Решение № 61 от 14.02.2013 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 62 от 14.02.2013 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 63 от 14.02.2013 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 64 от 14.02.2013 година

За предложения за включване в Общинската строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обкети – публична общинска собственост за 2012 г, актуализирана към м.октомври“ и в Поименен списък на обектите за сторителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи през 2013 г.


Решение № 65 от 14.02.2013 година

За избор на изпълнителни директори/управители на „Лозана“ ЕАД, „Софинвест“ ЕООД и „ГИС – София“ ЕООД.


Решение № 66 от 14.02.2013 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, в сградата на ОКИ – Дом на културата „Средец” на ул. „Кракра” № 2-а.


Решение № 67 от 14.02.2013 година

За учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в Район „Красна поляна”, ул. „Георги Папанчев” № 14, представляващ едноетажна сграда - бивш филиал на 10-та поликлиника, с индефикатор 68134.1114.149.1 с площ от 318.00 кв. метра, м. ж.к. „Факултета”, кв. 93 на Фондация  „Здраве и социално развитие” съвместно с Фондация  „Етномедика” за срок от 10 (десет) години.


Решение № 68 от 14.02.2013 година

За преобразуване на 153 Профилирана гимназия „Неофит Рилски” с административен адрес: ж.к. „Свобода”, ул. „Народни будители” № 2, Район „Надежда” в 153 Спортно училище „Неофит Рилски”.


Решение № 69 от 14.02.2013 година

За наименуване на безименна улица на територията на Район „Витоша”.


Решение № 70 от 14.02.2013 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на Стефан Данаилов.


Решение № 71 от 14.02.2013 година

За изпълнение на препоръките по одитен доклад № 0400003311 за извършен одит, за съответствие при финансовото управление на „ДКЦ XIII - София“ ЕООД за периода от 01.01.2010 година до 31.12.2012 година и изменение на решение № 5 по протокол № 2 от 15.01.2009 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 72 от 14.02.2013 година

За приемане на Икономическа рамка за 2013 година за транспортно обслужване на Столична община с масов обществен пътнически транспорт.

Приложение


Решение № 73 от 28.02.2013 година

За приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за 2013 г.

Приложение


Решение № 74 от 28.02.2013 година

За промяна на бюджета на Столична община за четвърто тримесечие на 2012 година.


Решение № 75 от 28.02.2013 година

За даване на съгласие „Спортна София - 2000” ЕАД да разходва собствени средства за подмяна на изкуствена тревна настилка на три игрища в спортен комплекс „Борисова градина“ и едно в „Зона Б-5“ , ул. „Българска морава“ № 2.


Решение № 76 от 28.02.2013 година

За даване на разрешение на „Озеленяване“ ЕАД за извършване на разпоредителни действия с дълготрайни материални активи на дружеството, чрез търг с тайно наддаване и утвърждаване на тръжната документация.

Приложения № 1 и № 2


Решение № 77 от 28.02.2013 година

За издаване на разрешение за право на водовземане и право на ползване на воден обект – баластриерно езеро Челопечене, район „Кремиковци”, по реда на Закона за водите.


Решение № 78 от 28.02.2013 година

За управление, стопанисване, възпроизводство и ползване на горските територии, общинска собственост.

Приложения № 1 - № 3


Решение № 79 от 28.02.2013 година

За предварително съгласие за преминаване през имоти общинска собственост за изграждане на обект на „Ново външно ел. захранване и трансформаторен пост на складова база Яна и ел. захранване на станция за катодна защита”.


Решение № 80 от 28.02.2013 година

За закупуване със собствени средства на ДМА – автоматичен имунологичен анализатор за нуждите на „ДКЦ VIII – София” ЕООД.