Решение № 502 от 24.07.2008 година

За отписване от баланса на „Красна поляна” ЕООД – в ликвидация на вземания, погасени по давност и вземания, които са несъбираеми.


Решение № 503 от 24.07.2008 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ИЗРП за УПИ ІІІ-911, кв. 38 А, местност „ж.к. Обеля - 1”.


Решение № 504 от 24.07.2008 година

За поставяне на скулптурен елемент „Гълъб” върху фонтана на пл. „Славейков”.


Решение № 505 от 24.07.2008 година

За промяна предназначението на жилище от фонд „Резервен” на СО, включването му във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” и настаняване семейството на Джейлян Карагьозова, чието непълнолетно дете се нуждае от специализирано лечение.


Решение № 506 от 24.07.2008 година

За настаняване в общинско жилище под наем семейството на Ива Димитрова Гладичева, чието непълнолетно дете се нуждае от специализирано лечение.


Решение № 507 от 24.07.2008 година

За учредяване право на стоеж на „ЧЕЗ разпределение България” АД, ЕФН 2100063584, за изграждане на КТП с площ от 8 кв. м. върху общински недвижим имот УПИ III-общ. (идентичен с УПИ IV-274), кв. 64, м. „Банкя”.


Решение № 508 от 24.07.2008 година

За отдаване под наем на част от сграда публична общинска собственост с адрес: ул. „Пиротска” № 175, в която се намира Дом за деца „П. Р. Славейков” за разкриване на социална услуга „Приемна грижа”.


Решение № 509 от 24.07.2008 година

За  отдаване под наем на част от сграда публична общинска собственост с адрес: кв. Горна Баня, ул. „Христо Стефчов” № 2, в която се намира Дом за деца „Христо Ботев” за разкриване на  „Център за обществена подкрепа”.


Решение № 510 от 24.07.2008 година

За одобряване условията, реда и начина на образуване на средствата за работна заплата в „Столичен електротранспорт” ЕАД и „Столичен автотранспорт” ЕАД.


Решение № 511 от 24.07.2008 година

За разкриване за учебната 2008/2009 г. на 39 яслени и градински групи в общинските детски заведения, функциониращи на територията на Столична община.


Решение № 512 от 24.07.2008 година

За даване съгласие  за ползване на платен  годишен отпуск  от председателя на Столичния общински съвет  г-н  Андрей Иванов.


Решение № 513 от 11.09.2008 година

За дарение на имот – частна общинска собственост, представляващ апартамент № 25, намиращ се в гр. София, ул. „Родопски извор”№ 24, на олимпийската шампионка Румяна Нейкова.

Договор за дарение


Решение № 514 от 11.09.2008 година

За изменение на Решение № 378 по Протокол № 16 от 10.07.2008 г. на СОС.


Решение № 515 от 11.09.2008 година

За  поставяне на бюст-паметник на Паисий Хилендарски.


Решение № 516 от 11.09.2008 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 517 от 11.09.2008 година

За потвърждаване на пълната забрана за извършване на разпоредителни сделки от страна на „Софийски имоти” ЕАД и установяване на изрична забрана и за дружествата (дъщерни и/или смесени), в които то притежава акции/дялове в капитала.


Решение № 518 от 11.09.2008 година

За определяне състава на комисия за провеждане и оценка на постъпилите предложения по конкурси за „Обществен превоз на пътници по основни градски автобусни линии от общинската транспортна схема на Столична община, с утвърдени маршрути и разписания, групирани в три пакета /конкурса/”.


Решение № 519 от 11.09.2008 година

За проект за разширение на метрото в София – Втори метродиаметър „Пътен възел Надежда–Централна ж.п. гара–пл. „Св. Неделя”–НДК–бул. „Черни връх”.


Решение № 520 от 11.09.2008 година

За промяна на Решение № 35 по Протокол № 48 на СОС от 28.09.1998 г., и разкриване на социална услуга „Седмична грижа”.


Решение № 521 от 11.09.2008 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ, за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на  УПИ от XVII-175 и XXIII-176 от кв. № 41 в м. „Овча купел” по плана на гр. София, находящ се в гр. София, район „Овча купел”, собственост на „БРЮДЕР ХЕН – СОФИЯ” ЕООД.