Решение № 681 от 05.12.2013 година

За избор на контрольор на „Чистота Искър” ЕООД.


Решение № 682 от 05.12.2013 година

За обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Озеленяване” ЕАД.


Решение № 683 от 05.12.2013 година

За отмяна на Решение № 591 по Протокол № 98 от 06.10.2011 година на Столичен общински съвет и учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Българска федерация по баскетбол” върху универсална спортна зала „Триадица”.


Решение № 684 от 05.12.2013 година

За възстановяване на паметна плоча с барелеф на Иван Попов - актьор и историограф.


Решение № 685 от 05.12.2013 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на имот - публична общинска собственост, представляващ детска занималня, със застроена площ 73.70 кв.м., находящ се на партерния етаж на бл. 134, ж.к. „Хиподрума”, ул. „Нишава” № 25, Район ”Красно село”.


Решение № 686 от 05.12.2013 година

За определяне предназначението на общинско жилище за продажба, чрез публичен търг.


Решение № 687 от 05.12.2013 година

За публичен търг за продажба на общински недвижим имот УПИ XIX-249 с площ 196 кв.м., ПИ с идентификатор 68134.1387.249, кв. 848, местност „Триъгълника”, ул. „Дечко Узунов” № 8.


Решение № 688 от 05.12.2013 година

За преобразуване на Целодневна детска градина № 179 „Съюз-33” в Обединено детско заведение № 121 и преминаване на филиал в с. Доброславци от ЦДГ № 179 „Съюз-33” към ОДЗ № 121.


Решение № 689 от 05.12.2013 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за изменение на подробен устройствен план с образуване на новопроектиран урегулиран поземлен имот XXXV-1140, 1141, в кв. 64, по плана на кв. ”Курило”, Район ”Нови Искър”.


Решение № 690 от 05.12.2013 година

За откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещения в сгради - публична общинска собственост, находящи се на територията на Район „Нови Искър”.


Решение № 691 от 05.12.2013 година

За прогласяване погасено по давност право на строеж върху общински имот.


Решение № 692 от 05.12.2013 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията и изменение на подробен устройствен план за промяна на граници между поземлени имоти и образуване на нови урегулирани поземлени имоти XVII-8617, 8638 и УПИ IX-8637, кв. 86, м. ”кв. Горна баня”, Район „Овча купел”.


Решение № 693 от 05.12.2013 година

За процедура по § 8, от ПР от Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на действащ ПУП за квартал 13, УПИ I-1278 и УПИ II-1278 и УПИ III - за спортна зала, местност „Люлин” - VI-ти микрорайон, Район „Люлин”.


Решение № 694 от 05.12.2013 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на частни училища и детски градини, открити и лицензирани по Закона за народната просвета, на три помещения, находящи се на етаж 3 в сградата на 27 СОУ „Акад. Г. Караславов” - гр. София, ж.к. „Люлин - 6 м.р”.


Решение № 695 от 05.12.2013 година

За преименуване на кв. „Дружба - 999” в кв. „Толева махала” и именуване на безименни улици в СО Район „Връбница”.


Решение № 696 от 05.12.2013 година

За отстраняване на допуснати технически грешки в Решения № 237 по Протокол № 39 от 16.05.2013 година и Решение № 603 по Протокол № 51 от 24.10.2013 година.


Решение № 697 от 05.12.2013 година

За присъждане на „Значка на София” на Оливър Гилмур.


Решение № 698 от 05.12.2013 година

За промяна на състава на комисия определена с Решение № 286 по Протокол № 40 от 30.05.2013 година на Столичния общински съвет за избор на изпълнителен директор на „Втора САГБАЛ „Шейново” ЕАД видоизменена с Решение № 504 и Решение № 547 на Столичния общински съвет.


Решение № 699 от 05.12.2013 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т. 20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PО001-5.2.13- 0015-C0001, сключен между СО - Район „Нови Искър” и Агенция за социално подпомагане, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”


Решение № 700 от 19.12.2013 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци, приета с Решение № 83 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. на Столичния общински съвет.