Решение № 361 от 18.07.2013 година

За изграждане на проект по чл.5.1 (iii) от договор за спогодба между Столична община и „Софийска вода” АД от 16.01.2009 година.


Решение № 362 от 18.07.2013 година

За промяна на обекти в инвестиционната програма за 2013 г. от действащия Бизнес План 2009-2013 г. на „Софийска вода” АД в частта й за услугата „Отвеждане на отпадни води”.


Решение № 363 от 18.07.2013 година

За отмяна на т. 3 и т. 4 от Решение №482/22.06.2006 г., прието на заседание, провело се на 22.06.2006 г., Протокол № 82 на СОС.


Решение № 364 от 18.07.2013 година

За определяне предназначението на общински жилища, ателиета, гаражи и паркоместа за продажба.

Приложение № 1
Приложения № 2 и № 3


Решение № 365 от 18.07.2013 година

За продажба на жилища в сгради до три етажа - общинска собственост.

Приложения № 1 и № 2


Решение № 366 от 18.07.2013 година

За определяне предназначението на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, ателие, гараж и паркоместа.

Приложение № 1


Решение № 367 от 18.07.2013 година

За изработване на различните форми на герба на град София.


Решение № 368 от 18.07.2013 година

За допълнение на решение № 256 по Протокол № 40 от 30.05.2013 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 369 от 18.07.2013 година

За изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г.).


Решение № 370 от 18.07.2013 година

За изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г.).


Решение № 371 от 18.07.2013 година

За приемане на Наредба за изменение на Наредбата за изграждане на елементи на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община.


Решение № 372 от 18.07.2013 година

За даване на съгласие за съвместно реализиране и финансиране на проект „Подкрепа на дейностите на група „Жестим” и театър „Мим Арт” при Сдружение „Тишина” от Столична община и Сдружение „Тишина” през 2013 година.

Приложение


Решение № 373 от 18.07.2013 година

За отмяна на Решение № 667 по Протокол № 32 от 20.12.2012 г. на Столичния общински съвет за възстановяване на ползването на сградата и двора на ул. „305” № 1, кв. „Драгалевци” за общинска детска ясла и градина, чрез откриване на филиал на 160 ОДЗ „Здравец” и разкриване на яслени и градински групи.


Решение № 374 от 18.07.2013 година

За предоставяне на общински недвижим имот, находящ се в СО - Район „Илинден”, ж.к. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” за разкриване на яслени групи.


Решение № 375 от 18.07.2013 година

За предложение за отпускане на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 376 от 18.07.2013 година

За изменение на Решение № 42 по Протокол № 34 от 14.02.2013 г. на Столичния общински съвет относно откриване на две нови социални услуги в общността - делегирана от държавата дейност.


Решение № 377 от 18.07.2013 година

За предоставяне безвъзмездно за управление на дирекция „Социални дейности" при Столична община за разкриване на Клубове на пенсионера и инвалида нежилищни недвижими имоти в Район „Младост” и Район „Искър”.


Решение № 378 от 18.07.2013 година

За закупуване със собствени средства на ДМА - 1 брой автоматичен клинично-химичен анализатор и 1 брой йонселективен анализатор за нуждите на ”Център за психично здраве - Проф. Н. Шипковенски” ЕООД.


Решение № 379 от 18.07.2013 година

За закупуване със собствени средства на ДМА - 2 (два) броя ултразвукови апарата за нуждите на ”Втора САГБАЛ - Шейново” ЕАД.


Решение № 380 от 18.07.2013 година

За закупуване със собствени средства на ДМА - хематологичен анализатор за нуждите на ”ДКЦ XIV - София” ЕООД.