Решение № 137 от 28.01.2016 година

За кандидатстване на Столична община с проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001- 2.004 ”Услуги за ранно детско развитие”, по ОПРЧР.

Решение № 136 от 28.01.2016 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на енергетиката с издател Столична община, подписана от кмета на Столична община, без протест и без разноски, в размер на 220 039,68 лева (двеста и двадесет хиляди, тридесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки), обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG04-02-03-064-001 от 18.08.2015 г. за безвъзмездна финансова помощ, за проект „Рехабилитация на вътрешно-отоплителни инсталации в 3 училища и 1 детска градина и ремонт на вътрешна топлопреносна инсталация в сградата на Дневен център за лица с ментални увреждания „Света Марина” - гр.София на територията на Столична община”, програма BG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство.

Приложение

Решение № 135 от 28.01.2016 година

За приемане на Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти - публична общинска собственост за 2016 г.”.

Приложение

Решение № 134 от 28.01.2016 година

За предложения за включване в Общинската строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти-публична общинска собственост за 2016 година и в „Поименен списък на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи през 2016 година”.

Решение № 133 от 28.01.2016 година

За съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2016 година.

Приложения

Решение № 132 от 28.01.2016 година

За предложения за промени в приходната и разходната част на проекта за Сборен бюджет на Столична община за 2016 година.

Решение № 131 от 28.01.2016 година

За предложения за промени в приходната и разходната част на проекта за Сборен бюджет на Столична община за 2016 година.

Решение № 130 от 14.01.2016 година

За кандидатстване на Столична община - Район „Възраждане” и съфинансиране от Столична община по Проект „Красива България”, Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”.

Решение № 129 от 14.01.2016 година

За отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ на служител в ОП „София-проект”.

Решение № 128 от 14.01.2016 година

За определяне на представител на Столичната община в общото събрание на съдружниците в ”Диагностично-консултативен център XXIII- София” ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 18.01.2016 година, Общо събрание на съдружниците в ”Диагностично-консултативен център XXIII-София” ООД.

Решение № 127 от 14.01.2016 година

За кандидатстване на Столична община с проектно предложение „Младежко предприемачество в спорта” (Youth Entrepreneurship in Sports - YES) по приоритетна ос „Младежи” на Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Сърбия.

Решение № 126 от 14.01.2016 година

За консервация и реставрация на Античен мавзолей (III - IV в.) на ул. „Димитър Хаджикоцев”, до Южния парк във връзка с участието на Асоциация за развитие на София в проектно предложение ”Повишаване на туристическата атрактивност на София и Ниш” (Increasing the touristic attractivness of Sofia and Nis) по програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Сърбия, приоритетна ос 1. Устойчив туризъм, 1.1. Туристически атракции.

Решение № 125 от 14.01.2016 година

За поставяне на стрийт фитнес площадки на територията на Столична община, във връзка с участие на Фондация „София - Европейска столица на спорта” в проектно предложение „Насърчаване на спорта и развитие на спортните дейности сред младите хора в трансграничния регион” (Sports promotion and development of sports activities among the young people in the CBC region) по програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, приоритетна ос 2. Младежи.

Решение № 124 от 14.01.2016 година

За участие на Столична община като партньор в проекти „Възстановяване на историческия туризъм в трансграничния регион” (Restauration of Historical tourism in CBC region) и „Увеличаване на туристически информационни услуги в трансграничния регион” (Increasing the tourist information services in the CBC region) по програма за ТГС Интеррег - ИПП България - Сърбия, приоритетна ос „Устойчив туризъм”.

Решение № 123 от 14.01.2016 година

За присъждане на Значка на София на г-жа Бина Харалампиева, на г-н Ириней Константинов и на г-н Кирякос Аргиропулос.

Решение № 122 от 14.01.2016 година

За учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на трафопост в полза на „ТЕЛЕСИТИГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕАД.

Решение № 121 от 14.01.2016 година

За изразяване на предварително съгласие за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.1114.1351, с площ 6 448,00 кв.м., находящ се в кв.132, м.”Факултета”, без търг или конкурс на „Надежда репродуктив Русе” ООД - инвеститор, получил клас инвестиция, като насърчителна мярка.

Решение № 120 от 14.01.2016 година

За кандидатстване пред Националния Доверителен ЕкоФонд за финансиране на проектно предложение за подобряване на енергийната ефективност на 44 СОУ „ Неофит Бозвели”, Район „Подуяне”.

Решение № 119 от 14.01.2016 година

За даване на съгласие администрацията на Район „Средец" на Столична община да разкрие за нов център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността на хора в неравностойно положение по проектно предложение по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PО991-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014-2020 г..

Решение № 118 от 14.01.2016 година

За определяне на представител на Столичен общински съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.