Решение № 1 от 15.01.2009 година

За изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно – монументални елементи  и за рекламната дейност на територията на СО, приета с Решение № 24 по Протокол № 4 от 20.12.2007г. на СОС.


Решение № 2 от 15.01.2009 година

За кандидатстване на район „Средец” и район „Лозенец” по Оперативна програма „Административен капацитет”.


Решение № 3 от 15.01.2009 година

За кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.


Решение № 4 от 15.01.2009 година

За споразумение със „Софийска вода” АД в съответствие с изискванията на чл. 44.1.4 от Второ допълнително споразумение и одобряване на Договор за спогодба.


Решение № 5 от 15.01.2009 година

За приключване ликвидацията на „СМХ” ЕАД –  в ликвидация, приемане на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество, освобождаване от отговорност на ликвидаторите и заличаване на дружеството в търговския регистър на Агенция по вписванията.


Решение № 6 от 15.01.2009 година

За кандидатстване на районите „Люлин”, „Сердика” и „Банкя”  с проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, Подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронно управление” .


Решение № 7 от 15.01.2009 година

За изменение на Решение № 453 по Протокол № 17 от 24.07.2008г. за временно уреждане на отношенията свързани с преместваеми обекти и рекламни елементи върху общински терени до влизане в сила на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.
 


Решение № 8 от 15.01.2009 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.


Решение № 9 от 15.01.2009 година

За придобиване от „Столичен електротранспорт” ЕАД на дълготраен материален актив на стойност над 10 000 (10 хиляди) лева без ДДС.


Решение № 10 от 15.01.2009 година

За кандидатстване на СО по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Процедура с референтен № BG161PO005/08/1.11/01/04 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.”.


Решение № 11 от 15.01.2009 година

За осигуряване средства за честванията на 130 години от обявяването на град София за Столица на България.
 


Решение № 12 от 15.01.2009 година

За Решение № 205 от 24.04.2008 г. на СОС, с което се отменя Решение № 658 по Протокол № 61 от 13.10.2005 г. на СОС, касаещо терен с площ от 19.62 кв.м., намиращ се на ъгъла на бул. „Дондуков” и ул. „Стара планина”, в кв. 512, местност „Зона Г-14”, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Оборище”. 


Решение № 13 от 15.01.2009 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имот – частна общинска собственост, на Асоциация „Детско сърце”.


Решение № 14 от 15.01.2009 година

За именуване на безименна улица в район „Студентски” с името ул. „Франсоа Митеран”.


Решение № 15 от 15.01.2009 година

За създаване на комисия по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.


Решение № 16 от 15.01.2009 година

За учредяване право на строеж за изграждане на трансформаторен пост в УПИ I  - за КОО, ОЖС и трафопост, кв. 31, ж. к. „Дружба II част”, район „Искър”.


Решение № 17 от 15.01.2009 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план за УПИ II – 686, кв. 17, по плана на гр. София, м. „Горубляне”, находящ се в гр. София, район „Младост”.


Решение № 18 от 15.01.2009 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, на основание § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3  от ЗУТ за УПИ II – 303 и улица, от кв. № 52, по плана на с. Пасарел, район „Панчарево”.


Решение № 19 от 15.01.2009 година

За проект за ПУП – Изменение на плана за регулация и застрояване на м.НПЗ „Орион и съседни жилищни територии”, кв.8; УПИ ІІ – „за обществено обслужване, озеленяване” и УПИ ІІІ-840 „за обществено обслужване, озеленяване”, улици по о.т. 68А – о.т. 69А – о.т.70В – о.т.70А; по о.т. 70А – о.т.70Б.


Решение № 20 от 15.01.2009 година

За поправка на допусната явна фактическа грешка в текстовата съставка на Решение № 74 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС, публикувано в ДВ бр. 98/16.11.2001 г., с което е одобрен проект за застроителен, регулационен и кадастрален план на м. „Враждебна – юг” в граници: бул. „Ботевградско шосе” и земеделски /терен за далеко-перспективно развитие на летище „София”/, без квартали с одобрен ПГП.