Решение № 582 от 09.10.2008 година

За изменение на Приложение № 1 към т. 1 на решение № 424 по Протокол № 17 от 24.07.08 г. на Столичния общински съвет за отпускане на финансови средства за закупуване на медицинска апаратура, касаещо „Четвърта МБАЛ – София” АД.


Решение № 583 от 09.10.2008 година

За изменение на решение № 423 по Протокол № 17 от 24.07. 2008 г. на Столичния общински съвет за отпускане на финансови средства за строително-монтажни работи, касаещо „Четвърта МБАЛ – София” АД и „Пета МБАЛ – София” АД.


Решение № 584 от 09.10.2008 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд възстановяване на детски площадки на територията на район Студентски.


Решение № 585 от 09.10.2008 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд основния ремонт на ВиК инсталацията и санитарните възли на 2-ри и 3 -ти етаж в сградата на администрацията на район „Възраждане”.


Решение № 586 от 09.10.2008 година

За дофинансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждането на „Общностен център за превенции” в район „Красна поляна”.


Решение № 587 от 09.10.2008 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд основния ремонт на общинска сграда – лечебно заведение – бивш филиал „Мусагеница” на 5-то ДКЦ в ж.к. „Младост 1” до 8-мо СОУ, район Студентски.


Решение № 588 от 09.10.2008 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд основния ремонт на сградата на читалище „Цар Борис I” с. Бистрица, район „Панчарево”.


Решение № 589 от 09.10.2008 година

За изменение на Приложение № 1 към  Решение № 487 по Протокол № 17 от 24.07. 2008 г. на Столичния общински съвет за отпускане на  финансови средства за изграждане и реконструкция на спортни площадки на територията на Столична община, в частта му касаеща средствата отпуснати за район „Люлин”.


Решение № 590 от 09.10.2008 година

За финансиране със средства от СОПФ реконструкцията на многофункционален стадион в с. Войняговци – район „Нови Искър”.


Решение № 591 от 09.10.2008 година

За актуализация на сборния бюджет на Столична община за 2008 година.


Решение № 592 от 09.10.2008 година

За актуализиране лимитите за протоколни нужди и представителни разходи на Столичния общински съвет и Столична община за 2008 година.


Решение № 593 от 09.10.2008 година

За промяна на бюджета на Столичната община.


Решение № 594 от 09.10.2008 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл.98, т. 12 от Конституцията на Република България.


Решение № 595 от 09.10.2008 година

За закупуване офиси на първия етаж и сутерена в сградата на ул. „Будапеща” № 17 от „Паркинги и гаражи” ЕАД.


Решение № 596 от 09.10.2008 година

За предложение за отпускане на пет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 597 от 09.10.2008 година

За осигуряване на средства за увеличаване заплатите на работниците и служителите в Зоологическата градина – гр. София.


Решение № 598 от 09.10.2008 година

За поправка на явна фактическа грешка в Решение №761 по Протокол № 116 от 26.07.2007 г. на СОС.


Решение № 599 от 09.10.2008 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, относно УПИ XIII – 550, кв. 32, м. кв. „Бенковски”, район „Сердика”.


Решение № 600 от 09.10.2008 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.


Решение № 601 от 09.10.2008 година

За реализация на проект за заплащане на комунални услуги на едно гише.