Решение № 382 от 10.07.2008 година

За възлагане  на управителя на  „СКГТ - София” ЕООД да извърши разходи за застраховка на притите по договор №РД-56-1980б13.12.2006 г. елементи на електронната система за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт.


Решение № 383 от 10.07.2008 година

За увеличаване капитала на „Столичен електротранспорт” ЕАД чрез непарична вноска.


Решение № 384 от 10.07.2008 година

За договор № РД-56-260/21.02.2006 г. за модернизация на 18 броя български трамваи за междурелсие 1009 мм, сключен между Столична община и фирма INEKON GROUP a.s.


Решение № 385 от 10.07.2008 година

За отпускане  на средства от резервния бюджетен кредит на кмета на Столична община, необходими за летен отдих на деца от район „Кремиковци“ и кв. „Суходол“.


Решение № 386 от 10.07.2008 година

За проект за подробен устройствен план  – план за регулация и застрояване и работен устройствен план на местност „Бул. Ал. Малинов”, кв.кв. 2, 14, 19, 21, 24 и 32А, район „Младост”.


Решение № 387 от 10.07.2008 година

За проект за подробен устройствен план  – план-извадка, план за регулация и застрояване на м. НПЗ „Искър - Север” – І, ІІ и ІІІ част.
Отменено като незаконосъобразно само в частта, касаеща УПИ І-201, 230, 232 и 234 от кв. 6 и УПИ ІІ-253 от кв. 7а по плана на м. "НПЗ-Искър Север", с решение на Административен съд София-град по адм. дело № 5322/2008 г.


Решение № 388 от 10.07.2008 година

За одобряване на проект- изменение на план за регулация и застрояване за кв.кв. 142, 142а, 150 и 199а, м. „Зона Б-2” (Женски пазар), район „Възраждане”.


Решение № 389 от 10.07.2008 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 390 от 10.07.2008 година

За приемане на правния анализ на „Спортна София - 2000” ЕАД и включване на обособени обекти от дружеството в Приложение № 2 към ГОПРП за 2008 г.


Решение № 391 от 10.07.2008 година

За решение, касаещо имоти, включени в капитала на „Спортна София - 2000” ЕАД.


Решение № 392 от 10.07.2008 година

За финансиране със средства от СОПФ изграждането на модулно пречиствателно съоръжение за решаване проблема с отпадните води на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Панчарево” ООД.


Решение № 393 от 10.07.2008 година

За финансиране със средства от СОПФ извършването на капитален ремонт на ОКИ Столична библиотека.


Решение № 394 от 10.07.2008 година

За отпускане на  финансови средства от Специализирания общински приватизационен фонд за ОП „Социален патронаж” и дирекция „Социални дейности”.


Решение № 395 от 10.07.2008 година

За отпускане на средства за провеждането на фестивала „Изкуството на барока” и включването му в Културния календар на Столична община.


Решение № 396 от 10.07.2008 година

За даване на мандат на представителя на Столична община в „Централни хали” АД по повод провеждане на редовно Общо събрание на дружеството, насрочено за 22.07.2008 г. от 10 часа.


Решение № 397 от 10.07.2008 година

За даване на съгласие за участие по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-01/2007: „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието  на устойчиви градски ареали”, по Проект на Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Компонент  3 – Културна инфраструктура.


Решение № 398 от 10.07.2008 година

За предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – Възраждане, на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в район „Красна поляна”, бул. „Възкресение” № 1 А, ет. 2, стаи №№ 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16.


Решение № 399 от 10.07.2008 година

За предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на дирекция „Социално подпомагане” – Възраждане, отдел „Закрила на детето”, на имот – частна общинска собственост, находящ се в район „Красна поляна”, бул. „Вардар”, бл. 137-Б, вх. А, /партер/, представляващ занималня.


Решение № 400 от 10.07.2008 година

За предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – Възраждане, филиал „Илинден”, на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София , кв. „Захарна фабрика”, бл. 51-А, вх. Б, представляващ стаи №№ 205, 206, 207, 208, 210 и 510.


Решение № 401 от 10.07.2008 година

За процедура по § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.