Решение № 202 от 24.04.2008 година

За изменение на Правилника за организацията и работата на Специализирания общински приватизационен фонд.


Решение № 203 от 24.04.2008 година

За осигуряване на финансови средства от СОПФ за изграждане на „Подводящ на Главен колектор №2 в участъка от бул.”Искърско  шосе” до заустването му в съществуващ колектор – І и ІІ етап”, район Искър.


Решение № 204 от 24.04.2008 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждането на трамваен релсов път на Столичния електротранспорт.


Решение № 205 от 24.04.2008 година

За отмяна на Решение № 658 по Протокол № 61 от 13.10.2005 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 206 от 24.04.2008 година

За промяна на Решение № 104 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.  на Столичния общински съвет.


Решение № 207 от 24.04.2008 година

За прехвърляне на Столична община правото на собственост /джиросване/ на 92 броя акции от капитала на „Общинска банка” АД, собственост на „Улично осветление” ЕАД и „Елаците Мед” ЕАД – собственик на 100 % от капитала на „Улично осветление” ЕАД.


Решение № 208 от 24.04.2008 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 209 от 24.04.2008 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 210 от 24.04.2008 година

За определяне на представители на Столична община в общото събрание  на акционерите на „Интер Експо Център” АД, както и конкретизиране на техните задачи по повод насроченото за 14.05.2008 г. общо събрание.


Решение № 211 от 24.04.2008 година

За определяне на представител на Столична община в Общото събрание на съдружниците в „Диагностично-консултативен център ХХІІІ – София” ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 29.04.2008 г. общо събрание на съдружниците в „ДКЦ ХХІІІ – София” ООД.


Решение № 212 от 24.04.2008 година

За утвърждаване на приоритети и сесии за кандидатстване по Столична програма „Култура” за 2008 г. и методика за оценка и класиране на проекти, финансирани по Програмата.


Решение № 213 от 24.04.2008 година

За приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Столична община за периода 2008 – 2011 г.


Решение № 214 от 24.04.2008 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила Подробен устройствен план.


Решение № 215 от 24.04.2008 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила Подробен устройствен план.


Решение № 216 от 24.04.2008 година

За процедура по § 6, ал. 5 във връзка  § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила Подробен устройствен план.


Решение № 217 от 24.04.2008 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила Подробен устройствен план.


Решение № 218 от 24.04.2008 година

За роцедура по § 8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила Подробен устройствен план.


Решение № 219 от 24.04.2008 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила Подробен устройствен план.


Решение № 220 от 24.04.2008 година

За подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за м. "Площадка за третиране на ТБО - Хан Богров” – землище на с. Горни Богров.


Решение № 221 от 24.04.2008 година

За закупуване на земеделски имот № 03801, м. „Садината”, намиращ се в землището на с. Яна, район „Кремиковци”, собственост на Ц.С.В., М.Б и С.С.Х., във връзка с изграждане на Депо за неопасни битови отпадъци.