Решение № 701 от 19.12.2013 година

За изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.)


Решение № 702 от 19.12.2013 година

За приемане и одобряване за 2014 г. на:
- план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
- размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани.

Приложения А и Б


Решение № 703 от 19.12.2013 година

За обезщетяван с едностайно жилище от оборотния жилищен фонд на Столична община при условията на § 9, ал. 1 от ПР на ЗУТ, във връзка с чл. 103, ал. 5 от ЗТСУ (отм.).


Решение № 704 от 19.12.2013 година

За изменение и допълнение на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община (Решение № 381 по Протокол № 92 от 23.06.2011 г. на Столичен общински съвет, изм. и доп. с Решение № 480 по Протокол № 46 от 12.09.2013 г.).


Решение № 705 от 19.12.2013 година

За предложение за преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности за 2013 година.


Решение № 706 от 19.12.2013 година

За предложение за преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности за 2013 година.


Решение № 707 от 19.12.2013 година

За даване на съгласие за реализиране от Сдружение „Деца и юноши” на проект „Образование за знание и промяна” в Център за работа с деца на улицата – гр. София, ул. „Свободна” № 30 през периода м. октомври 2013 г. - м. септември 2014 г.

Приложениe


Решение № 708 от 19.12.2013 година

За увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център Св. Лука – Диабетен център” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализира учредителен акт на дружеството.

Приложения  № 1 - № 3


Решение № 709 от 19.12.2013 година

За увеличаване на капитала на „Център за кожно-венерически заболявания” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Приложения № 1 - № 3


Решение № 710 от 19.12.2013 година

За даване на съгласие „ДКЦ ХІV – София” ЕООД да получи банкова гаранция в полза на Агенцията по заетостта, за участие в проект „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в „ДКЦ ХІV - София” ЕООД по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 02.


Решение № 711 от 19.12.2013 година

За даване на съгласие на изпълнителния директор на „Втора МБАЛ  - София“ ЕАД да проведе преговори с „Фонд за устойчиво градско развитие на София“ ЕАД за финансиране чрез предоставяне на заем за закупуване на медицинска апаратура.


Решение № 712 от 19.12.2013 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 713 ота 19.12.2013 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 714 от 19.12.2013 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 715 от 19.12.2013 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 716 от 19.12.2013 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 717 от 19.12.2013 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 718 от 19.12.2013 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 719 от 19.12.2013 година

За отпускане на еднократна финансова помощ на служители на Столична община с онкологично заболяване за скъпоструващи изследвания и съпъстващо лечение.


Решение № 720 от 19.12.2013 година

За даване на съгласие „Център за градска мобилност” ЕАД да сключи договор за заем.