Решение № 182 от 10.04.2008 година

За включване на нови булеварди и улици в зоната на кратковременно платено паркиране „Синя зона”.


Решение № 183 от 10.04.2008 година

За промяна в състава на работната група за координация и контрол на дейностите по изработване на проекта за изменение на общия устройствен план на СО, назначена с Решение по Протокол №114 № 693/19.07.2007г. на Столичен общински съвет.


Решение № 184 от 10.04.2008 година

За изменение на плана за регулация и застрояване на м.”ГГЦ Зона Б 5-4”, кв1, 1а, 1б и 1в с цел  отреждане на терен за нуждите на съдебната система – Софийски градски съд  и свързаните с него други органи на съдебната система.


Решение № 185 от 10.04.2008 година

За приемане на правния анализ на „Софинвест” ЕООД и включване на обособени обекти от дружеството в Приложение № 2 към ГОПРП за 2008 г.


Решение № 186 от 10.04.2008 година

За допълнение на Годишния общински план за работа по приватизация за 2008 г.


Решение № 187 от 10.04.2008 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 188 от 10.04.2008 година

За конкретизиране на задачите на представителя на „ВиК” ЕАД в общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД насрочено за 10.04.2008г., отправяне на допълнително предложение по точка 3 от дневния ред на общото събрание.


Решение № 189 от 10.04.2008 година

За определяне на представител на Столичната община в общото събрание на акционерите на „Топлофикация – София” АД , както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 11.04.2008 г. общо събрание на акционерите на дружеството.


Решение № 190 от 10.04.2008 година

За даване на съгласие за закупуване на годишен абонамент на списание „Столична община”.


Решение № 191 от 10.04.2008 година

За дофинансиране на дирекция „Култура” за проява от културния календар на Столична община: „Международен филмов фестивал – СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ”.


Решение № 192 от 10.04.2008 година

За финансиране на международен театрален проект „Андромаха”.


Решение № 193 от 10.04.2008 година

За поставяне на паметна плоча-барелеф на Ивайло Петров.


Решение № 194 от 10.04.2008 година

За прехвърляне безвъзмездно правото на собственост върху УПИ X – 1386, кв. 104 а, гр. Банкя – частна общинска собственост, АОС № 54 /06.051997г. на район „Банкя” на Елена Иванова Петрова.


Решение № 195 от 10.04.2008 година

За именуване на новоизградена улица в район „Банкя” с името „Елиса”.


Решение № 196 от 10.04.2008 година

За коригиране дублирани имена на улици  („Бел камък”)  в район „Връбница”.


Решение № 197 от 10.04.2008 година

За одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в районите на Столична община.


Решение № 198 от 10.04.2008 година

За осигуряване на допълнителни финансови средства за строителство на нови детски градини, разширение на съществуващи детски заведения и ремонтни дейности в общински учебни и детски заведения през 2008 г.


Решение № 199 от 10.04.2008 година

Зафинансиране със средства от СОПФ строително-монтажни работи за изграждане на фронт-офис в районите „Връбница”, „Илинден” и „Надежда”.


Решение № 200 от 10.04.2008 година

За партньорство между Столичната абщина и Българско сдружение за личностна алтернатива за открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Заедно в училище“ по открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали" , в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие”.


Решение № 201 от 24.04.2008 година

За определяне състава на Централната местна комисия при Столична община и на Местната комисия на район "Банкя" по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и чл. 17, ал. 1 от Правилника за неговото прилагане.