 Основно училище „Йордан Радичков” за обучение на ученици от I до VII клас за учебната 2016/2017 година.

Решение № 760 от 24.11.2016 година

За придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 68134.1109.321, с площ от 341 кв.м. идентичен с част от имот с пл. № 1046, кв.61, местност ”Факултета”, Район „Красна поляна”, частна собственост, попадаща по действащия подробен устройствен план, в терен на кръстовището на улиците, част от ул. ”Доростол” между о.т.357 и о.т.332, чрез о.т.358 и част от ул. ”Лвов”, между о.т.358 и о.т.359, и част от ул. ”Стразимировци” между о.т.357 и о.т.356а, обслужваща квартали 61, 62 63 и 60, според ПУП малка част от ПИ попада в кв.60 и няма частен характер.

Решение № 759 от 24.11.2016 година

За изкупуване от страна на Столична община на реални части от поземлен имот № 1160, кв.117 на м. ”Красно село - Плавателен канал”, с площ от 292,00 кв.м., собственост на физически лица, част от които попадат в изграден участък от улица с ОТ 243А - ОТ 243Б и част - в УПИ I - за „ОЖС”, кв.117, м. „Красно село - Плавателен канал”, в реализирано мероприятие - „Озеленяване и паркинг”, Район „Триадица”.

Решение № 758 от 24.11.2016 година

За изкупуване от страна на Столична община на реални части от поземлени имоти №№ 1419 и 1412, кв.54 на м. ”Кръстова вада”, с площ от 343,00 кв.м., собственост на физически лица, която част попада в изграден участък от улица с ОТ 166-ОТ 167 и улица между ОТ 167-ОТ 168- ОТ 169- ОТ 170, кв.54, м. „Кръстова вада”, Район „Триадица”.