Решение № 817 от 22.12.2016 година

За изменение и допълнение на Решение No 534 от 28.07.2016 година на Столичния общински съвет, във връзка с подаване на проектно предложение „Нашата пекарна” по процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество”, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОП ”Развитие на човешките ресурси”.

Приложение

Решение № 816 от 22.12.2016 година

За приемане и одобряване за 2017 година на:
- план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
- размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани.

Приложение А и Б

Решение № 815 от 08.12.2016 година

За изменение и допълнение на Решение № 688 по Протокол № 23 от 29.09.2016 година на Столичен общински съвет.

Решение № 814 от 08.12.2016 година

За осигуряване на заемообразно финансиране от бюджета на Столична община, във връзка с изпълнение на Проект „Осигуряване на топъл обяд-2016г. в Район „Люлин” СО”, процедура за директно предоставяне на безвъздмезна финансова помощ: BG05FMOP001 - 3.002 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица и сключен Договор BG05FMOP001-3.002-0188-C01 между Район „Люлин” СО, като партньор и „Агенция за социално подпомагане”.

Решение № 813 от 08.12.2016 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Изпълнителния дитектор на Агенция за социално подпомагане с издател СО - Район „Витоша”, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-3.002-0165-С01 от 23.11.2016 г., за проект „Осигуряване на топъл обяд в СО - Район „Витоша” - 2016 г.”, по операция тип 3: „Осигуряване на топъл обяд” по процедура за безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица 2014-2020.

Приложение

Решение № 812 от 08.12.2016 година

За освобождаване на контрольора на „ДКЦ „Св.Ев.Лука” ЕООД.

Решение № 811 от 08.12.2016 година

За даване на съгласие „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейново” ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.

Решение № 810 от 08.12.2016 година

За актуализация на бюджета на Столична община за 2016 година.

Решение № 809 от 08.12.2016 година

За промени в поименния състав на постоянните комисии на Столичния общински съвет.

Решение № 808 от 08.12.2016 година

За придобиване безвъзмездно от Столична община правото на собственост върху недвижим имот - частна държавна собственост, находящ се в Район ”Младост”, с предоставени права за управление на Министерство на отбраната.

Решение № 807 от 08.12.2016 година

За актуализиране на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2016 г.” в Раздел IХ - „Инфраструктурни обекти от първостепенно значение за Столична община, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на имоти - частна собственост с изплащане на обезщетения със средства от бюджет 2016 г.”, приета с Решение № 312 по Протокол № 14 от 28.04.2016 г. на Столичен общински съвет.

Решение № 806 от 08.12.2016 година

За наименуване на безименна улица на територията на Район „Банкя”.

Решение № 805 от 08.12.2016 година

За наименуване на безименна улица - тупик на територията на Район „Банкя”.

Решение № 804 от 08.12.2016 година

За именуване на безименни улици на територията на Район „Банкя”.

Решение № 803 от 08.12.2016 година

За именуване на безименни улици в с.”Железница”, с.”Бистрица” и с.”Кокаляне” - Район „Панчарево”, Столична община.

Решение № 802 от 08.12.2016 година

За наименуване на безименна улица на територията на Район ”Слатина”.

Решение № 801 от 08.12.2016 година

За провеждане на процедура по придобиване на имоти от Столична община, чрез принудително отчуждаване.

Решение № 800 от 08.12.2016 година

За изкупуване от страна на Столична община на 153/267 идеални части от имот с идентификатор 68134.1932.2277 и имот с идентификатор 68134.1932.2278, които имоти по действащия подробен устройствен план са включени в изградената ул.”Казбек”, о.т.8 - о.т.8А, между квартал 5, квартал 4 и квартал 3, местност „Манастирски ливади”.

Решение № 799 от 08.12.2016 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор № BG05М9ОР001-2.002-0133-С01 „Нови възможности за независим живот в Район „Студентски” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (ОП РЧР).

Решение № 798 от 08.12.2016 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Агенция социално подпомагане, обезпечаваща плащане по Договор № BG05FMOP001-3.002- 015-С01 от 20.10.2016 година, Операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 ”Осигуряване на топъл обяд - 2016”, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Приложение