Решение № 1 от  14.01.2010 година

За участие на Столична община като партньор на местно ниво в Проект № 00071115 – Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация за всеки”.


Решение № 2 от 14.01.2010 година

За промяна в структурата на Столична община.


Решение № 3 от 14.01.2010 година

За промяна в организационната структура на район „Илинден”.


Решение № 4 от 14.01.2010 година

За общинска програма за благосъстоянието на децата на Столична община 2009 – 2010 година.


Решение № 5 от 14.01.2010 година

За даване на съгласие за откриване на процедура по акредитация на „Диагностично- консултативен център "Св.св.Лука" - София” ЕООД.


Решение № 6 от 14.01.2010 година

За даване на съгласие за откриване на процедура по акредитация на „Медико-дентален център IX–София” ЕООД.


Решение № 7 от 14.01.2010 година

За отмяна на решение № 207 по протокол № 11/24.04.2008г. на Столичен общински съвет.


Решение № 8 от 14.01.2010 година

За участие на Столична община в проект по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.


Решение № 9 от 14.01.2010 година

За изменение на решение № 503 по протокол № 45 от 27.07.2009г. на Столичен общински съвет за намаляване капитала на "Спортна София - 2000" ЕАД.


Решение № 10 от 14.01.2010 година

За актуализиране на цените по чл.3 от двустранните договори за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската транспортна схема от квотата на Столична община и допълнителни градски маршрутни линии от транспортната схема на Столична община.


Решение № 11 от 14.01.2010 година

За заявяване на намерение на Столична община за участие в проект SAGITARIUS.


Решение № 12 от 14.01.2010 година

За приемане на План за изпълнение на „Стратегия за изграждане на Интегрирана информационна система на Столична община 2009 – 2014г.”.


Решение № 13 от 14.01.2010 година

За процедура по § 8, ал.2, т.1 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ XIV-84, кв.18, м.в.з. „Малинова долина – I част”.


Решение № 14 от 14.01.2010 година

За проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на м.”Челопечене”, кв.60 и 61 /стари/ и образуване на нови квартали 60 – УПИ I, VII, VIII, IX,  кв. 61 – УПИ I – VI, кв.66 – УПИ I- VII, кв.67, УПИ I – III, кв. 68, УПИ -  , кв.69, УПИ - , кв.70, УПИ -  , кв.71, УПИ - , кв.72, УПи , кв.73, УПИ ; улици от о.т. 279 до о.т. 250; от о.т. 281 до о.т. 261; от о.т. 285 до о.т. 279; от о.т. 273 до о.т. 249; от о.т. 268 до о.т. 264; от о.т. 262 до о.т. 263; от о.т. 259 до о.т. 258; от о.т. 289 до о.т. 292; от о.т. 299 до о.т. 312.


Решение № 15 от 14.01.2010 година

За проект за подробен устройствен план – план за застрояване и план за регулация за задънена улица от о.т. 558 и о.т. 558 к, о.т. 558 л до о.т. 558 м и УПИ IV-516013, за ж.с. и магазини, кв.90а, м.”с. Бистрица”.


Решение № 16 от 14.01.2010 година

За проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ III, IV и V; задънена улица от о.т. 558ж до о.т. 558з, кв.91-А, с. Бистрица.


Решение № 17 от 14.01.2010 година

За преактуване от частна общинска в публична общинска собственост на имот, актуван с АОС № 090/1997г., район „Средец”, представляващ апартамент, находящ се в сградата на адрес ул. „Христо Белчев” № 1, ет.2, надпартерен.


Решение № 18 от 14.01.2010 година

За преактуване от частна общинска в публична общинска собственост на имот, актуван с АОС № 090/1997г., район „Средец”, представляващ апартамент, находящ се в сградата на адрес ул. „Ген. Гурко” № 38, вх. А, ет.2, надпартерен.


Решение № 19 от 14.01.2010 година

За поставяне на паметна плоча на фасадата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД, в памет на лекари и студенти по медицина – жертви на комунистическия терор 1944 – 1989 година.


Решение № 20 от 14.01.2010 година

За поправка на явна фактическа грешка в решение № 118 по протокол № 33 от 26.02.2009 г. на Столичен общински съвет.