Решение № 441 от 18.07.2013 година

За отдаване под наем, чрез конкурс за срок до 10 (десет) години на част от имот, публична общинска собственост, представляващ помещение, творчески клуб - кафе в сградата на Общински културен институт „Красно село" с обща застроена площ от 130.00 кв. м. бул. „Цар Борис III” № 41, УПИ I за културен дом и парк, кв. 15, м. „Хиподрума, АОС № 135/1997 г. (за сградата) и АОС № 1381/2007 г. (за УПИ).


Решение № 442 от 18.07.2013 година

За обявяване за частна общинска собственост на общински имот с идентификатор 68134.4335.9426 в кв. 209, м. „Овча купел” и сключване на предварителен и окончателен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ.


Решение № 443 от 18.07.2013 година

За процедура по чл.15, ал.3 и ал.5, във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 3 от Закона за устройство на територията, за изменение на подробен устройствен план за регулация и застрояване ( ПУП ) за м. "Красно село - Плавателен канал", кв. 120а, УПИ IV-1244, общ. и сключване на договор.


Решение № 444 от 18.07.2013 година

За отдаване под наем на обособени части от имот - частна общинска собственост, АОС № 1191/14.03.2011 г., представляващ помещения - 18 бр. кабинети в сградата на Болничен комплекс „III-та ГОБ”, бивш „Стоматологичен център - София III", находящ се на територията на Район „Илинден”.


Решение № 445 от 18.07.2013 година

За откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на СО - район „Илинден”.


Решение № 446 от 18.07.2013 година

За публичен търг за продажба на общински поземлени имоти - частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти с идентификатор 48393.4990.694 с площ от 2541.00 кв.м и поземлен имот с идентификатор 48393.4990.706 с площ от 732.00 кв.м попадащи в УПИ I „за чисто производство и ТП" от кв. 48 по действащия регулационен план на с. Мировяне, включени в Годишната програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 год. на Столична община.


Решение № 447 от 18.07.2013 година

За прекратяване на съсобственост и уреждане на взаимоотношенията между Столична община и ЖСК „1990 - Медик”, за допълнително застроените обекти, извън учреденото право на строеж с Договор от 30.04.1991 г., чрез заплащане на стойността на правото на собственост, от която е приспадната стойността на инвестицията.


Решение № 448 от 18.07.2013 година

За откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в град София, Административната сграда на Район „Средец”, ул. „Леге” № 6, за разполагането на кафе - автомат.


Решение № 449 от 18.07.2013 година

За безвъзмездно предоставяне на част от недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се на ул. „А. П. Чехов” № 16А, (бивш Междуучилищен център за трудово политехническо обучение - МУЦПО), на първия етаж, в помещения с условни номера 1, 2, 3, 3а, 5 и 6 в източното крило на сградата за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на дирекция „Социално подпомагане” - Слатина, филиал „Изгрев”.


Решение № 450 от 18.07.2013 година

За откриване на процедура за провеждането на конкурс за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост в административната сграда на СО - район "Младост”.


Решение № 451 от 18.07.2013 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от Закона за устройство на територията за изменение на плана за регулация за м. „Бул. Ал. Малинов", кв. 21, Район "Младост", в съответствие с Решение № 386/10.07.2008 г. на СОС.


Решение № 452 от 18.07.2013 година

За откриване на процедура за провеждането на конкурс за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост в административната сграда на СО - район "Младост".


Решение № 453 от 18.07.2013 година

За отмяна на Решение № 656 по Протокол № 78 от 02.12.2010 г. на Столичен общински съвет и учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на православен храм в УПИ XII-6096,6119, кв. 2Б, м. „Младост-3", район „Младост", гр. София.


Решение № 454 от 18.07.2013 година

За отдаване под наем без търг или конкурс на помещения, находящи се в сграда - частна общинска собственост кв. ”Бояна”, район „Витоша” с административен адрес - ул. ”Александър Пушкин” № 114 за задоволяване на здравни нужди на населението.


Решение № 455 от 18.07.2013 година

За прекратяване на съсобственост и уреждане на взаимоотношенията между Столична община и Мончо Витков Кацаров, за застроена част от недвижим имот, извън обема на правото на собственост, построен върху общински урегулиран поземлен имот, чрез заплащане на стойността на правото на собственост, от която е приспадната стойността на инвестицията.


Решение № 456 от 18.07.2013 година

За конкурс за отдаване под наем на помещения, находящи се на територията на район "Люлин", както следва:
1. Обособено помещение (част от сграда) - на партерен етаж в сградата на СО - Район "Люлин", гр. София, ж.к. "Люлин", бул. "Захари Стоянов" № 15 - 4.60 кв.м. (АОС № 5036/1998 г.), начална конкурсна цена - 46 лв. за месец.


Решение № 457 от 18.07.2013 година

За промяна в характера на обекти общинска собственост от публична в частна.


Решение № 458 от 18.07.2013 година

За промяна характера на собствеността от публична общинска собственост в частна общинска собственост на едноетажна сграда - здравна служба със застроена площ от 128 кв.м. и дворно място от 870 кв.м. обща площ, находяща се в с. Волуяк, част 1, ОЗРП Заповед № РД-50- 09-332/16.09.1998 г. район „Връбница", кв. 31, парцел VI 404, с. Волуяк, ул. „Петър Малинов”.


Решение № 459 от 18.07.2013 година

За учредяване на безвъзмездно право на ползване върху реални части от сгради с идентификатори 68134.2816.2384.1 и 68134.2816.2384.2, в ж.к. „Обеля-2", р-н „Връбница", находящи се в УПИ II - за обществен център, ожс и коо, нанесен в кадастралната карта и регистри с идентификатор 68134.2816.2384, в полза на „Диагностично-консултативен център ХХХ - София” ЕООД.


Решение № 460 от 18.07.2013 година

За учредяване на безвъзмездно право на строеж на Църковното настоятелство на с. Герман, район „Панчарево”, за изграждане на параклис върху общински имот - частна общинска собственост, АОС № 3095/ 04.05.2012 г., представляващ УПИ VII - за комитет за култура, галерия и църква, находящ се в с. Герман, район „Панчарево”.