Решение № 121 от 14.03.2013 година

За становище до ДКЕВР, против исканото увеличение на цените на ВиК услугите от „Софийска вода“ АД.


Решение № 122 от 14.03.2013 година

За поставяне на паметна плоча върху фасадата на сградата на ул. „Солунска“ № 11 на проф. Иван Саръилиев.


Решение № 123 от 14.03.2013 година

За отдаване под наем на обособен обект, чрез конкурс за срок от 5 (пет) години на обособен обект, публична общинска собственост, находящ се в сградата на 132 СОУ „Ваня Войнова”, разположен в УПИ I за училише, кв. 6, м. „Славия”, бул. „Цар Борис III” № 128, АОС № 32/1997 г.


Решение № 124 от 14.03.2013 година

За промяна на статута на недвижим имот – административна сграда с идентификатор 68134.408.272.4 на улица „Оборище” № 44, от частна общинска собственост в публична общинска собственост и за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение в същата административна сграда, с идентификатор 68134.408.272.4 на улица „Оборище” № 44.


Решение № 125 от 14.03.2013 година

За откриване на процедура за провеждането на конкурс за отдаване под наем на обособена част от от помещение за разполагане на един брой банкомат в сградата на районната администрация на Район „Илинден”.


Решение № 126 от 14.03.2013 година

За откриване на процедура за провеждането на конкурс за отдаване под наем на помещение – зъболекарски кабинет в 113-то СОУ „Сава Филаретов” на територията на район „Илинден” .


Решение № 127 от 14.03.2013 година

За наименуване на безименна улица на територията на Район „Витоша“.


Решение № 128 от 14.03.2013 година

За отдаване под наем на общински нежилищни имоти – терени публична общинска собственост за разполагане преместваеми съоръжения по одобрена схема от Главния архитект на София, за извършване на търговска дейност на територията на Столична община - Район „Подуяне”.


Решение № 129 от 14.03.2013 година

За откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособени части от терени публична общинска собственост на територията на Район „Лозенец”.


Решение № 130 от 14.03.2013 година

За предоставяне под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 68134.4361.106.37 с площ 148 кв.м. и част от сграда с идентификатор 68134.4361.106.36 с площ 102 кв.м., находящ се в ж.к. „Люлин” до бл. 428, съгласно АОС №2518/ 08.01.1997 година.


Решение № 131 от 14.03.2013 година

За наименуване на безименна улица на територията на Район „Младост“ с името „Генерал - майор Васил Делов“.


Решение № 132 от 14.03.2013 година

За изграждане на паметник, посветен на Всерусийския император Александър II и на първоосвободителите на София от турско робство генерал Черевин и есаул Бариш Тищенко заедно с Казашката кавалерийска бригада и 8-ма Донска Батарея на територията на СО - Район „Надежда“, м. „кв. Требич“.


Решение № 133 от 14.03.2013 година

За одобряване на годишните финансов и технически отчети на Програма „Зелена София“ за 2012 година.

Приложение № 1


Решение № 134 от 14.03.2013 година

За избор на кмет на район „Изгрев“ - Столична община.


Решение № 135 от 14.03.2013 година

За избор на временно изпълняващ длъжността „изпълнителен директор“ на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД.


Решение № 136 от 28.03.2013 година

За утвърждаване на Бизнес-план на „Топлофикация – София“ ЕАД за 2013 година.

Приложение № 1


Решение № 137 от 284.03.2013 година

За обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Топлофикация – София“ ЕАД.


Решение № 138 от 28.03.2013 година

За утвърждаване на конкурсна документация за провеждане на конкурс за отдаване под наем на търговски обект, включен в капитала на „Пазари Изток” ЕАД.

Приложение № 1


Решение № 139 от 28.03.2013 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 140 от 28.03.2013 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.