Решение № 517 от 14.07.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждане на локална система за видеонаблюдение в кв. „Димитър Миленков” - Район „Искър”, изграждане на видеонаблюдение в пешеходен подлез - Район „Подуяне” и добавяне на три броя камери в ОДЗ № 128 „Феникс” - Район „Красна поляна”. 

Решение № 516 от 14.07.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд развитието на Общинската системата за видеонаблюдение на територията на Столична община.

Решение № 515 от 14.07.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуване на нова медицинска апаратура, медицинско обзавеждане и оборудване на Неонатологично отделение в „Първа Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Св. София” ЕАД.

Решение № 514 от 14.07.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуване на нова медицинска апаратура за нуждите на „Диагностично-консултативен център III-София” ЕООД.

Решение № 513 от 14.07.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд подмяната на отоплителната инсталация на „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД.

Решение № 512 от 14.07.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонт на покрива на сградата на „Диагностично- консултативен център XII-София” ЕООД, находяща се на ул. „Кореняк” № 17.

Решение № 511 от 14.07.2016 година

За удостояване със званието ”Почетен гражданин на София” на г-н Шаул Камиса Раз, извънреден и пълномощен посланик на Държавата Израел в Република България за периода 2012-2015 година.

Решение № 510 от 14.07.2016 година

За даване на съгласие на Район „Банкя” - Столична община, за създаване на Център или звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда и устойчивост на резултатите от проектно предложение по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PО001-2.002 ”НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Решение № 509 от 14.07.2016 година

За отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот - публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 28,50 кв.м., част от ПИ с идентификатор: 32216.2291.51.1 с обща площ 200 кв.м. по КККР на основание АОС № 54/08.05.2013 г., при месечна наемна стойност на помещението в размер на 145 лв., без ДДС, определена от сертфициран оценител.

Решение № 508 от 14.07.2016 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на помещение с площ 11 кв.м., находящо се на тавански етаж от самостоятелен обект с идентификатор 55419.6706.888.1.2, който е част от сграда за административна и делова дейност с идентификатор 55419.6706.888.1, находяща се в с.Панчарево, АОС № 5164/30.07.2015г., със специфично конкурсно условие „за разполагане на техническа апаратура - BACK-UP сървъри”.

Решение № 507 от 14.07.2016 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на помещение с площ 15.30 кв.м., представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 44063.6228.2555.3.5, находящо се на първи етаж в административната сграда на кметство с.Лозен, ул. ”Съединение” № 112, Район „Панчарево”, със специфично конкурсно условие „За офис за административни и/или проектантски услуги”, АОС № 5647/21.01.2016 г.

Решение № 506 от 14.07.2016 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на лекарски кабинет с обща площ 17.41 кв.м., заедно с ид. части за общо ползване (чакалня и сервизни помещения), находящ се на 1-ви етаж в сградата на здравна служба с.Казичене с идентификатор 35239.6107.898.1, АОС № 3100/2012 г. и стоматологичен кабинет с чакалня с обща площ 48 кв.м., обособен като самостоятелен обект с идентификатор 37914.6843.1244.1.6, находящ се на 3-ти етаж от 3-етажна сграда с идентификатор 37914.6843.1244.1 в с.Кокаляне, АОС № 5029/2014 г.

Решение № 505 от 14.07.2016 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем зa срок от 3 (три) години на помещение с площ 21.60 кв.м., представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 44063.6228.2555.3.2, находящо се на първи етаж в административната сграда на кметство с.Лозен, ул. ”Съединение” № 112 със специфично конкурсно условие „за образователен център”, АОС № 5647/21.01.2016 г.

Решение № 504 от 14.07.2016 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Кремиковци”.

Решение № 503 от 14.07.2016 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 502 от 14.07.2016 година

За именуване на улица на територията на Район ”Витоша”.

Решение № 501 от 14.07.2016 година

За провеждане на публичен търг, относно продажба на общински недвижим имот, представляващ Апартамент № 15 с идентификатор 65334.300.660.1.15, на четвърти етаж, находящ се в град Сандански, област Благоевград, ул. „Петър Берон” № 14, ет.4.

Решение № 500 от 14.07.2016 година

За прехвърляне право на собственост на бетонов фундамент за монтаж на КТП на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, с площ от 9 кв.м. с идентификатор 68134.1931.1320.3, изграден в общински недвижим имот с идентификатор 68134.1931.1320, съставляващ тротоарно разширение, квартал 214, местност ”Павлово-Бъкстон”, Район ”Витоша”. 

Решение № 499 от 14.07.2016 година

За определяне на оценка за поземлен имот с планоснимачен № 904, к.л.752, м.”Поповица” (Могилата), в.з. ”Симеоново - Драгалевци - 2част”, Район „Витоша” - СО, представляващ частна общинска собственост с предоставено право на собственост по реда на §4 от Предварителните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ).

Решение № 498 от 14.07.2016 година

За процедура по чл.15, ал.5, във връзка с ал.3 от ЗУТ.