Решение № 482 от 24.07.2008 година

За финансиране със средства от СОПФ  на възстановяване на улични насаждения по централни улици в столицата.


Решение № 483 от 24.07.2008 година

За финансиране със средства от СОПФ закупуването и монтирането на информационно табло за качеството на атмосферния въздух в София.


Решение № 484 от 24.07.2008 година

 За пренасочване на финансови средства, включени по Решение № 198, т.1, Приложение №2 от 10.04.2008 г. на СОС за извършване на неотложни ремонти в учебни и детски заведения.


Решение № 485 от 24.07.2008 година

За финансиране със средства от СОПФ за извършване през 2008 г. на основни ремонти в общински сгради и районни администрации и кметства.


Решение № 486 от 24.07.2008 година

За осигуряване на допълнителни финансови средства за ремонт, реконструкция и обновяване, в т.ч. мерки за енергийна ефективност, на административната сграда на район „Слатина”.


Решение № 487 от 24.07.2008 година

За  допълнителни предложения за отпускане на финансови средства за изграждане и реконструкция на спортни площадки на територията на Столична община.


Решение № 488 от 24.07.2008 година

За финансиране със средства от СОПФ закупуването на специализирана техника за оборудване на ново общинско предприятие за поддържане на столични паркове и градини.


Решение № 489 о 24.07.2008 година

За финансиране със средства от СОПФ изграждане на общодостъпна среда в общински училища и общински детски градини на територията на Столична община.


Решение № 490 от 24.07.2008 година

За дофинансиране със средства от СОПФ преустройството на административната сграда на район „Надежда” на ул. „Кирил Дрангов” № 55.


Решение № 491 от 24.07.2008 година

За финансиране със средства от СОПФ, направление „Инвестиции и придобиване на ДМА” за изграждане и реконструкция на паркове, детски площадки, градинки и междублокови пространства в райони на Столична община.


Решение № 492 от 24.07.2008 година

За финансиране със средства от СОПФ реконструкция на пешеходна алея „Шейново”, район „Банкя”.


Решение № 493 от 24.07.2008 година

За финансиране със средства от СОПФ ремонта на покрива на ОКИ „Искър”, район „Искър”.


Решение № 494 от 24.07.2008 година

За отпускане на финансови средства от СОПФ за реализация на проект „Въвеждане на фамилното компостиране на територията на Столична община”.


Решение № 495 от 24.07.2008 година

За финансиране със средства от СОПФ за извършване на ремонти и възстановяване на уличното осветление на територията на район „Студентски”.


Решение № 496 от 24.07.2008 година

За финансиране със средства от СОПФ ремонта на общинска сграда в кв.”Ботунец” – район „Кремиковци”.


Решение № 497 от 24.07.2008 година

За изменение на Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества в частта Раздел ІХ – Определяне възнаграждението на членовете на изпълнителните  и контролни органи в едноличните търговски дружества с общинско имущество.


Решение № 498 от 24.07.2008 година

За промяна на бюджета на Столичната община за 2008 г.


Решение № 499 от 24.07.2008 година

За разпределение на допълнителните средства за капиталови разходи и допълнително материално стимулиране на служителите в общинската и районни администрации на Столична община.


Решение № 500 от 24.07.2008 година

За Промяна на Статут на Наградите на Столична община в областта на културата.


Решение № 501 от 24.07.2008 година

За промяна на т. 3 от раздел VІІ на Решение 114/06.03.2008 г. на СОС.