Решение № 162 от 27.03.2008 година

За удължаване на срока на Договор за отдаване под наем на недвижим нежилищен общински имот № НИ – 04-24/10.12.2004г. на част от общински имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 477/20.09.2000г., находящ се на ул. „Васил Друмев” №34, представляващ помещения, заемащи северната част на първи (партерен) етаж – бивши помещения за кухня на детска градина и помещение за подаване на храна с отделен вход, с приземен етаж (мазе) със складове помещения с обща площ от 110,40 кв.м.


Решение № 163 от 27.03.2008 година

За безвъзмездно предоставяне за управление на Агенция за социално подпомагане, за нуждите на дирекция „Социално подпомагане” - „Слатина”, филиал „Изгрев”,  част от недвижим имот  – публична общинска собственост, находящ се в ж.к. „Изток“, ул. „Ал Пл Чехов“ № 16 А, първи етаж, район „Изгрев“ – бивш Междуучилищен център за трудово-политехническо обучение.


Решение № 164 от 27.03.2008 година

За промяна на статута на имот, публична общинска собственост и учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на църковен храм в кв.Гниляне, район „Нови Искър”.


Решение № 165 от 27.03.2008 година

За изменение и допълнение на Решение № 16 по Протокол № 8 от 23.01.2004 г. и Решение № 371 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 166 от 27.03.2008 година

За даване на съгласие за изменение и допълнение на концесиони договори:
1.    Договор №РД-56-1106/19.06.1998 г. с фирма "Волф 96" ООД,
2.    Договор №РД-56-1177/03.06.1999 г. с фирма "Волф 96" ООД
3.    Договор №РД-56-2177/06.10.1999 г. с фирма "ДИТЦ" АД
4.    Договор №РД-56-1855/20.08.1999 г. с фирма "Чистота София" АД.


Решение № 167 от 10.04.2008 година

За Заповед № РД-15-040/20.03.2008 г. с вх. №  0900-3016/25.03.2008г. на областния управител на област София и доклад № 93-01-3155/08.04.2008 на г-жа Й. Фандъкова зам.-кмет на Столичната община за предприемане на действия за изменение на Решение № 82 по Протокол № 7/28.02.2008г.  на СОС  в частта му, с която се създава нов чл. 82б  в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.


Решение № 168 от 10.04.2008 година

За определяне на числеността, избор на ръководство и попълване на поименния състав на Постоянната комисия по демографска политика и превенция на социални рискове.


Решение № 169 от 10.04.2008 година

За приемане на Общинска стратегия за психично здраве 2008 – 2013 г.


Решение № 170 от 10.04.2008 година

За разкриване на седем субсидирани работни места на пълен работен ден за хора с трайни увреждания по Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания при Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика.


Решение № 171 от 10.04.2008 година

За промяна в начина на финансиране на обслужващи звена в сферата на системата на системата на народната просвета – Столичен център за работа с деца /СЦРД/ и Софийска ученическа спортна школа /СУСШ/.


Решение № 172 от 10.04.2008 година

За увеличаване числеността на персонала в дейност 559 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта“ за социална услуга „Асистент за независим живот”.


Решение № 173 от 10.04.2008 година

За промяна на средната брутна работна заплата на ОП „Социален патронаж”.


Решение № 174 от 10.04.2008 година

За определяне на средната месечна брутна работна заплата на едно лице от персонала и средства за заплати в специализираните институции и социалните услуги в общността от дейностите на функция „Социално осигуряване, подпомагане и заетостта“ – дирекция „Социални дейности“ и утвърждаване на численост на персонала.


Решение № 175 от 10.04.2008 година

За обявяване на търг с явно наддаване за продажба на вещи, представляващи стари машини и инвентар, ползвани от бившия Междуучилищен център по трудово и професионално обучение (МУЦТПО), находящи  се сградата  на 101 СОУ „Бачо Киро”, ул. „Мърквичка” №1, район „Надежда”.


Решение № 176 от 10.04.2008 година

За участие на Столичната община в проекти по европейска програма URBACT II.


Решение № 177 от 10.04.2008 година

За създаване на звено за видеонаблюдение на общинските училища, детски градини и социални домове за деца.


Решение № 178 от 10.04.2008 година

За откриване производство по отчуждаване на реални части от поземлени имоти  №№ 399, 429, кв. 58, 80, 82а, 82б, 83  и 101, м. „Манастирски ливади - изток” – частна собственост, за изграждане на улица с инвестиционни намерения по реда и условията на Закона общинската собственост.


Решение № 179 от 10.04.2008 година

За преобразуване на 201-во средно общообразователно училище „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Лозен във 201- во основно училище „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Лозен, район „Панчарево”.


Решение № 180 от 10.04.2008 година

За изменение на Решение № 166 по Протокол № 9/27.03.2008г. на СОС. /споразумения за изменение на договори за концесия на фирмите "ВОЛФ 96" ООД, "ДИТЦ" АД и "ЧИСТОТА СОФИЯ" АД/.


Решение № 181 от 10.04.2008 година

За приемане на Годишна програма  на Специализирания общински приватизационен фонд за 2008 г.