Решение № 762 от 11.12.2008 година

За изменение на Решение № 356 по Протокол № 15 от 26.06.2008 г. на Столичен общински съвет за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 763 от 11.12.2008 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 764 от 11.12.2008 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 765 от 11.12.2008 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд възстановяване, реконструкция и изграждане на детски площадки на територията на Столична община.


Решение № 766 от 11.12.2008 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждане и реконструкция на спортни площадки на територията на Столична община.


Решение № 767 от 11.12.2008 година

За финансиране на район „Студентски” със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане на скейтборд площадка в парк „Студентски”.


Решение № 768 от 11.12.2008 година

За допълнение на Решение № 1051 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 769 от 11.12.2008 година

За промяна по бюджета на Столична община във функция „Здравеопазване” за 2008 г.


Решение № 770 от 11.12.2008 година

За осигуряване на финансови средства в размер на 50 000 лв. за реализация на проект „Дентално лечение на възрастни пациенти от домовете за стари хора на територията на Столичната община” и одобряване на Споразумение за сътрудничество при изпълнението на проекта в Домове за стари хора на територията на Столична община.


Решение № 771 от 11.12.2008 година

За предложение за отпускане на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 772 от 11.12.2008 година

За допълнение на Решение № 453 от 24.07.2008 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 773 от 11.12.2008 година

За предаване на картини от фонда на Галерия - музей „Дечко Узунов” на дарителите, съгласно Договор за дарение № РД-56-348/17.10.1995 г.


Решение № 774 от 11.12.2008 година

За разработване на Програма за подготовка за номиниране на Историческия център на София за Световно културно наследство.


Решение № 775 от 11.12.2008 година

За утвърждаване на окончателни годишни списъци за 2008 г. по чл. 16 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община на картотекираните граждани, които се предвижда да бъдат настанени под наем в общински жилища.


Решение № 776 от 11.12.2008 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план, на основание § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за УПИ VІІ-4 (седми, отреден за имот с номер четири), от кв. 25, м. ”Горна баня”.


Решение № 777 от 11.12.2008 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 778 от 11.12.2008 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 779 от 11.12.2008 година

За подробен устройствен план – изменение на план за регулация на м. НПЗ „Искър - юг” кв. 10, УПИ І и ІІ, кв. 8, УПИ І и улица по о.т. 38 - 40 - 24 - 21 - 18 - 13; улица по о.т. 12 - 19 - 20 - 25; улица по о.т. 14 - 17 - 22 - 23 и план за застрояване на  кв. 6а (нов), УПИ І-411 - „за офиси и магазини”.


Решение № 780 от 11.12.2008 година

За подробен устройствен план – Парцеларен план за площадка за изграждане на съоръжения за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Яна, ЕКАТЕЕ 78401, местност „Садината”, район "Кремиковци".


Решение № 781 от 11.12.2008 година

За изменение на Решение № 753 по Протокол № 25 от 27.11.2008 г. на Столичния общински съвет.